२००९ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका/मतदारसंघानुसार मतांची टक्केवारी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
मतदारसंघ एकूण मत काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना भाजप मनसे काँ [%] रा[%] शि[%] भा[%] [%] विजेता पक्ष मत मत [%]
अचलपूर १५१६९१ ५४८८४ २४८२४ ३६.१८ १६.३६ अपक्ष ६०६२७ ३९.९७
अहेरी १२७२७२ ३६६९७ ७५८३ २८.८३ ५.९६ अपक्ष ६१८९४ ४८.६३
अहमदपूर १८६११९ ६७२०८ ३२६१७ ३३२४ ३६.११ १७.५२ १.७९ रासप ६९४६० ३७.३२
अहमदनगर शहर १३२५१९ २५७२६ ६५२७१ ७४४१ १९.४१ ४९.२५ ५.६२ शिवसेना ६५२७१ ४९.२५
ऐरोली १५७७५१ ७९०७५ ६७११८ ५०.१३ ४२.५५ राष्ट्रवादी ७९०७५ ५०.१३
अक्कलकोट १९५७१७ ९११११ ९२४९६ ४६.५५ ४७.२६ भाजप ९२४९६ ४७.२६
अक्कलकुवा १४३३०१ ५२२७३ ६१८४ ३६.४८ ४.३२ काँग्रेस ५२२७३ ३६.४८
अकोला पूर्व १४८०४० २९५११ ३४१९४ १९.९३ २३.१ बम ४८४३८ ३२.७२
अकोला पश्चिम १२५४८३ ३२२४६ ४४१५६ ५६६० २५.७ ३५.१९ ४.५१ भाजप ४४१५६ ३५.१९
अकोले १३७१८५ ६००४३ ५०९६४ ४३.७७ ३७.१५ राष्ट्रवादी ६००४३ ४३.७७
अकोट १४८०३२ ३६८६९ ३७८३४ २२१६ २४.९१ २५.५६ १.५ शिवसेना ३७८३४ २५.५६
अलिबाग १७३७८३ ६९०२५ ३९.७२ शेकाप ९३१७३ ५३.६१
अमळनेर १४७६८१ २५६०९ ४४६२१ ३७१४ १७.३४ ३०.२१ २.५१ अपक्ष ५५०८४ ३७.३
आंबेगाव १७१६४९ ९९८५१ ६२५०२ १२३३ ५८.१७ ३६.४१ ०.७२ राष्ट्रवादी ९९८५१ ५८.१७
अमरावती १४०१४० ६१३३१ १६०२४ ४३.७६ ११.४३ काँग्रेस ६१३३१ ४३.७६
अंधेरी पुर्व १३७४४५ ५५९९० ५०८३७ २५०५२ ४०.७४ ३६.९९ १८.२३ काँग्रेस ५५९९० ४०.७४
अंधेरी पश्चिम १२१४८९ ५९८९९ २७७४१ १८२३६ ४९.३ २२.८३ १५.०१ काँग्रेस ५९८९९ ४९.३
अणुशक्ती नगर ११०२०८ ३८९२८ ३२१०३ १६७३७ ३५.३२ २९.१३ १५.१९ राष्ट्रवादी ३८९२८ ३५.३२
अर्जुनी मोरगाव १४९८९६ ५३५४९ ६९८५६ ३५.७२ ४६.६ भाजप ६९८५६ ४६.६
आरमोरी १४५१३२ ४१२५७ १६९३३ ११६८ २८.४३ ११.६७ ०.८ काँग्रेस ४१२५७ २८.४३
आर्णी १६७५४५ ९०८८२ ५३३०१ ५४.२४ ३१.८१ काँग्रेस ९०८८२ ५४.२४
आर्वी १५५७८५ ६८५६४ ७१६९४ ४४.०१ ४६.०२ भाजप ७१६९४ ४६.०२
आष्टी २१५३२४ ११८८४७ ८४१५७ २०५४ ५५.१९ ३९.०८ ०.९५ राष्ट्रवादी ११८८४७ ५५.१९
औरंगाबाद मध्य १३५९१७ ४१५८१ ३३९८८ ३०.५९ २५.०१ अपक्ष ४९९६५ ३६.७६
औरंगाबाद पूर्व १२५०२० ४८१९० ३२९६५ २२५६ ३८.५५ २६.३७ १.८ काँग्रेस ४८१९० ३८.५५
औरंगाबाद पश्चिम ११९८३३ ४३७९७ ५८००८ ३६.५५ ४८.४१ शिवसेना ५८००८ ४८.४१
औसा १६६१०४ ८४५२६ ६९७३१ ३२७१ ५०.८९ ४१.९८ १.९७ काँग्रेस ८४५२६ ५०.८९
बदनापूर १५२३११ ३७३३४ ५६२४२ ३५९०८ २४.५१ ३६.९३ २३.५८ शिवसेना ५६२४२ ३६.९३
बेलापूर १४२१५९ ३७९९१ ३०४९१ १७१४ २६.७२ २१.४५ १.२१ अपक्ष ३९५८१ २७.८४
भंडारा १९७५८१ ५२३२६ १०३८८० २६.४८ ५२.५८ शिवसेना १०३८८० ५२.५८
भांडुप पश्चिम १४८७७७ ३७३५९ ३४४६७ ६८३०२ २५.११ २३.१७ ४५.९१ मनसे ६८३०२ ४५.९१
भिवंडी पूर्व ८९३३५ १२८८१ २४५९९ १४.४२ २७.५४ सपा ३७५८४ ४२.०७
