श्रीलंकेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

येथे श्रीलंकेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती २४/८/२०१० पर्यंतची आहे.

श्रीलंकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
अशांत डिमेल १९८२-१९८६ १७ २८ ३२६ ३४ १४.१७ ३५१८ ९२ २१८० ५९ ६/१०९ ३६.९५ -
सोमचंद्रा डि सिल्व्हा १९८२-१९८४ १२ २२ ४०६ ६१ २१.३७ ३०३१ १०८ १३४७ ३७ ५/५९ ३६.४१ -
अजित डि सिल्वा १९८२ ४१ १४ ८.२० ९६२ ४१ ३८५ २/३८ ५५.०० - -
रॉय डायस १९८२-१९८७ २० ३६ १२८५ १०९ ३६.७१ २४ - १७ - - - -
महेस गूणतिलके १९८२ १० १७७ ५६ २२.१३ - - - - - - १०
ललित कालुपेरुमा १९८२ १२ ११* ४.०० १६२ ९३ - - - -
रंजन मदुगले १९८२-१९८८ २१ ३९ १०२९ १०३ २९.४० ८४ ३८ - - - -
दुलिप मेंडीस १९८२-१९८८ २४ ४३ १३२९ १२४ ३१.६४ - - - - - - -
अर्जुन रणतुंगा १९८२-२००० ९३ १५५ १२ ५१०५ १३५* ३५.७० २३७३ ११४ १०४० १६ २/१७ ६५.०० ४७ -
१० बंदुला वर्णपुरा १९८२ - ९६ ३८ १२.०० ९० ४६ - - - -
११ सिदाथ वेट्टीमुनी १९८२-१९८७ २३ ४३ १२२१ १९० २९.०७ २४ - ३७ - - - १० -
१२ रवि रत्नायके १९८२-१९८९ २२ ३८ ८०७ ९३ २५.२२ ३८३३ ११८ १९७२ ५६ ८/८३ ३५.२१ -
१३ अनुरा रणसिंघे १९८२ - ८८ ७७ २२.०० ११४ ६९ १/२३ ६९.०० - -
१४ रोहन जयसेकरा १९८२ - १.०० - - - - - - - -
१५ रॉजर विजेसुर्या १९८२-१९८५ २२ ४.४० ५८६ २३ २९४ १/६८ २९४.०० -
१६ गाय डि आल्विस १९८३-१९८८ ११ १९ - १५२ २८ ८.०० - - - - - - २१
१७ सुसिल फर्नांडो १९८३-१९८४ १० - ११२ ४६ ११.२० - - - - - - - -
१८ योहान गूणसेकरा १९८३ - ४८ २३ १२.०० - - - - - - -
१९ श्रीधरन जगनाथन १९८३ - १९ ४.७५ ३० १२ - - - - -
२० विनोदन जॉन १९८३-१९८४ १० ५३ २७* १०.६० १२८१ ५३ ६१४ २८ ५/६० २१.९३ -
२१ रुमेश रत्नायके १९८३-१९९२ २३ ३६ ४३३ ५६ १४.४३ ४९६१ १३६ २५६३ ७३ ६/६६ ३५.११ -
२२ मित्रा वेट्टीमुनी १९८३ - २८ १७ ७.०० - - - - - - -
२३ अमल सिल्वा १९८३-१९८८ १६ ३५३ १११ २५.२१ - - - - - - ३३
२४ रोशन गुणरत्ने १९८३ ०* - १०२ ८४ - - - - -
२५ जयंत अमरसिंघे १९८४ ५४ ३४ १८.०० ३०० १५० २/७३ ५०.०० -
२६ सनत कलुपेरुमा १९८४-१९८८ - ८८ २३ ११.०० २४० १२४ २/१७ ६२.०० -
२७ अरविंद डि सिल्व्हा १९८४-२००२ ९३ १५९ ११ ६३६१ २६७ ४२.९८ २५९५ ७७ १२०८ २९ ३/३० ४१.६६ ४३ -
२८ सलिया अहंगामा १९८५ ११ ११ ५.५० ८०१ ३२ ३४८ १८ ५/५२ १९.३३ -
२९ अशोका डी सिल्वा १९८५-१९९१ १० १६ १८५ ५० १५.४२ २३२८ ८७ १०३२ २/६७ १२९.०० -
