Jump to content

वेस्ट इंडीजच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ही वेस्ट इंडीजच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी आहे. यादीत आंतरराष्ट्रीय संघांदरम्यान खेळल्या जाणाऱ्या कसोटी सामन्यांतील खेळाडूंची पदार्पणापासूनची नावे आहेत. सर्व माहिती २४ ऑगस्ट २००८ पर्यंतची आहे.

वेस्ट इंडीजचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
स्नफी ब्राउनी १९२८-१९३० १७६ ७०* २५.१४ ८४० ३८ २८८ २/७२ ४८.०० -
जॉर्ज चॅलेनोर १९२८ - १०१ ४६ १६.८३ - - - - - - - -
लियरी कॉन्स्टन्टाईन १९२८-१९३९ १८ ३३ - ६३५ ९० १९.२४ ३५८३ १२५ १७४६ ५८ ५/७५ ३०.१० २८ -
मॉरिस फर्नांडिस १९२८-१९३० - ४९ २२ १२.२५ - - - - - - - -
जॉर्ज फ्रान्सिस १९२८-१९३३ १० १८ ८१ १९* ५.७९ १६१९ ५४ ७६३ २३ ४/४० ३३.१७ -
हर्मन ग्रिफिथ १९२८-१९३३ १३ २३ ९१ १८ ५.०६ २६६३ ८९ १२४३ ४४ ६/१०३ २८.२५ -
फ्रँक मार्टिन १९२८-१९३१ १८ ४८६ १२३* २८.५९ १३४६ २७ ६१९ ३/९१ ७७.३८ -
कार्ल नन्स १९२८-१९३० - २४५ ९२ ३०.६३ - - - - - - -
क्लिफर्ड रोच १९२८-१९३५ १६ ३२ ९५२ २०९ ३०.७१ २२२ १०३ १/१८ ५१.५० -
१० विल्टन सेंट हिल १९२८-१९३० - ११७ ३८ १९.५० १२ - - - - -
११ जोसेफ स्मॉल १९२८-१९३० - ७९ ५२ १३.१७ ३६६ ११ १८४ २/६७ ६१.३३ -
१२ टेडी होड १९२८-१९३३ - ९८ ३६ १२.२५ - - - - - - -
१३ टॉमी स्कॉट १९२८-१९३१ १३ १७१ ३५ १७.१० १४०५ १८ ९२५ २२ ५/२६६ ४२.०५ - -
१४ एडवर्ड बार्लेट १९२८-१९३१ १३१ ८४ १८.७१ - - - - - - -
१५ विबार्ट व्हाइट १९२८-१९३० ६७ २३ २२.३३ ३० - - - - -
१६ फ्रँक डे केर्स १९३० - २३२ ८० ३८.६७ १२ - - - - -
१७ जॉर्ज हेडली १९३०-१९५४ २२ ४० २१९० २७०* ६०.८३ ३९८ २३० - - - १४ -
१८ एरॉल हंट १९३० १६६ ५८ ३३.२० - - - - - - -
१९ एडविन सेंट हिल १९३० - १८ १२ ४.५० ५५८ २९ २२१ २/११० ७३.६७ - -
२० डेरेक सिली १९३०-१९३९ ११ १९ ४७८ ९२ २८.१२ १५६ ९४ २/७ ३१.३३
२१ लेस्ली वॉलकॉट १९३० ४० २४ ४०.०० ४८ ३२ १/१७ ३२.०० - -
२२ एलिस अचोंग १९३०-१९३५ ११ ८१ २२ ८.१० ९१८ ३४ ३७८ २/६४ ४७.२५ -
२३ नेल्सन बेटनकोर्ट १९३० - ५२ ३९ २६.०० - - - - - - - -
२४ मर्व्हिन ग्रेल १९३० - ३४ २१ १७.०० ३० १७ - - - -
२५ चार्ल्स जोन्स १९३०-१९३५ - ६३ १९ ९.०० १०२ ११ ११ - - - -
२६ इव्हान बॅरो १९३०-१९३९ ११ १९ २७६ १०५ १६.२४ - - - - - - १७
२७ ऑस्कर डा कोस्टा १९३०-१९३५ १५३ ३९ १९.१३ ३७२ १३ १७५ १/१४ ५८.३३ -
२८ जॉर्ज ग्लॅडस्टोन १९३० १२ १२* - ३०० १८९ १/१३९ १८९.०० - -
२९ क्लेरेन्स पासैलाइगु १९३० ४६ ४४ ४६.०० १२ - १५ - - - -
३० लायोनेल बिर्केट १९३०-१९३१ - १३६ ६४ १७.०० १२६ ७१ १/१६ ७१.०० -
३१ जॅकी ग्रांट १९३०-१९३५ १२ २२ ४१३ ७१* २५.८१ २४ - १८ - - - १० -
३२ मॅनी मार्टिनडेल १९३३-१९३९ १० १४ ५८ २२ ५.२७ १६०५ ४० ८०४ ३७ ५/२२ २१.७३ -
३३ सिरिल मेरी १९३३ - ३४ १३ ८.५० - - - - - - -