भिवंडी ग्रामीण १३५५३८ ४४८०४ ४७०९५ ३६५८८ ३३.०६ ३४.७५ २६.९९ भाजप ४७०९५ ३४.७५
भिवंडी पश्चिम १०३३४३ २४९९८ १६०७४ २४.१९ १५.५५ सपा ३०८२५ २९.८३
भोकर १५१७२४ १२०८४९ ६४०५ ७९.६५ ४.२२ काँग्रेस १२०८४९ ७९.६५
भोकरदन १६३१४१ ६७४८० ६५८४१ ६००१ ४१.३६ ४०.३६ ३.६८ राष्ट्रवादी ६७४८० ४१.३६
भोर १८९७४४ ५९०४१ ४०४६१ १४९७० ३१.१२ २१.३२ ७.८९ काँग्रेस ५९०४१ ३१.१२
भोसरी १६५७१३ २६७९८ ४९२०० १६.१७ २९.६९ अपक्ष ५०४७२ ३०.४६
भुसावळ १३१५७३ ६१८७५ ५७९७२ ४७.०३ ४४.०६ राष्ट्रवादी ६१८७५ ४७.०३
भोईसर १३७९३९ ४०६४९ १८१०४ २९.४७ १३.१२ बीव्हीए ५३७२७ ३८.९५
बोरीवली १४५३२७ ३५११९ ६८९२६ ३८६९९ २४.१७ ४७.४३ २६.६३ भाजप ६८९२६ ४७.४३
ब्रम्हपुरी १५०३६९ ३०२६५ ५०३४० २०.१३ ३३.४८ भाजप ५०३४० ३३.४८
बुलढाणा १४२३२८ ५८०६८ ६६५२४ ४०.८ ४६.७४ शिवसेना ६६५२४ ४६.७४
भायखळा ११६२७० ३६३०२ २०६९२ २७१९८ ३१.२२ १७.८ २३.३९ काँग्रेस ३६३०२ ३१.२२
चाळीसगाव १७६८७६ ८६५०५ ७८१०५ ४८.९१ ४४.१६ राष्ट्रवादी ८६५०५ ४८.९१
चंदगड २०७९५० ६४१९४ ४६५१ ३०.८७ २.२४ राष्ट्रवादी ६४१९४ ३०.८७
चांदिवली १५९९६४ ८२६१६ २२७८२ ४८९०१ ५१.६५ १४.२४ ३०.५७ काँग्रेस ८२६१६ ५१.६५
चंद्रपूर १५२३७६ ५१८४५ ६७२५५ ३४.०२ ४४.१४ भाजप ६७२५५ ४४.१४
चांदवड १५८०८३ ३९३४५ ३६२६१ १५४४८ २४.८९ २२.९४ ९.७७ अपक्ष ५७६५५ ३६.४७
चारकोप १२८३०५ ४२३२४ ५८६८७ २३२६८ ३२.९९ ४५.७४ १८.१३ भाजप ५८६८७ ४५.७४
चेंबुर १२३४६१ ४७४३१ २१७५१ २९४६५ ३८.४२ १७.६२ २३.८७ काँग्रेस ४७४३१ ३८.४२
चिखली १५६४४४ ७६४६५ ४८५४९ ४८.८८ ३१.०३ काँग्रेस ७६४६५ ४८.८८
चिमुर १६९०४१ ८९३४१ ५८७२५ ५२.८५ ३४.७४ काँग्रेस ८९३४१ ५२.८५
चिंचवड १९७९२८ २४६८४ ७२१६६ १२.४७ ३६.४६ अपक्ष ७८७४१ ३९.७८
चिपळूण १५१६३६ ५७५३१ ७६०१५ १०६४२ ३७.९४ ५०.१३ ७.०२ शिवसेना ७६०१५ ५०.१३
चोपडा १६१२६९ ६९६३६ ५४७९८ १९२९८ ४३.१८ ३३.९८ ११.९७ राष्ट्रवादी ६९६३६ ४३.१८
कुलाबा ९८६२७ ३९७७९ ३१७२२ २२७५६ ४०.३३ ३२.१६ २३.०७ काँग्रेस ३९७७९ ४०.३३
डहाणू १३२२४७ ४६३५० १७९५५ ३५.०५ १३.५८ माकप ६२५३० ४७.२८
दहिसर १३१५२० ४३९१३ ६००६९ २२२४१ ३३.३९ ४५.६७ १६.९१ शिवसेना ६००६९ ४५.६७
दापोली १३९९०७ २८१६९ ७४९७३ १२४८१ २०.१३ ५३.५९ ८.९२ शिवसेना ७४९७३ ५३.५९
दर्यापूर १५०३१४ ४०६०६ १३८५७ २७.०१ ९.२२ शिवसेना ४०६०६ २७.०१
दौंड १७५९१३ ६८३२२ ७०६३ ३८.८४ ४.०२ अपक्ष ८५७६४ ४८.७५
देवळाली ११८१५९ ३५६४१ ४५७६१ २२७८३ ३०.१६ ३८.७३ १९.२८ शिवसेना ४५७६१ ३८.७३
धामणगांव रेल्वे १८२२२८ ७२७५५ ५९३०७ ३५७१ ३९.९३ ३२.५५ १.९६ काँग्रेस ७२७५५ ३९.९३
धारावी १०५५१५ ५२४९२ ४२७८२ ४९.७५ ४०.५५ काँग्रेस ५२४९२ ४९.७५
धुळे शहर १३६४२६ ३०८३५ १७७७१ ७३८ २२.६ १३.०३ ०.५४ लोसं ५९५७६ ४३.६७
धुळे ग्रामीण १९२८४९ ८१५८० १००५६२ ४२.३ ५२.१५ शिवसेना १००५६२ ५२.१५
दिग्रस १९२३८४ ४९९८९ १०४१३४ १४५४ २५.९८ ५४.१३ ०.७६ शिवसेना १०४१३४ ५४.१३
दिंडोरी १५६९१९ ६८४२० ६८५६९ ४३.६ ४३.७ शिवसेना ६८५६९ ४३.७