३० संजीवा वीरासिंघे १९८५ - ३.०० ११४ ३६ - - - - -
३१ रोशन जुरांगपती १९८५-१९८६ - ०.२५ १५० ९३ १/६९ ९३.०० -
३२ असांका गुरूसिंहा १९८५-१९९६ ४१ ७० २४५२ १४३ ३८.९२ १४०८ ४७ ६८१ २० २/७ ३४.०५ ३३ -
३३ जयनंदा वर्णवीरा १९८६-१९९४ १० १२ ३९ २० ४.३३ २३३३ ९० १०२१ ३२ ४/२५ ३१.९१ - -
३४ डॉन अनुरासिरी १९८६-१९९८ १८ २२ ९१ २४ ५.३५ ३९७३ १५२ १५४८ ४१ ४/७१ ३७.७६ -
३५ कोसला कुरुप्पुअराच्ची १९८६-१९८७ ०* - २७२ १४९ ५/४४ १८.६३ - -
३६ रोशन महानामा १९८६-१९९८ ५२ ८९ २५७६ २२५ २९.२७ ३६ - ३० - - - ५६ -
३७ कौशिक अमालियान १९८६-१९८८ ७* ९.०० २४४ १५६ ४/९७ २२.२९ -
३८ ग्रेम लॅबरूय १९८६-१९९१ १४ १५८ ७०* १४.३६ २१५८ ५८ ११९४ २७ ५/१३३ ४४.२२ -
३९ ब्रेन्डन कुरुप्पु १९८७-१९९१ ३२० २०१* ५३.३३ - - - - - - -
४० चंपक रमानायके १९८८-१९९३ १८ २४ १४३ ३४* ९.५३ ३६५४ १०९ १८८० ४४ ५/८२ ४२.७३ -
४१ रणजित मदुरासिंघे १९८८-१९९२ २४ ११ ४.८० ३९६ १२ १७२ ३/६० ५७.३३ - -
४२ अतुल समरसेकरा १९८८-१९९१ - ११८ ५७ १६.८६ १९२ १०४ २/३८ ३४.६७ -
४३ दम्मिका रणतुंगा १९८९ - ८७ ४५ २९.०० - - - - - - - -
४४ गामिनी विक्रमसिंघे १९८९-१९९२ १७ १३* ८.५० - - - - - -
४५ हशन तिलकरत्ने १९८९-२००४ ८३ १३१ २५ ४५४५ २०४* ४२.८८ ७६ २५ - - - १२२
४६ मार्वन अटापट्टु १९९०-२००७ ९० १५६ १५ ५५०२ २४९ ३९.०२ ४८ - २४ १/९ २४.०० ५८ -
४७ चरिथ सेनानायके १९९१ - ९७ ६४ १९.४० - - - - - - -
४८ चंडिका हथुरुसिंघा १९९१-१९९९ २६ ४४ १२७४ ८३ २९.६३ १९६२ ९९ ७८९ १७ ४/६६ ४६.४१ -
४९ सनत जयसूर्या १९९१-२००७ ११० १८८ १४ ६९७३ ३४० ४०.०७ ८१८८ ३२३ ३३६६ ९८ ५/३४ ३४.३४ ७८ -
५० कपिला विजेगुणवर्दने १९९१-१९९२ १४ ६* ४.६७ ३६४ १६ १४७ ४/५१ २१.०० - -
५१ प्रमोद्य विक्रमसिंगे १९९१-२००१ ४० ६४ ५५५ ५१ ९.४१ ७२६० २४८ ३५५९ ८५ ६/६० ४१.८७ १८ -
५२ रोमेश कालुवितरणा १९९२-२००४ ४९ ७८ १९३३ १३२* २६.१२ - - - - - - ९३ २६
५३ दुलिप लियानागे १९९२-२००१ - ६९ २३ ७.६७ १३५५ ४७ ६६६ १७ ४/५६ ३९.१८ - -
५४ मुथिया मुरलीधरन १९९२- १३३ १५२ ५२ ११५४ ६७ ११.५४ ४०६७६ १७०९ १६४४७ ८०० ९/५१ २१.९० ६९ -
५५ ऍशली डिसिल्व्हा १९९३ - १० ३.३३ - - - - - -
५६ रुवान कल्पागे १९९३-१९९९ ११ १८ २९४ ६३ १८.३८ १५७६ ४९ ७७४ १२ २/२७ ६४.५० १० -
५७ पुबुदु दस्सानायके १९९३-१९९४ ११ १७ १९६ ३६ १३.०७ - - - - - - १९
५८ पियाल विजेतुंगे १९९३ - १० १० ५.०० ३१२ ११८ १/५८ ५९.०० - -