३४ व्हिन्सेंट व्हॅलेन्टाईन १९३३ ३५ १९* ११.६७ २८८ १४ १०४ १/५५ १०४.०० - -
३५ आर्ची वाईल्स १९३३ - १.०० - - - - - - - -
३६ बेन सिली १९३३ - ४१ २९ २०.५० ३० १० १/१० १०.०० - -
३७ जॉर्ज केरीऊ १९३५-१९४९ १७० १०७ २८.३३ १८ - - - -
३८ सिरिल क्रिस्चियानी १९३५ ९८ ३२* १९.६० - - - - - -
३९ रोल्फ ग्रांट १९३५-१९३९ ११ २२० ७७ २२.०० ९८६ ३२ ३५३ ११ ३/६८ ३२.०९ १३ -
४० लेस्ली हिल्टन १९३५-१९३९ ७० १९ ११.६७ ९६५ ३१ ४१८ १६ ४/२७ २६.१३ -
४१ जेम्स नेब्लेट १९३५ १६ ११* १६.०० २१६ ११ ७५ १/४४ ७५.०० - -
४२ केनेथ विशार्ट १९३५ - ५२ ५२ २६.०० - - - - - - - -
४३ डिकी फुलर १९३५ - १.०० ४८ १२ - - - - -
४४ जॉर्ज मुडी १९३५ - ५.०० १७४ १२ ४० २/२३ १३.३३ - -
४५ जॉन कॅमेरॉन १९३९ - २.०० २३२ ८८ ३/६६ २९.३३ - -
४६ बर्टी क्लार्क १९३९ १.०० ४५६ २६१ ३/५९ ४३.५० - -
४७ जेफ स्टोलमेयर १९३९-१९५५ ३२ ५६ २१५९ १६० ४२.३३ ९९० ३० ५०७ १३ ३/३२ ३९.०० २० -
४८ केनेथ वीक्स १९३९ - १७३ १३७ ५७.६७ - - - - - - - -
४९ जेरी गोमेझ १९३९-१९५४ २९ ४६ १२४३ १०१ ३०.३२ ५२३६ २८९ १५९० ५८ ७/५५ २७.४१ १८ -
५० फोफी विल्यम्स १९३९-१९४८ - ११३ ७२ १८.८३ ७९६ ४६ २४१ ३/५१ २६.७८ -
५१ टायरेल जॉन्सन १९३९ ९* - २४० १२९ २/५३ ४३.०० -
५२ व्हिक्टर स्टॉलमायर १९३९ - ९६ ९६ ९६.०० - - - - - - - -
५३ रॉबर्ट क्रिस्चियानी १९४८-१९५४ २२ ३७ ८९६ १०७ २६.३५ २३४ १०८ ३/५२ ३६.०० १९
५४ विल्फ्रेड फर्ग्युसन १९४८-१९५४ १० २०० ७५ २८.५७ २५६८ ८३ ११६५ ३४ ६/९२ ३४.२६ ११ -
५५ बेरकेली गास्कीन १९४८ - १७ १० ५.६७ ४७४ २४ १५८ १/१५ ७९.०० -
५६ जॉन गोडार्ड १९४८-१९५७ २७ ३९ ११ ८५९ ८३* ३०.६८ २९३१ १४८ १०५० ३३ ५/३१ ३१.८२ २२ -
५७ प्रायर जोन्स १९४८-१९५१ ११ ४७ १०* ५.२२ १८४२ ६४ ७५१ २५ ५/८५ ३०.०४ -
५८ क्लाइड वॉलकॉट १९४८-१९६० ४४ ७४ ३७९८ २२० ५६.६९ ११९४ ७२ ४०८ ११ ३/५० ३७.०९ ५३ ११
५९ एव्हर्टन वीक्स १९४८-१९५८ ४८ ८१ ४४५५ २०७ ५८.६२ १२२ ७७ १/८ ७७.०० ४९ -
६० अँड्रु गंतॉम १९४८ - ११२ ११२ ११२.०० - - - - - - - -
६१ फ्रँक वॉरेल १९४८-१९६३ ५१ ८७ ३८६० २६१ ४९.४९ ७१४१ २७४ २६७२ ६९ ७/७० ३८.७२ ४३ -
६२ लान्स पियरी १९४८ - - - ४२ - २८ - - - - -
६३ जॉन ट्रिम १९४८-१९५२ २१ १२ ५.२५ ७९४ २८ २९१ १८ ५/३४ १६.१७ -
६४ हाइन्स जॉन्सन १९४८-१९५० - ३८ २२ ९.५० ७८९ ३७ २३८ १३ ५/४१ १८.३१ - -
६५ एसमंड केंटिश १९४८-१९५४ १* १.०० ५४० ३१ १७८ ५/४९ २२.२५ -
६६ केन रिचर्ड्स १९४८-१९५२ - १०४ ६७ ३४.६७ - - - - - - - -
६७ डेनिस ॲटकिन्सन १९४८-१९५८ २२ ३५ ९२२ २१९ ३१.७९ ५२०१ ३११ १६४७ ४७ ७/५३ ३५.०४ ११ -
६८ जिमी कॅमेरॉन १९४८-१९४९ १५१ ७५* २५.१७ ७८६ ३४ २७८ २/७४ ९२.६७ - -
६९ ॲलन रे १९४८-१९५३ १५ २४ १०१६ १०९ ४६.१८ - - - - - - १० -
७० सॉनी रामाधीन १९५०-१९६१ ४३ ५८ १४ ३६१ ४४ ८.२० १३९३९ ८१३ ४५७९ १५८ ७/४९ २८.९८ -
७१ आल्फ व्हॅलेन्टाइन १९५०-१९६२ ३६ ५१ २१ १४१ १४ ४.७० १२९५३ ७८९ ४२१५ १३९ ८/१०४ ३०.३२ १३ -