दिंडोशी १३५९३८ ४६२७८ ४०४१३ ३९५८७ ३४.०४ २९.७३ २९.१२ काँग्रेस ४६२७८ ३४.०४
डोंबिवली १२८३७२ ६११०४ ४८७७७ ४७.६ ३८ भाजप ६११०४ ४७.६
एरंडोल १४६६४८ ६७४१० ७०७०८ ४५.९७ ४८.२२ शिवसेना ७०७०८ ४८.२२
गडचिरोली १५५०५७ ६७५४२ ६६५८२ ४३.५६ ४२.९४ काँग्रेस ६७५४२ ४३.५६
गंगाखेड २१७३२६ ४८७०३ ६१५२४ २२.४१ २८.३१ अपक्ष ८०४०४ ३७
गंगापूर १४८५४८ १७३२७ २९५६८ ७०१२ ११.६६ १९.९ ४.७२ अपक्ष ५३०६७ ३५.७२
गेवराई २१७९६७ १००८१६ ९८४६९ १३८० ४६.२५ ४५.१८ ०.६३ राष्ट्रवादी १००८१६ ४६.२५
घनसावंगी १९२२०० १०४२०६ ८०८९९ ५४.२२ ४२.०९ राष्ट्रवादी १०४२०६ ५४.२२
घाटकोपर पूर्व १२४१५६ ३३१८५ ४३६०० २६३२३ २६.७३ ३५.१२ २१.२ भाजप ४३६०० ३५.१२
घाटकोपर पश्चिम १४२९५० ३०३६० ३४११५ ६०३४३ २१.२४ २३.८६ ४२.२१ मनसे ६०३४३ ४२.२१
गोरेगाव १४५६८५ ४४३०२ ६९११७ २५९८२ ३०.४१ ४७.४४ १७.८३ शिवसेना ६९११७ ४७.४४
गुहागर १४२१११ ५३१०८ ४००३२ ६८६० ३७.३७ २८.१७ ४.८३ राष्ट्रवादी ५३१०८ ३७.३७
हडपसर १६४८७१ ५५२०८ ६५५१७ ३३०९२ ३३.४९ ३९.७४ २०.०७ शिवसेना ६५५१७ ३९.७४
हदगाव १६१८२७ ९६५८४ ५१८०३ ११४२ ५९.६८ ३२.०१ ०.७१ काँग्रेस ९६५८४ ५९.६८
हातकणंगले १९५०७६ ५३५७९ ५५५८३ २७.४७ २८.४९ शिवसेना ५५५८३ २८.४९
हिंगणघाट १६५३६१ ३८६८५ ५१२८५ १०६२ २३.३९ ३१.०१ ०.६४ शिवसेना ५१२८५ ३१.०१
हिंगणा १६१४२८ ६४३३९ ६५०३९ ३९.८६ ४०.२९ भाजप ६५०३९ ४०.२९
हिंगोली १६०६५४ ५८७५५ ५४८१० ५६१९ ३६.५७ ३४.१२ ३.५ काँग्रेस ५८७५५ ३६.५७
इंदापूर १९०६८५ ९२७२९ ४१०६ ४८.६३ २.१५ काँग्रेस ९२७२९ ४८.६३
इस्लामपूर १७१३०६ ११०६७३ ६४.६१ राष्ट्रवादी ११०६७३ ६४.६१
जळगाव जामोद १५८६८३ ४३२२० ४९२२४ २७.२४ ३१.०२ भाजप ४९२२४ ३१.०२
जळगाव शहर १२२३६० १७६१२ ६४७०६ १४.३९ ५२.८८ शिवसेना ६४७०६ ५२.८८
जळगाव ग्रामीण १६०२४६ ७१५५६ ६६९९४ १३५७० ४४.६५ ४१.८१ ८.४७ राष्ट्रवादी ७१५५६ ४४.६५
जालना १४२५०१ ७४४०० ५३६२९ २७४६ ५२.२१ ३७.६३ १.९३ काँग्रेस ७४४०० ५२.२१
जामनेर १७७४६४ ८१५२३ ८९०४० ४५.९४ ५०.१७ भाजप ८९०४० ५०.१७
जत १४७६९७ ५३६५३ ५८३२० ३६.३३ ३९.४९ भाजप ५८३२० ३९.४९
जिंतूर १९५३०५ ७६४२७ ३०५७६ ३९.१३ १५.६६ काँग्रेस ७६४२७ ३९.१३
जोगेश्वरी पूर्व १४६४२७ ५०५४३ ६४३१८ २६९३४ ३४.५२ ४३.९२ १८.३९ शिवसेना ६४३१८ ४३.९२
जुन्नर १६३५३६ ७९३६० ७२९०२ ४७४१ ४८.५३ ४४.५८ २.९ राष्ट्रवादी ७९३६० ४८.५३
कागल २२६३४७ १०४२४१ ४६.०५ राष्ट्रवादी १०४२४१ ४६.०५
केज १९१३९२ ११०४५२ ६६१८८ ५७.७१ ३४.५८ राष्ट्रवादी ११०४५२ ५७.७१
कळमनुरी १६७५९२ ६७८०४ ५९५७७ १७३८ ४०.४६ ३५.५५ १.०४ काँग्रेस ६७८०४ ४०.४६
कलिना ११७२२७ ५१२०५ १३९९४ ३८२८४ ४३.६८ ११.९४ ३२.६६ काँग्रेस ५१२०५ ४३.६८
कळवण १४७०२७ ७४३८८ १०६२८ ५०.५९ ७.२३ राष्ट्रवादी ७४३८८ ५०.५९
कल्याण पूर्व १२३४०८ १५१४० ३६१०६ १२.२७ २९.२६ अपक्ष ६०५९२ ४९.१
कल्याण ग्रामीण १२३६३३ २६५४६ ४१६४२ ५११४९ २१.४७ ३३.६८ ४१.३७ मनसे ५११४९ ४१.३७
