Jump to content

महाराष्ट्रामधील लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भारताच्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ४८ लोकसभा व २८८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघामध्ये ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

यादी (२००८ पासून)[संपादन]

लोकसभा विधानसभा जिल्हा
अकोला अकोट अकोला
बाळापूर
अकोला पश्चिम
अकोला पूर्व
मुर्तिजापूर
रिसोड वाशिम
अमरावती बडनेरा अमरावती
अमरावती
तिवसा
दर्यापूर
मेळघाट
अचलपूर
अहमदनगर शेवगांव अहमदनगर
राहुरी
पारनेर
अहमदनगर
श्रीगोंदा
कर्जत जामखेड
उस्मानाबाद औसा लातूर
उमरगा उस्मानाबाद
तुळजापूर
उस्मानाबाद
परांडा
बार्शी सोलापूर
औरंगाबाद कन्नड औरंगाबाद
औरंगाबाद मध्य
औरंगाबाद पश्चिम
औरंगाबाद पूर्व
गंगापूर
वैजापूर
कल्याण अंबरनाथ ठाणे
उल्हासनगर
कल्याण पूर्व
डोंबिवली
कल्याण ग्रामीण
मुंब्रा-कळवा
कोल्हापूर चंदगड कोल्हापूर
राधानगरी
कागल
कोल्हापूर दक्षिण
करवीर
कोल्हापूर उत्तर
गडचिरोली-चिमूर आमगाव गोंदिया
आरमोरी गडचिरोली
गडचिरोली
अहेरी
ब्रह्मपुरी चंद्रपूर
चिमूर
चंद्रपूर राजुरा चंद्रपूर
चंद्रपूर
बल्लारपूर
वरोरा
वणी यवतमाळ
आर्णी
जळगाव जळगाव शहर जळगाव
जळगाव ग्रामीण
अमळनेर
एरंडोल
चाळीसगाव
पाचोरा
जालना जालना जालना
बदनापूर
भोकरदन
सिल्लोड औरंगाबाद
फुलंब्री
पैठण
ठाणे मीरा भाईंदर ठाणे
ओवळा-माजीवडा
कोपरी-पाचपाखाडी
ठाणे
बेलापूर
ऐरोली
दिंडोरी नांदगाव नाशिक
कळवण
चांदवड
येवला
निफाड
दिंडोरी
धुळे धुळे ग्रामीण धुळे
धुळे शहर
सिंदखेडा
मालेगाव मध्य नाशिक
मालेगाव बाह्य
बागलाण
नंदुरबार अक्कलकुवा नंदुरबार
शहादा
नंदुरबार
नवापूर
साक्री धुळे
शिरपूर
नांदेड भोकर नांदेड
नांदेड उत्तर
नांदेड दक्षिण
नायगाव
देगलूर
मुखेड
नागपूर नागपूर दक्षिण पश्चिम नागपूर
नागपूर दक्षिण
नागपूर पूर्व
नागपूर मध्य
नागपूर पश्चिम
नागपूर उत्तर
नाशिक सिन्नर नाशिक
नाशिक पूर्व
नाशिक मध्य
नाशिक पश्चिम
देवळाली
इगतपुरी
परभणी जिंतूर परभणी
परभणी
गंगाखेड
पाथरी
परतूर जालना
घनसावंगी
पालघर डहाणू ठाणे
विक्रमगड
पालघर
भोईसर
नालासोपारा
वसई
पुणे वडगांव शेरी पुणे
शिवाजीनगर
कोथरूड
पर्वती
पुणे छावणी
कसबा पेठ
बारामती दौंड पुणे
इंदापूर
बारामती
पुरंदर
भोर
खडकवासला