७२ रॉय मार्शल १९५१-१९५२ - १४३ ३० २०.४३ ५२ १५ - - - -
७३ सॅमी गुईलेन १९५१-१९५२ १०४ ५४ २६.०० - - - - - - १३
७४ आल्फ्रेड बिन्स १९५३-१९५६ ६४ २७ ९.१४ - - - - - - १४
७५ फ्रँक किंग १९५३-१९५६ १४ १७ ११६ २१ ८.२९ २८६९ १४० ११५९ २९ ५/७४ ३९.९७ -
७६ ब्रुस पायराउदाऊ १९५३-१९५७ १३ २१ - ४५४ ११५ २१.६२ - - - - -
७७ राल्फ लीगल १९५३ - ५० २३ १०.०० - - - - - -
७८ रॉय मिलर १९५३ - २३ २३ २३.०० ९६ २८ - - - - -
७९ लेस्ली व्हाइट १९५३ - २१ २१ २१.०० - - - - - - - -
८० आल्फ्रेड स्कॉट १९५३ - ५.०० २६४ १४० - - - - -
८१ मायकेल फ्रेडरिक १९५४ - ३० ३० १५.०० - - - - - - - -
८२ जॉन हॉल्ट १९५४-१९५९ १७ ३१ १०६६ १६६ ३६.७६ ३० २० १/२० २०.०० -
८३ क्लिफर्ड मॅकवॉट १९५४-१९५५ २०२ ५४ २८.८६ २४ १६ १/१६ १६.००
८४ गारफील्ड सोबर्स १९५४-१९७४ ९३ १६० २१ ८०३२ ३६५* ५७.७८ २१५९९ ९७४ ७९९९ २३५ ६/७३ ३४.०४ १०९ -
८५ ग्लेंडन गिब्स १९५५ - १२ १२ ६.०० २४ - - - -
८६ कॉली स्मिथ १९५५-१९५९ २६ ४२ - १३३१ १६८ ३१.६९ ४४३१ २२९ १६२५ ४८ ५/९० ३३.८५ -
८७ लेनोक्स बटलर १९५५ - १६ १६ १६.०० २४० १५१ २/१५१ ७५.५० - -
८८ क्लेर्मोंट डेपेइझा १९५५-१९५६ १८७ १२२ ३१.१७ ३० - १५ - - -
८९ नॉर्मन मार्शल १९५५ - ४.०० २७९ २२ ६२ १/२२ ३१.०० - -
९० टॉम डव्डने १९५५-१९५८ १२ १७ ५* २.४३ १६४१ ६५ ८०७ २१ ५/२१ ३८.४३ - -
९१ हॅमंड फर्लोंग १९५५-१९५६ - ९९ ६४ १९.८० - - - - - - - -
९२ आल्फोन्सो रॉबर्ट्स १९५६ - २८ २८ १४.०० - - - - - - - -
९३ रॉय गिलक्रिस्ट १९५७-१९५९ १३ १४ ६० १२ ५.४५ ३२२७ १२४ १५२१ ५७ ६/५५ २६.६८ -
९४ रोहन कन्हाई १९५७-१९७४ ७९ १३७ ६२२७ २५६ ४७.५३ १८३ ८५ - - - ५० -
९५ नायरॉन अस्गारली १९५७ - ६२ २९ १५.५० - - - - - - - -
९६ जेरी अलेक्झांडर १९५७-१९६१ २५ ३८ ९६१ १०८ ३०.०३ - - - - - - ८५
९७ एरिक ॲटकिन्सन १९५८-१९५९ १२६ ३७ १५.७५ १६३४ ७७ ५८९ २५ ५/४२ २३.५६ -
९८ कॉन्राड हंट १९५८-१९६७ ४४ ७८ ३२४५ २६० ४५.०७ २७० ११ ११० १/१७ ५५.०० १६ -
९९ लान्स गिब्स १९५८-१९७६ ७९ १०९ ३९ ४८८ २५ ६.९७ २७११५ १३१३ ८९८९ ३०९ ८/३८ २९.०९ ५२ -
१०० इस्टन मॅकमॉरिस १९५८-१९६६ १३ २१ - ५६४ १२५ २६.८६ - - - - - - -
१०१ इव्हान मॅड्रे १९५८ - १.०० २१० १०८ - - - -
१०२ जॅसवीक टेलर १९५८-१९५९ ४* २.०० ६७२ ३३ २७३ १० ५/१०९ २७.३० - -
१०३ बसिल बुचर १९५८-१९६९ ४४ ७८ ३१०४ २०९* ४३.११ २५६ १५ ९० ५/३४ १८.०० १५ -
१०४ वेस्ली हॉल १९५८-१९६९ ४८ ६६ १४ ८१८ ५०* १५.७३ १०४२१ ३१२ ५०६६ १९२ ७/६९ २६.३९ ११ -
१०५ ज्यो सोलोमन १९५८-१९६५ २७ ४६ १३२६ १००* ३४.०० ७०२ ३९ २६८ १/२० ६७.०० १३ -
१०६ रॉबिन बायनो १९५९-१९६७ - १११ ४८ १८.५० ३० १/५ ५.०० -
१०७ रेजीनाल्ड स्कार्लेट १९६० ५४ २९* १८.०० ८०४ ५३ २०९ १/४६ १०४.५० -
१०८ चेस्टर वॉट्सन १९६०-१९६२ १२ २.४० १४५८ ४७ ७२४ १९ ४/६२ ३८.११ -
१०९ चरण सिंग १९६० - ११ ११ ३.६७ ५०६ ३५ १६६ २/२८ ३३.२० -