कल्याण पश्चिम १४४९६१ ३२४९६ ३५५६२ ४११११ २२.४२ २४.५३ २८.३६ मनसे ४११११ २८.३६
कामठी १९२६२० ६३९८७ ९५०८० ३३.२२ ४९.३६ भाजप ९५०८० ४९.३६
कांदिवली पूर्व ११६८२६ ५०१३८ ३८८३२ २४०९१ ४२.९२ ३३.२४ २०.६२ काँग्रेस ५०१३८ ४२.९२
कन्नड १७०९११ २४५६१ २२६१९ ४६१०६ १४.३७ १३.२३ २६.९८ मनसे ४६१०६ २६.९८
कराड उत्तर १७७९६२ ६०५७१ १००८२ ११७३ ३४.०४ ५.६७ ०.६६ अपक्ष १०१६५८ ५७.१२
कराड दक्षिण १६७८९२ ८२८५७ ९७८४ ४९.३५ ५.८३ काँग्रेस ८२८५७ ४९.३५
कर्जत १४५५४३ ४१७२७ २५९१७ १६८७६ २८.६७ १७.८१ ११.६ राष्ट्रवादी ४१७२७ २८.६७
कर्जत जामखेड १७१२७० ३२६७३ ४२८४५ ३५९४ १९.०८ २५.०२ २.१ भाजप ४२८४५ २५.०२
करमाळा १६६३५६ ७०९४३ १३८१५ २०८८ ४२.६५ ८.३ १.२६ राष्ट्रवादी ७०९४३ ४२.६५
करवीर २१६४९४ ९०६०८ ९६२३२ ४१.८५ ४४.४५ शिवसेना ९६२३२ ४४.४५
कसबा पेठ १५५५८७ ४६७२८ ५४९८२ ४६८२० ३०.०३ ३५.३४ ३०.०९ भाजप ५४९८२ ३५.३४
काटोल १६०२०० ६८१४३ ३१३७२ ४२.५४ १९.५८ राष्ट्रवादी ६८१४३ ४२.५४
खडकवासला १७५८४० ५६४८८ २९१७१ ७९००६ ३२.१२ १६.५९ ४४.९३ मनसे ७९००६ ४४.९३
खानापूर १८३९९६ ७७९६५ २७४५ ४२.३७ १.४९ काँग्रेस ७७९६५ ४२.३७
खेड आळंदी १६७६३० ६४७२६ ४३९३४ ३८.६१ २६.२१ राष्ट्रवादी ६४७२६ ३८.६१
किनवट १४६४५५ ६९६४५ ५१४८३ २१४५ ४७.५५ ३५.१५ १.४६ राष्ट्रवादी ६९६४५ ४७.५५
कोल्हापूर उत्तर १५२४८३ ६६४४२ ७०१२९ २५६० ४३.५७ ४५.९९ १.६८ शिवसेना ७०१२९ ४५.९९
कोल्हापूर दक्षिण १९११५९ ८६९४९ १०००८ ४५.४९ ५.२४ काँग्रेस ८६९४९ ४५.४९
कोपरगाव १७३३९० ७७९८९ ८४६८० १२९५ ४४.९८ ४८.८४ ०.७५ शिवसेना ८४६८० ४८.८४
कोपरी-पाचपाखाडी १६२०३७ ४०७२६ ७३५०२ ३५९१४ २५.१३ ४५.३६ २२.१६ शिवसेना ७३५०२ ४५.३६
कोरेगांव १६१८८६ ८०३७३ १६६२१ ४९.६५ १०.२७ राष्ट्रवादी ८०३७३ ४९.६५
कोथरूड १५४७०१ १९०९५ ५२०५५ ४४८४३ १२.३४ ३३.६५ २८.९९ शिवसेना ५२०५५ ३३.६५
कुडाळ १२४४६५ ७१९२१ ४७६६६ ५७.७८ ३८.३ काँग्रेस ७१९२१ ५७.७८
कुर्ला १२११९८ ४१८९१ ३४९२० ३३९६७ ३४.५६ २८.८१ २८.०३ राष्ट्रवादी ४१८९१ ३४.५६
लातूर शहर १७४१०८ ११३००६ १९९०५ ६४.९१ ११.४३ काँग्रेस ११३००६ ६४.९१
लातूर ग्रामीण १८६४६६ ८६१३६ ६२५५३ २७१८ ४६.१९ ३३.५५ १.४६ काँग्रेस ८६१३६ ४६.१९
लोहा १७२८७७ ८१५३९ ७०८७ १७६५ ४७.१७ ४.१ १.०२ राष्ट्रवादी ८१५३९ ४७.१७
मढा १७९९३४ ११०२२४ १२९६२ ६१.२६ ७.२ राष्ट्रवादी ११०२२४ ६१.२६
मागठाणे १४५७८३ ४५३२५ ३५८८३ ५८३१० ३१.०९ २४.६१ ४० मनसे ५८३१० ४०
महाड १६५९५९ ७१६०० ८५६५० २५४० ४३.१४ ५१.६१ १.५३ शिवसेना ८५६५० ५१.६१
माहिम १२८८६२ ३९८०८ ३६३६४ ४८७३४ ३०.८९ २८.२२ ३७.८२ मनसे ४८७३४ ३७.८२
माजलगाव १८८१११ ८६९४३ ७९०३४ ४६.२२ ४२.०१ राष्ट्रवादी ८६९४३ ४६.२२
मलबार हिल १२२६३६ ३३९७१ ५८५३० २५९४९ २७.७ ४७.७३ २१.१६ भाजप ५८५३० ४७.७३
मलाड पश्चिम ११८७३५ ५१६३५ २३९४० १६४५० ४३.४९ २०.१६ १३.८५ काँग्रेस ५१६३५ ४३.४९
मालेगाव मध्य १५१२६९ ५३२३८ ७९५ ३५.१९ ०.५३ जसु ७११५७ ४७.०४