बीड गेवराई बीड
माजलगाव
बीड
आष्टी
केज
परळी
बुलढाणा बुलढाणा बुलढाणा
चिखली
सिंदखेडराजा
मेहकर
खामगांव
जळगाव जामोद
भंडारा-गोंदिया तुमसर भंडारा
भंडारा
साकोली
अर्जुनी मोरगाव गोंदिया
तिरोडा
गोंदिया
भिवंडी भिवंडी ग्रामीण ठाणे
शहापूर
भिवंडी पश्चिम
भिवंडी पूर्व
कल्याण पश्चिम
मुरबाड
माढा करमाळा सोलापूर
माढा
सांगोला
माळशिरस
फलटण सातारा
माण
मावळ पनवेल रायगड
कर्जत
उरण
मावळ पुणे
चिंचवड
पिंपरी
मुंबई उत्तर बोरीवली मुंबई उपनगर
दहिसर
मागाठणे
कांदिवली पूर्व
चारकोप
मालाड
मुंबई उत्तर पश्चिम जोगेश्वरी पूर्व मुंबई उपनगर
दिंडोशी
गोरेगाव
वर्सोवा
अंधेरी पश्चिम
अंधेरी पूर्व
मुंबई उत्तर पूर्व मुलुंड मुंबई उपनगर
विक्रोळी
भांडुप पश्चिम
घाटकोपर पश्चिम
घाटकोपर पूर्व
मानखुर्द शिवाजीनगर
मुंबई उत्तर मध्य विले पार्ले मुंबई उपनगर
चांदिवली
कुर्ला
वांद्रे पूर्व
वांद्रे पश्चिम
कलिना
मुंबई दक्षिण वरळी मुंबई
शिवडी
भायखळा
मलबार हिल
मुंबादेवी
कुलाबा
मुंबई दक्षिण मध्य अणुशक्ती नगर मुंबई उपनगर
चेंबुर
सायन कोळीवाडा मुंबई
धारावी
वडाळा
माहिम
यवतमाळ-वाशिम वाशिम वाशिम
कारंजा
राळेगांव यवतमाळ
यवतमाळ
दिग्रस
पुसद
रत्‍नागिरी-सिंधुदुर्ग चिपळूण रत्‍नागिरी
रत्‍नागिरी
राजापूर
कणकवली सिंधुदुर्ग
कुडाळ
सावंतवाडी
रामटेक काटोल नागपूर
सावनेर
हिंगणा
उमरेड
कामठी
रामटेक
रायगड पेण रायगड
अलिबाग
श्रीवर्धन
महाड
दापोली रत्‍नागिरी
गुहागर
रावेर चोपडा जळगाव
रावेर
भुसावळ
जामनेर
मुक्ताईनगर
मलकापूर बुलढाणा
लातूर लातूर ग्रामीण लातूर
लातूर शहर
अहमदपूर
उदगीर
निलंगा
लोहा नांदेड
वर्धा धामणगांव रेल्वे अमरावती
मोर्शी
आर्वी वर्धा
देवळी
हिंगणघाट
वर्धा
शिरुर जुन्नर पुणे
आंबेगाव
खेड आळंदी
शिरुर
भोसरी
हडपसर
शिर्डी अकोले अहमदनगर
संगमनेर
शिर्डी
कोपरगाव
श्रीरामपूर
नेवासा
सांगली मिरज सांगली
सांगली
पलुस-कडेगांव
खानापूर
तासगांव-कवठे महांकाळ
जत
सातारा वाई सातारा
कोरेगांव
कराड उत्तर
कराड दक्षिण
पाटण
सातारा
सोलापूर मोहोळ सोलापूर
सोलापूर शहर उत्तर
सोलापूर शहर मध्य
अक्कलकोट
सोलापूर दक्षिण
पंढरपूर
हातकणंगले शाहूवाडी कोल्हापूर
हातकणंगले
इचलकरंजी
शिरोळ
इस्लामपूर सांगली
शिराळा
हिंगोली उमरखेड यवतमाळ
किनवट नांदेड
हदगाव
बसमत हिंगोली
कळमनुरी
हिंगोली

संदर्भ[संपादन]