११० सेमूर नर्स १९६०-१९६९ २९ ५४ २५२३ २५८ ४७.६० ४२ - - - २१ -
१११ चार्ली ग्रिफिथ १९६०-१९६९ २८ ४२ १० ५३० ५४ १६.५६ ५६३१ १७७ २६८३ ९४ ६/३६ २८.५४ १६ -
११२ पीटर लॅश्ली १९६०-१९६६ - १५९ ४९ २२.७१ १८ १/१ १.०० -
११३ कॅमी स्मिथ १९६०-१९६२ १० २२२ ५५ २४.६७ - - - - - -
११४ जॉन हेंड्रीक्स १९६२-१९६९ २० ३२ ४४७ ६४ १८.६३ - - - - - - ४२
११५ चार्ली स्टेयर्स १९६२ ५८ ३५* १९.३३ ६३६ २० ३६४ ३/६५ ४०.४४ - -
११६ इवॉर मेंडोंका १९६२ - ८१ ७८ ४०.५० - - - - - -
११७ विली रॉड्रिगेस १९६२-१९६८ - ९६ ५० १३.७१ ५७३ १० ३७४ ३/५१ ५३.४३ -
११८ डेव्हिड ॲलन १९६२-१९६६ ७५ ४०* १२.५० - - - - - - १५
११९ लेस्टर किंग १९६२-१९६८ - ४१ २० १०.२५ ४७६ १९ १५४ ५/४६ १७.११ -
१२० जोए कॅऱ्यू १९६३-१९७२ १९ ३६ ११२७ १०९ ३४.१५ ११७४ ४६ ४३७ १/११ ५४.६३ १३ -
१२१ डेरेक मरे १९६३-१९८० ६२ ९६ १९९३ ९१ २२.९१ - - - - - - १८१
१२२ टोनी व्हाइट १९६५ ७१ ५७* २३.६७ ४९१ २७ १५२ २/३४ ५०.६७ -
१२३ ब्रायन डेव्हिस १९६५ - २४५ ६८ ३०.६३ - - - - - - -
१२४ डेव्हिड होलफोर्ड १९६६-१९७७ २४ ३९ ७६८ १०५* २२.५९ ४८१६ १६४ २००९ ५१ ५/२३ ३९.३९ १८ -
१२५ क्लाइव्ह लॉईड १९६६-१९८५ ११० १७५ १४ ७५१५ २४२* ४६.६८ १७१६ ७५ ६२२ १० २/१३ ६२.२० ९० -
१२६ स्टीव्ह कामाचो १९६८-१९७१ ११ २२ - ६४० ८७ २९.०९ १८ १२ - - - -
१२७ चार्ली डेव्हिस १९६८-१९७३ १५ २९ १३०१ १८३ ५४.२१ ८९४ ३२ ३३० १/२७ १६५.०० -
१२८ प्रोफ एडवर्ड्स १९६८-१९६९ ६५ २२ ९.२९ १३११ २५ ६२६ १८ ५/८४ ३४.७८ - -
१२९ रॉय फ्रेडरिक्स १९६८-१९७७ ५९ १०९ ४३३४ १६९ ४२.४९ ११८७ ४१ ५४८ १/१२ ७८.२९ ६२ -
१३० मॉरिस फॉस्टर १९६९-१९७८ १४ २४ ५८० १२५ ३०.५३ १७७६ १०६ ६०० २/४१ ६६.६७ -
१३१ वॅनबर्न होल्डर १९६९-१९७९ ४० ५९ ११ ६८२ ४२ १४.२१ ९०९५ ३६७ ३६२७ १०९ ६/२८ ३३.२८ १६ -
१३२ जॉन शेफर्ड १९६९-१९७१ - ७७ ३२ ९.६३ १४४५ ७० ४७९ १९ ५/१०४ २५.२१ -
१३३ माइक फिंडले १९६९-१९७३ १० १६ २१२ ४४* १६.३१ - - - - - - १९
१३४ ग्रेसन शिलिंगफोर्ड १९६९-१९७२ ५७ २५ ८.१४ ११८१ ३८ ५३७ १५ ३/६३ ३५.८० -
१३५ आर्थर बॅरेट १९७१-१९७५ ४० १९ ६.६७ १६१२ ८३ ६०३ १३ ३/४३ ४६.३८ - -
१३६ जॅक नोरिगा १९७१ ११ ३.६७ १३२२ ४७ ४९३ १७ ९/९५ २९.०० -
१३७ कीथ बॉइस १९७१-१९७६ २१ ३० ६५७ ९५* २४.३३ ३५०१ ९९ १८०१ ६० ६/७७ ३०.०२ -
१३८ डेस्मंड लुईस १९७१ २५९ ८८ ८६.३३ - - - - - - -
१३९ इन्शान अली १९७१-१९७७ १२ १८ १७२ २५ १०.७५ ३७१८ १३७ १६२१ ३४ ५/५९ ४७.६८ -
१४० उटन डोव १९७१-१९७३ ५* ८.०० १०१४ ३० ५३४ १२ ४/६९ ४४.५० -
१४१ लॉरेंस रोव १९७२-१९८० ३० ४९ २०४७ ३०२ ४३.५५ ८६ ४४ - - - १७ -
१४२ जॉफ ग्रीनिज १९७२-१९७३ २०९ ५० २९.८६ १५६ ७५ - - - -
१४३ टोनी हॉवर्ड १९७२ - - - ३७२ १६ १४० २/१४० ७०.०० - -
१४४ अल्विन कालिचरण १९७२-१९८१ ६६ १०९ १० ४३९९ १८७ ४४.४३ ४०६ १४ १५८ २/१६ ३९.५० ५१ -
१४५ राफीक जुमादीन १९७२-१९७९ १२ १४ १० ८४ ५६ २१.०० ३१४० १४० ११४१ २९ ४/७२ ३९.३४ -