मलकापूर १५३१७९ ४९१९० ६११७७ ३२.११ ३९.९४ भाजप ६११७७ ३९.९४
माळशिरस १७३६४० ८२३६० ५८७५ ४७.४३ ३.३८ राष्ट्रवादी ८२३६० ४७.४३
माण १८७८९८ ५६६०५ ४१५८५ ३०.१३ २२.१३ अपक्ष ६०७०३ ३२.३१
माणखुर्द शिवाजीनगर ११४२२१ २४३१८ ६९९१ २१८३८ २१.२९ ६.१२ १९.१२ सपा ३८४३५ ३३.६५
मावळ १८३५७४ ६८८४० ८३१५८ ८४७२ ३७.५ ४५.३ ४.६२ भाजप ८३१५८ ४५.३
मेहकर १५७७९८ ५८३८० ९१४७५ ३७ ५७.९७ शिवसेना ९१४७५ ५७.९७
मेळघाट १४६२३१ ६३६१९ ६२९०९ ४३.५१ ४३.०२ काँग्रेस ६३६१९ ४३.५१
मीरा भाईंदर १४७५८६ ६२०१३ ५१४०९ २७२२० ४२.०२ ३४.८३ १८.४४ राष्ट्रवादी ६२०१३ ४२.०२
मिरज १७२०६६ ४२०२६ ९६४८२ २७४८ २४.४२ ५६.०७ १.६ भाजप ९६४८२ ५६.०७
मोहोळ १५४८८६ ८१६३१ ९६६६ ५२.७ ६.२४ राष्ट्रवादी ८१६३१ ५२.७
मोर्शी १६५३५७ ३७७४८ १५२७६ २२.८३ ९.२४ अपक्ष ४३९०५ २६.५५
मुखेड १६०३३१ ६६०१३ १५५०८ ४१.१७ ९.६७ काँग्रेस ६६०१३ ४१.१७
मुक्ताईनगर १६८३३१ ६७३१९ ८५७०८ ५७८६ ३९.९९ ५०.९२ ३.४४ भाजप ८५७०८ ५०.९२
मुलुंड १४९४२६ ३४६३० ६५७४८ ३७७७२ २३.१८ ४४ २५.२८ भाजप ६५७४८ ४४
मुंबा देवी ९६७०५ ४५२८५ २८६४६ ४६.८३ २९.६२ काँग्रेस ४५२८५ ४६.८३
मुंब्रा-कळवा १३२०७३ ६१५१० ४५८२१ १५११९ ४६.५७ ३४.६९ ११.४५ राष्ट्रवादी ६१५१० ४६.५७
मुर्तिजापूर १२८६४४ ३४६३१ ५०३३३ २६.९२ ३९.१३ भाजप ५०३३३ ३९.१३
नागपूर मध्य १५४४०५ ४५५२१ ५६३१२ ४२१२ २९.४८ ३६.४७ २.७३ भाजप ५६३१२ ३६.४७
नागपूर पूर्व १६१०३६ ५३५९८ ८८८१४ ३१९६ ३३.२८ ५५.१५ १.९८ भाजप ८८८१४ ५५.१५
नागपूर उत्तर १५४३७९ ५७९२९ ४००६७ ३७.५२ २५.९५ काँग्रेस ५७९२९ ३७.५२
नागपूर दक्षिण १५७१०७ ६९७११ ३९३१६ ३३६४ ४४.३७ २५.०२ २.१४ काँग्रेस ६९७११ ४४.३७
नागपूर दक्षिण पश्चिम १७४९५५ ६१४८३ ८९२५८ ३५.१४ ५१.०२ भाजप ८९२५८ ५१.०२
नागपूर पश्चिम १६०३५१ ५७९७६ ५९९५५ ३६.१६ ३७.३९ भाजप ५९९५५ ३७.३९
नायगाव १७०९१५ ५२४१४ १५७८८ ३०.६७ ९.२४ अपक्ष ६३५३४ ३७.१७
नालासोपारा १६८९६० ४८५०२ २०७४९ २८.७१ १२.२८ बीव्हीए ८९२८४ ५२.८४
नांदेड उत्तर १३६५६० ६७०५२ २२९७० २१२१ ४९.१ १६.८२ १.५५ काँग्रेस ६७०५२ ४९.१
नांदेड दक्षिण १३८०४२ ७१३६७ ५३९०४ ५१.७ ३९.०५ काँग्रेस ७१३६७ ५१.७
नांदगाव १८०५६४ ९६२९२ ७४९२३ ३००३ ५३.३३ ४१.४९ १.६६ राष्ट्रवादी ९६२९२ ५३.३३
नंदुरबार १८०९७६ ९९३२३ ७५४६५ ५४.८८ ४१.७ राष्ट्रवादी ९९३२३ ५४.८८
नाशिक मध्य १३३९११ ३०९९८ २४७८४ ६२१६७ २३.१५ १८.५१ ४६.४२ मनसे ६२१६७ ४६.४२
नाशिक पूर्व १३९३७२ २०१८२ २९१८९ ४७९२४ १४.४८ २०.९४ ३४.३९ मनसे ४७९२४ ३४.३९
नाशिक पश्चिम १५०८८९ २८११७ १४२०६ ५२८५५ १८.६३ ९.४१ ३५.०३ मनसे ५२८५५ ३५.०३
नवापूर १७६३२४ ७४०२४ ६१६६ ४१.९८ ३.५ सपा ७५७१९ ४२.९४
नेवासा १७१००३ ९१४२९ ६९९४३ ५३.४७ ४०.९ राष्ट्रवादी ९१४२९ ५३.४७
निलंगा १८३१५० ७८२६७ ७०७६३ ४४०८ ४२.७३ ३८.६४ २.४१ काँग्रेस ७८२६७ ४२.७३
निफाड १६०६६९ ५६९२० ९००६५ ५४५७ ३५.४३ ५६.०६ ३.४ शिवसेना ९००६५ ५६.०६
उस्मानाबाद २००१०३ ८३७३५ १००७०९ ११०८ ४१.८५ ५०.३३ ०.५५ शिवसेना १००७०९ ५०.३३
ओवळा-माजीवडा १४५३४२ ३४०१८ ५२३७३ ४३३३२ २३.४१ ३६.०३ २९.८१ शिवसेना ५२३७३ ३६.०३
पाचोरा १६२६७० ७९७१५ ७३५०१ ४९ ४५.१८ राष्ट्रवादी ७९७१५ ४९
पालघर १३३१६५ ५५६६५ ३४६९४ ४१.८ २६.०५ काँग्रेस ५५६६५ ४१.८
पलुस-कडेगांव १८१९४९ १०६२११ ५८.३७ काँग्रेस १०६२११ ५८.३७
पंढरपूर १८८७२५ ६८७७८ ३३३० १९९८ ३६.४४ १.७६ १.०६ स्वाप १०६१४१ ५६.२४
पनवेल १६४२५८ ८०६७१ ८८१८ ४९.११ ५.३७ काँग्रेस ८०६७१ ४९.११
परांडा १७९६५६ ८३४२५ ७७४२३ ४६.४४ ४३.१ राष्ट्रवादी ८३४२५ ४६.४४
परभणी १६२६४७ ३०७२६ ६६०२१ १८४१ १८.८९ ४०.५९ १.१३ शिवसेना ६६०२१ ४०.५९
परळी १६७१७६ ६०१६० ९६२२२ ३५.९९ ५७.५६ भाजप ९६२२२ ५७.५६
पारनेर १६७७५१ २२८१ ७५५३८ ६३२६ १.३६ ४५.०३ ३.७७ शिवसेना ७५५३८ ४५.०३
परतूर १६६०१४ ३०१६१ ३१२०० १८.१७ १८.७९ अपक्ष ४२७०२ २५.७२
पर्वती १५४६७९ ४६७४३ ६४९५९ २९६८९ ३०.२२ ४२ १९.१९ भाजप ६४९५९ ४२
पाटण १८२६०० ८७९१७ ८७३३७ २०६१ ४८.१५ ४७.८३ १.१३ राष्ट्रवादी ८७९१७ ४८.१५
पाथरी १९२११५ ७८०३१ ८९०५६ ४०.६२ ४६.३६ शिवसेना ८९०५६ ४६.३६
पेण १७७७२५ ५३१४१ २९.९ शेकाप ६०७५७ ३४.१९
फलटण १५२२८७ ७१५०६ ३१५९२ ४६.९५ २०.७५ राष्ट्रवादी ७१५०६ ४६.९५
फुलंब्री १६५८६८ ६३२३६ ६०६४९ ११९७९ ३८.१२ ३६.५६ ७.२२ काँग्रेस ६३२३६ ३८.१२
पिंपरी १४६४६१ ६१०६१ ५१५३४ ४१.६९ ३५.१९ राष्ट्रवादी ६१०६१ ४१.६९
पुणे छावणी ११४३८६ ६५६३८ २८३१३ ५७.३८ २४.७५ काँग्रेस ६५६३८ ५७.३८
पुरंदर १७६९५७ ४४५२९ ६७९९८ १११८० २५.१६ ३८.४३ ६.३२ शिवसेना ६७९९८ ३८.४३
पुसद १५१६८७ ७७१३६ ४६२९६ ५०.८५ ३०.५२ राष्ट्रवादी ७७१३६ ५०.८५
राहुरी १७१०४४ ४९०४७ ५७३८० २४७४ २८.६८ ३३.५५ १.४५ भाजप ५७३८० ३३.५५
राजापूर १३९४५३ ४८४३३ ७२५७४ ५३९० ३४.७३ ५२.०४ ३.८७ शिवसेना ७२५७४ ५२.०४
राजुरा १८०५२३ ६१४७६ ७४६७ १००४८ ३४.०५ ४.१४ ५.५७ काँग्रेस ६१४७६ ३४.०५
राळेगांव १५७३३७ ७४६२२ ३२६४१ ४७.४३ २०.७५ काँग्रेस ७४६२२ ४७.४३
रामटेक १५३५७६ ४६५७६ ४९९३७ ११६७ ३०.३३ ३२.५२ ०.७६ शिवसेना ४९९३७ ३२.५२
रत्नागिरी १५९५६२ ७४२४५ ६५९६९ ५६१७ ४६.५३ ४१.३४ ३.५२ राष्ट्रवादी ७४२४५ ४६.५३
रावेर १५३७०८ २८६३८ ३२५७९ १८.६३ २१.२ अपक्ष ५४११५ ३५.२१
रिसोड १५९३५१ ५१२३४ ३६९४० ५१५३ ३२.१५ २३.१८ ३.२३ काँग्रेस ५१२३४ ३२.१५
साक्री १४०३८६ ५७५४२ ३८५९८ ४०.९९ २७.४९ काँग्रेस ५७५४२ ४०.९९
संगमनेर १५३१३४ ९६६८६ ४१३१० ६३.१४ २६.९८ काँग्रेस ९६६८६ ६३.१४
सांगली १७०७४४ ६६२४० ७७४०४ ५६०२ ३८.७९ ४५.३३ ३.२८ भाजप ७७४०४ ४५.३३
सांगोला १८३५२४ ७६७४४ १६५१ ४१.८२ ०.९ शेकाप ८६५४८ ४७.१६
सातारा १६३६०५ १२७१४३ २१३६५ ७७.७१ १३.०६ राष्ट्रवादी १२७१४३ ७७.७१
सावनेर १७४९५७ ८२४५२ ७८९८० ४७.१३ ४५.१४ काँग्रेस ८२४५२ ४७.१३
सावंतवाडी १३१३७९ ६३४३० ४५०१२ ४८.२८ ३४.२६ राष्ट्रवादी ६३४३० ४८.२८
शहादा १४४४१६ ५१२२२ ३८६३५ ३५.४७ २६.७५ काँग्रेस ५१२२२ ३५.४७