१४६ एलक्विमेडो विल्लेट १९७३-१९७५ ७४ २६ १४.८० १३२६ ७८ ४८२ ११ ३/३३ ४३.८२ - -
१४७ रॉन हेडली १९७३ - ६२ ४२ १५.५० - - - - - - -
१४८ बर्नाड ज्युलियन १९७३-१९७७ २४ ३४ ८६६ १२१ ३०.९३ ४५४२ १९२ १८६८ ५० ५/५७ ३७.३६ १४ -
१४९ अँडी रॉबर्ट्स १९७४-१९८३ ४७ ६२ ११ ७६२ ६८ १४.९४ १११३५ ३८२ ५१७४ २०२ ७/५४ २५.६१ -
१५० गॉर्डन ग्रीनिज १९७४-१९९१ १०८ १८५ १६ ७५५८ २२६ ४४.७२ २६ - - - ९६ -
१५१ विव्ह रिचर्ड्स १९७४-१९९१ १२१ १८२ १२ ८५४० २९१ ५०.२४ ५१७० २०३ १९६४ ३२ २/१७ ६१.३८ १२२ -
१५२ लेन बायचॅन १९७५-१९७६ १८४ १०५* ४६.०० - - - - - - -
१५३ मायकेल होल्डिंग १९७५-१९८७ ६० ७६ १० ९१० ७३ १३.७९ १२६८० ४५९ ५८९८ २४९ ८/९२ २३.६९ २२ -
१५४ इम्तियाझ अली १९७६ १* - २०४ १० ८९ २/३७ ४४.५० - -
१५५ आल्बर्ट पादमोर १९७६ ८* ८.०० ४७४ २३ १३५ १/३६ १३५.०० - -
१५६ वेन डॅनियल १९७६-१९८४ १० ११ ४६ ११ ६.५७ १७५४ ६० ९१० ३६ ५/३९ २५.२८ -
१५७ लॅरी गोम्स १९७६-१९८७ ६० ९१ ११ ३१७१ १४३ ३९.६४ २४०१ ७९ ९३० १५ २/२० ६२.०० १८ -
१५८ कोलिस किंग १९७६-१९८० १६ ४१८ १००* ३२.१५ ५८२ २४ २८२ १/३० ९४.०० -
१५९ कोलिन क्रॉफ्ट १९७७-१९८२ २७ ३७ २२ १५८ ३३ १०.५३ ६१६५ २११ २९१३ १२५ ८/२९ २३.३० -
१६० जोएल गार्नर १९७७-१९८७ ५८ ६८ १४ ६७२ ६० १२.४४ १३१६९ ५७५ ५४३३ २५९ ६/५६ २०.९८ ४२ -
१६१ अर्व्हाइन शिलिंगफोर्ड १९७७-१९७८ - २१८ १२० ३१.१४ - - - - - - -
१६२ रिचर्ड ऑस्टिन १९७८ - २२ २० ११.०० - - - - -
१६३ डेसमंड हेन्स १९७८-१९९४ ११६ २०२ २५ ७४८७ १८४ ४२.३० १८ - १/२ ८.०० ६५ -
१६४ डेरिक पॅरी १९७८-१९८० १२ २० ३८१ ६५ २२.४१ १९०९ ६५ ९३६ २३ ५/१५ ४०.७० -
१६५ सिलव्हेस्टर क्लार्क १९७८-१९८२ ११ १६ १७२ ३५* १५.६४ २४७७ ८१ ११७० ४२ ५/१२६ २७.८६ -
१६६ अल्विन ग्रीनिज १९७८-१९७९ १० - २२२ ६९ २२.२० - - - - - - -
१६७ डेव्हिड मरे १९७८-१९८२ १९ ३१ ६०१ ८४ २१.४६ - - - - - - ५७
१६८ नॉरबर्ट फिलिप १९७८-१९७९ १५ २९७ ४७ २९.७० १८२० ४६ १०४१ २८ ४/४८ ३७.१८ -
१६९ शिव शिवनारायण १९७८-१९७९ १४ ३७९ ६३ २९.१५ ३३६ १० १६७ १/१३ १६७.०० -
१७० बेसिल विल्यम्स १९७८-१९७९ १२ - ४६९ १११ ३९.०८ - - - - - - -
१७१ फौद बच्चूस १९७८-१९८२ १९ ३० - ७८२ २५० २६.०७ - - - - १७ -
१७२ माल्कम मार्शल १९७८-१९९१ ८१ १०७ ११ १८१० ९२ १८.८५ १७५८४ ६१३ ७८७६ ३७६ ७/२२ २०.९५ २५ -
१७३ हर्बर्ट चँग १९७९ - ४.०० - - - - - - - -
१७४ रँगी नॅनन १९८० - १६ ८.०० २१६ ९१ २/३७ २२.७५ -
१७५ एव्हर्टन मॅटीस १९८१ - १४५ ७१ २९.०० ३६ १४ - - - -
१७६ जेफ डुजॉन १९८१-१९९१ ८१ ११५ ११ ३३२२ १३९ ३१.९४ - - - - - - २६७
१७७ ऑगस्टिन लोगी १९८३-१९९१ ५२ ७८ २४७० १३० ३५.८० - - - ५७ -
१७८ विन्स्टन डेव्हिस १९८३-१९८८ १५ १७ २०२ ७७ १५.५४ २७७३ ५३ १४७२ ४५ ४/१९ ३२.७१ १० -
१७९ एल्डिन बॅप्टिस्ट १९८३-१९९० १० ११ २३३ ८७* २३.३० १३६२ ६० ५६३ १६ ३/३१ ३५.१९ -