शहापूर १४४०९० ४६०६५ ५८३३४ १७४३८ ३१.९७ ४०.४८ १२.१ शिवसेना ५८३३४ ४०.४८
शाहूवाडी १९३९८० ४२५१० ६५६०१ २१.९१ ३३.८२ जसु ७३९१२ ३८.१
शेवगांव २११४५१ ८१८९० ६१७४६ २४४३ ३८.७३ २९.२ १.१६ राष्ट्रवादी ८१८९० ३८.७३
शिराळा १९४२९२ ७८३८५ ३०७६ ४०.३४ १.५८ अपक्ष १०४३०३ ५३.६८
शिर्डी १५२३०६ ८०३०१ ६६९९२ ५२.७२ ४३.९९ काँग्रेस ८०३०१ ५२.७२
शिरोळ १८८२५२ ८५९४१ २८०८४ ४५.६५ १४.९२ काँग्रेस ८५९४१ ४५.६५
शिरपूर १५५८९२ ९२०८८ ५२२७५ ५९.०७ ३३.५३ काँग्रेस ९२०८८ ५९.०७
शिरुर १८३२७० ५३९३६ ३७९९६ २९.४३ २०.७३ राष्ट्रवादी ५३९३६ २९.४३
शीवडी १४०८२५ १५४३१ ५७९१२ ६४३७५ १०.९६ ४१.१२ ४५.७१ मनसे ६४३७५ ४५.७१
शिवाजीनगर १२९५२९ ५०९१८ ३०३८८ २६१४३ ३९.३१ २३.४६ २०.१८ काँग्रेस ५०९१८ ३९.३१
श्रीगोंदा १९१०३० ८०४१८ ५२९७३ ४२.१ २७.७३ राष्ट्रवादी ८०४१८ ४२.१
श्रीरामपूर १५४११८ ५९८१९ ३८९२२ ३८.८१ २५.२५ काँग्रेस ५९८१९ ३८.८१
श्रीवर्धन १३८६४३ ६६१४१ ५५२७० ४७.७१ ३९.८६ राष्ट्रवादी ६६१४१ ४७.७१
सिल्लोड १७८४१२ ९८१३१ ७१३७८ ५५ ४०.०१ काँग्रेस ९८१३१ ५५
सिंदखेडराजा १७२७०२ ८१८०८ ५७६५८ २४८३३ ४७.३७ ३३.३९ १४.३८ राष्ट्रवादी ८१८०८ ४७.३७
सिंदखेडा १६७७६४ ३४९५७ ८५६५६ २०.८४ ५१.०६ भाजप ८५६५६ ५१.०६
सिन्नर १५५९३९ ७५६३० ७२८०० ४८.५ ४६.६८ काँग्रेस ७५६३० ४८.५
सायन कोळीवाडा ११६६८७ ४५६३८ २७६१५ २०८२७ ३९.११ २३.६७ १७.८५ काँग्रेस ४५६३८ ३९.११
सोलापूर शहर मध्य १३६८५१ ६८०२८ २६५६२ १०८० ४९.७१ १९.४१ ०.७९ काँग्रेस ६८०२८ ४९.७१
सोलापूर शहर उत्तर १३६७६३ ५२२७३ ६२३६३ ३८.२२ ४५.६ भाजप ६२३६३ ४५.६
सोलापूर दक्षिण १३७०६७ ७२०६८ ५४४०६ १७८६ ५२.५८ ३९.६९ १.३ काँग्रेस ७२०६८ ५२.५८
तासगांव-कवठे महांकाळ १५८५४३ ९९१०९ ३३९३६ ६२.५१ २१.४ राष्ट्रवादी ९९१०९ ६२.५१
तिवसा १४८१२९ ७३०५४ ४६९२४ ४९.३२ ३१.६८ काँग्रेस ७३०५४ ४९.३२
ठाणे १५८३२३ ३६२८८ ५१०१० ४८५६९ २२.९२ ३२.२२ ३०.६८ शिवसेना ५१०१० ३२.२२
तिरोडा १४३६९६ ५५८२७ ५६४५० ३८.८५ ३९.२८ भाजप ५६४५० ३९.२८
तुळजापूर १९६३९३ ६५८०२ ४९४६९ ३३.५१ २५.१९ काँग्रेस ६५८०२ ३३.५१
तुमसर १७८६११ ६६५५७ ५९९४० ३७.२६ ३३.५६ काँग्रेस ६६५५७ ३७.२६
उल्हासनगर १०६७७८ ४५२५७ १००३० ४२.३८ ९.३९ भाजप ४५२५७ ४२.३८
उमरगा १५८०९७ ६०४७४ ७०८०६ १३९५४ ३८.२५ ४४.७९ ८.८३ शिवसेना ७०८०६ ४४.७९
उमरखेड १५०८९७ ६६८८२ ५९५०७ ४४.३२ ३९.४४ काँग्रेस ६६८८२ ४४.३२
उरण १५२११८ ६१९९२ ४०.७५ शेकाप ८२०१७ ५३.९२
वडगांव शेरी १६७४८३ ७२०३४ ३८९१८ २८५७९ ४३.०१ २३.२४ १७.०६ राष्ट्रवादी ७२०३४ ४३.०१
वांद्रे पूर्व ११९४६३ ३८२३९ ४५६५९ १९१०९ ३२.०१ ३८.२२ १६ शिवसेना ४५६५९ ३८.२२
वांद्रे पश्चिम १२८२४५ ५९६५९ ५७९६८ ४६.५२ ४५.२ काँग्रेस ५९६५९ ४६.५२
वसई १६८२५४ ८६९५ ५.१७ अपक्ष ८१३५८ ४८.३५
वर्सोवा १००६२५ ४४८१४ ३२७८४ ९६५९ ४४.५४ ३२.५८ ९.६ काँग्रेस ४४८१४ ४४.५४
विक्रोली १२३९१४ ३२७१३ २८१२९ ५३१२५ २६.४ २२.७ ४२.८७ मनसे ५३१२५ ४२.८७
विक्रमगड १४७६४० ४२३३९ ४७३७१ १०८६७ २८.६८ ३२.०९ ७.३६ भाजप ४७३७१ ३२.०९
विले पार्ले १३०६३० ४४३३८ ४२६३४ ३५१५६ ३३.९४ ३२.६४ २६.९१ काँग्रेस ४४३३८ ३३.९४
वडाळा ११२२७० ५५७९५ २५७६५ २४०२२ ४९.७ २२.९५ २१.४ काँग्रेस ५५७९५ ४९.७
वाई १९८६५४ ५९०६२ ३५४५२ २५६५ २९.७३ १७.८५ १.२९ अपक्ष ८०८८७ ४०.७२
वणी १७४२८९ ५५६६६ ४५२२६ ११३२० ३१.९४ २५.९५ ६.४९ काँग्रेस ५५६६६ ३१.९४
वर्धा १४७०८१ ४०४२० २१९६६ २७८२ २७.४८ १४.९३ १.८९ अपक्ष ५२०८५ ३५.४१
वरोरा १५६०६९ ५१९०४ ४८१६४ २८५५ ३३.२६ ३०.८६ १.८३ काँग्रेस ५१९०४ ३३.२६
वाशिम १५१२२८ ४०९४५ ६५१७४ २७.०८ ४३.१ भाजप ६५१७४ ४३.१
वरळी १३८५०७ ५२३९८ ४७१०४ ३२५४२ ३७.८३ ३४.०१ २३.४९ राष्ट्रवादी ५२३९८ ३७.८३
यवतमाळ १६२५०८ ५६३७० ३६४९५ ३४.६९ २२.४६ काँग्रेस ५६३७० ३४.६९
येवला १६८५४६ १०६४१६ ५६२३६ ६३.१४ ३३.३७ राष्ट्रवादी १०६४१६ ६३.१४
अंबरनाथ ११३००७ ३०४९१ ५०४७० २६.९८ ४४.६६ शिवसेना ५०४७० ४४.६६
आमगाव १५२८८४ ६४९७५ ५८१५८ ४२.५ ३८.०४ काँग्रेस ६४९७५ ४२.५
बडनेरा १५५५४३ ५४२६० १७५८२ ३४.८८ ११.३ अपक्ष ७३०३१ ४६.९५
बागलाण १२१३८६ ९२४५ ५५०२२ ७.६२ ४५.३३ भाजप ५५०२२ ४५.३३
बल्लारपूर १७३२७९ ६१४६० ८६१९६ ३५.४७ ४९.७४ भाजप ८६१९६ ४९.७४
बारामती १८८३२५ १२८५४४ १९६२७ ६८.२६ १०.४२ राष्ट्रवादी १२८५४४ ६८.२६
बार्शी १९६१९३ ८०३१४ १८०५१ ४०.९४ ९.२ अपक्ष ९०५२३ ४६.१४
बसमत १७८३२३ ८१३५७ ७८५१३ ४५.६२ ४४.०३ राष्ट्रवादी ८१३५७ ४५.६२
बीड १८९३५६ १०९१६३ ३३२४६ २८८६ ५७.६५ १७.५६ १.५२ राष्ट्रवादी १०९१६३ ५७.६५
बेलापूर १४६३४२ ५९६८५ ४६८१२ १९५६९ ४०.७८ ३१.९९ १३.३७ राष्ट्रवादी ५९६८५ ४०.७८
देगलूर १५४९४५ ६४४०९ ५८३९८ ४१.५७ ३७.६९ काँग्रेस ६४४०९ ४१.५७
देवळी १४८६७० ५८५७५ ५४८२९ ३९.४ ३६.८८ काँग्रेस ५८५७५ ३९.४
गोंदिया १६३१६९ ७५९२१ ६५९५० ४६.५३ ४०.४२ काँग्रेस ७५९२१ ४६.५३
इचलकरंजी १८३४३३ ६६८६७ ९०१०४ ३६.४५ ४९.१२ भाजप ९०१०४ ४९.१२
इगतपुरी १२४२६९ २९१५५ १९४०६ २५४३३ २३.४६ १५.६२ २०.४७ काँग्रेस २९१५५ २३.४६
कणकवली १४४४८६ ५७६१७ ५७६५१ ३९.८८ ३९.९ भाजप ५७६५१ ३९.९
कारंजा १६१६१७ ६२६५८ ३२२८३ ३८.७७ १९.९८ राष्ट्रवादी ६२६५८ ३८.७७
खामगांव १७१४४२ ६४०५१ ५६१३१ १६७७ ३७.३६ ३२.७४ ०.९८ काँग्रेस ६४०५१ ३७.३६
मालेगाव बाह्य १८०३६३ ६५०७३ ९५१३७ ३७६९ ३६.०८ ५२.७५ २.०९ शिवसेना ९५१३७ ५२.७५
मुरबाड १७८५२३ ५५८३० २५२५८ ३७०८० ३१.२७ १४.१५ २०.७७ राष्ट्रवादी ५५८३० ३१.२७
राधानगरी २१२८९३ ८६८४३ ४०.७९ राष्ट्रवादी ८६८४३ ४०.७९
साकोली २०२१३३ ५९२५३ १२२१६८ २९.३१ ६०.४४ भाजप १२२१६८ ६०.४४
उदगीर १५७७७७ ५६५६३ ७३८४० ३५.८५ ४६.८ भाजप ७३८४० ४६.८
उमरेड १७४२१८ ४०७२० ८५४१६ २३.३७ ४९.०३ भाजप ८५४१६ ४९.०३
वैजापूर १६८५३९ ३९५५७ ५१३७९ २९०८ २३.४७ ३०.४८ १.७३ शिवसेना ५१३७९ ३०.४८
पैठण १५८३१७ ६४१७९ ५०५१७ २४७७८ ४०.५४ ३१.९१ १५.६५ राष्ट्रवादी ६४१७९ ४०.५४

बाह्य दुवे[संपादन]