१८० रिची रिचर्डसन १९८३-१९९५ ८६ १४६ १२ ५९४९ १९४ ४४.४० ६६ १८ - - - ९० -
१८१ रॉजर हार्पर १९८३-१९९३ २५ ३२ ५३५ ७४ १८.४५ ३६१५ १८३ १२९१ ४६ ६/५७ २८.०७ ३६ -
१८२ मिल्टन स्मॉल १९८४ ३* - २७० १५३ ३/४० ३८.२५ - -
१८३ कर्टनी वॉल्श १९८४-२००१ १३२ १८५ ६१ ९३६ ३०* ७.५५ ३००१९ ११४४ १२६८८ ५१९ ७/३७ २४.४५ २९ -
१८४ क्लाइड बट्स १९८५-१९८८ १०८ ३८ १५.४३ १५५४ ७० ५९५ १० ४/७३ ५९.५० -
१८५ कारलीस्ली बेस्ट १९८६-१९९० १३ ३४२ १६४ २८.५० ३० - २१ - - - -
१८६ पॅट्रीक पॅटरसन १९८६-१९९२ २८ ३८ १६ १४५ २१* ६.५९ ४८२९ १०९ २८७४ ९३ ५/२४ ३०.९० -
१८७ थेल्स्टन पेन १९८६ - ५.०० - - - - - - -
१८८ टोनी ग्रे १९८६-१९८७ ४८ १२* ८.०० ८८८ ३७ ३७७ २२ ४/३९ १७.१४ -
१८९ विन्स्टन बेंजामिन १९८७-१९९५ २१ २६ ४७० ८५ १८.८० ३६९४ १३६ १६४८ ६१ ४/४६ २७.०२ १२ -
१९० कार्ल हूपर १९८७-२००२ १०२ १७३ १५ ५७६२ २३३ ३६.४७ १३७९४ ५३१ ५६३५ ११४ ५/२६ ४९.४३ ११५ -
१९१ फिल सिमन्स १९८८-१९९७ २६ ४७ १००२ ११० २२.२७ ६२४ २७ २५७ २/३४ ६४.२५ २६ -
१९२ कर्टली ॲम्ब्रोज १९८८-२००० ९८ १४५ २९ १४३९ ५३ १२.४१ २२१०३ १००१ ८५०१ ४०५ ८/४५ २०.९९ १८ -
१९३ कीथ आर्थरटन १९८८-१९९५ ३३ ५० १३८२ १५७* ३०.७१ ४७३ १४ १८३ १/१७ १८३.०० २२ -
१९४ इयान बिशप १९८९-१९९८ ४३ ६३ ११ ६३२ ४८ १२.१५ ८४०७ २८८ ३९०९ १६१ ६/४० २४.२८ -
१९५ एझ्रा मोझली १९९० - ३५ २६ ८.७५ ५२२ १३ २६१ २/७० ४३.५० -
१९६ ब्रायन लारा १९९०-२००६ १३० २३० ११९१२ ४००* ५३.१७ ६० २८ - - - १६४ -
१९७ इयान ॲलन १९९१ ४* - २८२ १८० २/६९ ३६.०० -
१९८ क्लेटन लँबर्ट १९९१-१९९८ - २८४ १०४ ३१.५६ १० - १/४ ५.०० -
१९९ जिमी ॲडम्स १९९२-२००१ ५४ ९० १७ ३०१२ २०८* ४१.२६ २८५३ ९६ १३३६ २७ ५/१७ ४९.४८ ४८ -
२०० केनी बेंजामिन १९९२-१९९८ २६ ३६ २२२ ४३* ७.९३ ५१३२ १५८ २७८५ ९२ ६/६६ ३०.२७ -
२०१ डेव्हिड विल्यम्स १९९२-१९९८ ११ १९ २४२ ६५ १३.४४ - - - - - - ४०
२०२ जुनियर मरे १९९३-२००२ ३३ ४५ ९१८ १०१* २२.३९ - - - - - - ९९
२०३ अँडरसन कमिन्स १९९३-१९९४ ९८ ५० १९.६० ६१८ ११ ३४२ ४/५४ ४२.७५ -
२०४ शिवनारायण चंदरपॉल १९९४- ११२ १९३ ३० ८००१ २०३* ४९.०८ १६८० ५० ८४५ १/२ १०५.६२ ४७ -
२०५ स्टुअर्ट विल्यम्स १९९४-२००२ ३१ ५२ ११८३ १२८ २४.१४ १८ - १९ - - - २७ -
२०६ कॅमेरॉन कफी १९९४-२००२ १५ २३ ५८ १५ ४.१४ ३३६६ १४५ १४५५ ४३ ४/८२ ३३.८४ -
२०७ राजेन्द्र धनराज १९९४-१९९६ - १७ ४.२५ १०८७ ३२ ५९५ २/४९ ७४.३८ -
२०८ शर्विन कॅम्पबेल १९९५-२००२ ५२ ९३ २८८२ २०८ ३२.३८ - - - - - - ४७ -
२०९ कोर्टनी ब्राउन १९९५-२००५ २० ३० ३८७ ६८ १६.१३ - - - - - - ७९
२१० ओटिस गिब्सन १९९५-१९९९ - ९३ ३७ २३.२५ ४७२ २७५ २/८१ ९१.६७ - -
२११ रॉबर्ट सॅम्युएल्स १९९६-१९९७ १२ ३७२ १२५ ३७.२० - - - - - - -
२१२ पॅटरसन थॉम्पसन १९९६-१९९७ १७ १०* ८.५० २२८ २१५ २/५८ ४३.०० - -
२१३ एड्रियन ग्रिफिन १९९७-२००० १४ २७ ६३८ ११४ २४.५४ - - - - - - -
२१४ रोलँड होल्डर १९९७-१९९९ ११ १७ ३८० ९१ २५.३३ - - - - - - -
२१५ फ्रँकलिन रोझ १९९७-२००० १९ २८ ३४४ ६९ १३.२३ ३१२४ १०१ १६३७ ५३ ७/८४ ३०.८९ -
२१६ मर्व्हिन डिलन १९९७-२००४ ३८ ६८ ५४९ ४३ ८.४५ ८७०४ २६८ ४३९८ १३१ ५/७१ ३३.५७ १६ -
२१७ फ्लॉइड राइफर १९९७-१९९९ - ६३ २९ ७.८८ - - - - - - -
२१८ रॉल लुइस १९९७- १० - ८९ ४० ८.९० ८८३ २७ ४५६ २/४२ ११४.०० - -
२१९ फिलो वॉलेस १९९७-१९९९ १३ - २७९ ९२ २१.४६ - - - - - - -
२२० निक्सन मॅकलीन १९९८-२००१ १९ ३२ ३६८ ४६ १२.२७ ३२९९ ८५ १८७३ ४४ ३/५३ ४२.५७ -
२२१ दीनानाथ रामनारायण १९९८-२००२ १२ २१ १०६ ३५* ६.२४ ३४९५ १६९ १३८३ ४५ ५/७८ ३०.७३ -
२२२ रिडली जेकब्स १९९८-२००४ ६५ ११२ २१ २५७७ ११८ २८.३२ - - - - - - २०७ १२
२२३ डॅरेन गंगा १९९८- ४८ ८६ २१६० १३५ २५.७१ १८६ १०६ १/२० १०६.०० ३० -
२२४ रिऑन किंग १९९९-२००५ १९ २७ ६६ १२* ३.४७ ३४४२ ११९ १७३३ ५३ ५/५१ ३२.७० -
२२५ पेड्रो कॉलिन्स १९९९-२००६ ३२ ४७ २३५ २४ ५.८७ ६९६४ २२१ ३६७१ १०६ ६/५३ ३४.६३ -
२२६ डेव्ह जोसेफ १९९९ - १४१ ५० २०.१४ - - - - - - १० -
२२७ सुरुज रगूनाथ १९९९ १३ ४.३३ - - - - - - - -
२२८ नेहेमाइयाह पेरी १९९९ ७४ २६ १२.३३ ८०४ २४ ४४६ १० ५/७० ४४.६० -
२२९ लिंकन रॉबर्ट्स १९९९ - ०.०० - - - - - - - -
२३० कोरी कॉलीमोर १९९९-२००७ ३० ५२ २७ १९७ १६* ७.८८ ६३३७ २४५ ३००४ ९३ ७/५७ ३२.३० -
२३१ रिकार्डो पॉवेल १९९९-२००४ - ५३ ३० १७.६७ ७८ ४९ - - - -
२३२ क्रिस गेल २०००- ७३ १३१ ४८०४ ३१७ ३८.१२ ५७४१ १९० २५३७ ६३ ५/३४ ४०.२६ ७५ -
२३३ वेवेल हाइंड्स २०००-२००५ ४५ ८० २६०८ २१३ ३३.०१ ११२३ ४१ ५९० १६ ३/७९ ३६.८८ ३२ -
२३४ रामनरेश सरवण २०००- ७२ १२९ ४८८९ २६१* ४०.४० १९८६ ३३ ११२९ २३ ४/३७ ४९.०८ ४६ -
२३५ महेन्द्र नागामूटू २०००-२००२ १८५ ६८ २६.४३ १४९४ ६८ ६३७ १२ ३/११९ ५३.०८ -
२३६ मार्लोन ब्लॅक २०००-२००२ ११ २१ २.६३ ९५४ २७ ५९७ १२ ४/८३ ४९.७५ - -
२३७ मार्लोन सॅम्युएल्स २०००- २९ ५३ १४०८ १०५ २८.७३ १५९६ ३६ ८८९ २/४९ १२७.०० १३ -
२३८ कॉलिन स्टुअर्ट २०००-२००१ २४ १२* ३.४३ १११६ ३७ ६२८ २० ३/३३ ३१.४० -
२३९ नील मॅकगॅरेल २००१ ६१ ३३ १५.२५ १२१२ ६५ ४५३ १७ ४/२३ २६.६५ -
२४० लिऑन गॅरिक २००१ - २७ २७ १३.५० - - - - - - -
२४१ रायन हाइंड्स २००२- १० १८ ४१० ८४ २४.११ १०१६ ४२ ४०० २/८३ ८०.०० -
२४२ अॅडम सॅनफर्ड २००२-२००४ ११ १७ ७२ १८* ४.८० २२१७ ६९ १३१६ ३० ४/१३२ ४३.८७ -
२४३ डॅरेन पॉवेल २००२- ३० ४८ ३१३ ३६* ६.९५ ६०४५ १९० ३४५२ ७३ ५/२५ ४७.२८ -
२४४ बॅरेथ ब्रीस २००२ - २.५० १८८ १३५ २/१०८ ६७.५० -
२४५ जर्मेन लॉसन २००२-२००५ १३ २१ ५२ १४ ३.४७ २३६४ ५५ १५१२ ५१ ७/७८ २९.६५ -
२४६ व्हॅस्बर्ट ड्रेक २००२-२००४ १२ २० ३८६ ६७ २१.४४ २६१७ ६५ १३६२ ३३ ५/९३ ४१.२७ -
२४७ डेव्हॉन स्मिथ २००३- २४ ४५ १०४५ १०८ २४.३० - - - - - - १९ -
२४८ कार्ल्टन बाउ २००३-२००४ १० - १९६ ६८ १९.६० - - - - - -
२४९ डेव्हिड बर्नार्ड २००३ - ११ ५.५० ६६ ६१ - - - - -
२५० ओमारी बँक्स २००३-२००५ १० १६ ३१८ ५०* २६.५० २४०१ ६२ १३६७ २८ ४/८७ ४८.८२ -
२५१ टिनो बेस्ट २००३-२००५ १२ १९ १७४ २७ १०.२४ १८५१ ३८ ११७१ २६ ४/४६ ४५.०४ -
२५२ जेरोम टेलर २००३- २० ३३ ३६९ ३१ १३.६६ ३६४३ १०५ २१८६ ६३ ५/५० ३४.६९ -
२५३ फिडेल एडवर्ड्स २००३- ३४ ५७ १६ १७६ २१ ४.२९ ५७६७ ११६ ३८५४ ९५ ५/३६ ४०.५६ -
२५४ डेव्ह मोहम्मद २००४-२००६ २२५ ५२ ३२.१४ १०६५ २० ६६८ १३ ३/९८ ५१.३८ -
२५५ ड्वेन स्मिथ २००४-२००६ १० १४ ३२० १०५* २४.६१ ६५१ २० ३४४ ३/७१ ४९.१४ -
२५६ ड्वेन ब्राव्हो २००४- ३१ ५७ १८३३ ११३ ३२.७३ ५१३९ १६१ २७७१ ७० ६/५५ ३९.५८ ३० -
२५७ सिल्व्हेस्टर जोसेफ २००४-२००७ १० - १४७ ४५ १४.७० १२ - - - - -
२५८ नरसिंग देवनारायण २००५ १०७ ४० २१.४० ३४१ १७ १५१ १/५ ७५.५० -
२५९ डोनोव्हन पेगॉन २००५ - ३७ ३५ १२.३३ - - - - - - - -
२६० ड्वाइट वॉशिंग्टन २००५ ७* - १७४ ९३ - - - -
२६१ झेव्हियर मार्शल २००५- - १९९ ८५ २४.८७ १२ - - - - -
२६२ रुनाको मॉर्टन २००५- १५ २७ ५७३ ७०* २२.०३ ६६ - ५० - - - २० -
२६३ दीनेश रामदीन २००५- २७ ४९ ९३१ ७१ २१.६५ - - - - - - ८२
२६४ रायन रामदास २००५ - २६ २३ १३.०० - - - - - - -
२६५ इयान ब्रॅडशॉ २००६ ९६ ३३ १३.७१ १०२१ ३३ ५४० ३/७३ ६०.०० -
२६६ डॅरेन सॅमी २००७- - १४७ ३८ १६.३३ ८४३ २५ ४४१ १३ ७/६६ ३३.९२ -
२६७ ब्रेंटन पार्चमेंट २००८- - ५५ २० १३.७५ - - - - - - -
२६८ सुलेमान बेन २००८- - ५१ २८ १२.७५ ६३६ १३ ३६६ ३/५९ ५२.२८ -
२६९ सिउनाराइन चॅटरगून २००८- - ७६ ४६ १९.०० - - - - - - -
२७० अमित जॅगरनॉथ २००८- ०* ०.०० १३८ - ९६ १/७४ ९६.०० - -
२७१ लायोनेल बेकर २००८- - - - - - - - - - - - - -
२७२ ब्रेंडन नॅश २००८- - - - - - - - - - - - - -
२७३ लेंडल सिमन्स २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७४ रायन ऑस्टिन २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७५ ट्रॅव्हिस डाउलिन २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७६ निकिता मिलर २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७७ ओमर फिलिप्स २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७८ डेल रिचर्ड्स २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७९ केमार रोच २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८० चॅडविक वॉल्टन २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८१ एड्रियन बरथ २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८२ रवी रामपॉल २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८३ गॅव्हिन टोंगे २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८४ नेल्सन पास्कल २०१० - - - - - - - - - - - - -
२८५ शेन शिलिंगफोर्ड २०१० - - - - - - - - - - - - -
२८६ ब्रॅन्डन बेस २०१० - - - - - - - - - - - - -

नोंदी:

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]