५९ कुमार धर्मसेना १९९३-२००४ ३१ ५१ ८६८ ६२* १९.७३ ६९३९ २६५ २९२० ६९ ६/७२ ४२.३२ १४ -
६० दुलीप समरवीरा १९९३-१९९५ १४ - २११ ४२ १५.०७ - - - - - - -
६१ रवींद्र पुष्पकुमार १९९४-२००१ २३ ३१ १२ १६६ ४४ ८.७४ ३७९२ ९८ २२४२ ५८ ७/११६ ३८.६६ १० -
६२ संजीवा रणतुंगा १९९४-१९९७ १७ ५३१ ११८ ३३.१९ - - - - - - -
६३ चमिंडा वास १९९४- १०७ १५६ ३२ २९९८ १००* २४.१७ २२६६४ ८५६ १०२०१ ३४८ ७/७१ २९.३१ ३० -
६४ चामर दुनुसिंघे १९९५ १० - १६० ९१ १६.०० - - - - - - १३
६५ जयंत सिल्वा १९९५-१९९८ ६* २.०० १५३३ ७२ ६४७ २० ४/१६ ३२.३५ -
६६ नुवान झॉयसा १९९७-२००४ ३० ४० २८८ २८* ८.४७ ४४२२ १६० २१५७ ६४ ५/२० ३३.७० -
६७ सजीव डि सिल्वा १९९७-१९९९ १२ ६५ २७ ९.२९ १५८५ ४२ ८८९ १६ ५/८५ ५५.५६ -
६८ रसेल आर्नॉल्ड १९९७-२००४ ४४ ६९ १८२१ १२३ २८.०२ १३३४ ४५ ५९८ ११ ३/७६ ५४.३६ ५१ -
६९ माहेला जयवर्दने १९९७- ९८ १६० १२ ७७५७ ३७४ ५२.४१ ४७० १७ २३२ २/३२ ५८.०० १३६ -
७० लंका डिसिल्व्हा १९९७ ३६ २०* १८.०० - - - - - - -
७१ मलिंगा बंडारा १९९८-२००६ ११ १२४ ४३ १५.५० ११५२ २९ ६३३ १६ ३/८४ ३९.५६ -
७२ निरोशन बंदरतिलके १९९८-२००१ ९३ २५ ११.६३ १७२२ ८३ ६९८ २३ ५/३६ ३०.३५ - -
७३ सुरेश परेरा १९९८-२००१ ७७ ४३* २५.६७ ४०८ १२ १८० १/१०४ १८०.०० -
७४ रुचिर परेरा १९९९-२००२ ३३ ११* ११.०० ११३० ३१ ६६१ १७ ३/४० ३८.८८ -
७५ एरिक उपाशांता १९९९-२००२ - १० ३.३३ ३०६ २०० २/४१ ५०.०० - -
७६ अविश्का गुणवर्दने १९९९-२००५ ११ - १८१ ४३ १६.४५ - - - - - - -
७७ उपुल चंदना १९९९-२००५ १६ २४ ६१६ ९२ २६.७८ २६८५ ६४ १५३५ ३७ ६/१७९ ४१.४९ -
७८ रंगाना हेरात १९९९- १३ १७ १३६ ३३* ९.७१ २६७७ ९३ १३०३ ३५ ४/३८ ३७.२२ -
७९ इंडिका डि साराम १९९९-२००० - ११७ ३९ २३.४० - - - - - - -
८० तिलकरत्ने दिलशान १९९९- ४८ ७५ २५३३ १६८ ३८.३७ ६५४ २६ ३०८ २/४ ४४.०० ५२ -
८१ इंडका गल्लागे १९९९ - ३.०० १५० ७७ - - - - -
८२ दिल्हारा फर्नान्डो २०००-२००७ ३० ३८ १२ १८४ ३६* ७.०७ ४७०० ११९ २८४८ ८४ ५/४२ ३३.९० १० -
८३ प्रसन्ना जयवर्दने २०००- २१ २५ ६१६ १२०* २६.७८ - - - - - - ४१ १५
८४ कुमार संघकारा २०००- ७६ १२५ ६३५६ २८७ ५४.७९ - - - - १५३ २०
८५ दिनुका हेट्टीआराच्ची २००१ ०* ०.०० १६२ ४१ २/३६ २०.५० - -
८६ थिलन समरवीरा २००१- ४५ ६८ १० २५५२ १४२ ४४.०० १२९१ ३६ ६७९ १४ ४/४९ ४८.५० ३३ -
८७ मायकेल व्हांडोर्ट २००१- १९ ३१ १०९४ १४० ३७.७२ - - - - - - -
८८ चरित बुद्धिका २००१-२००२ १३२ ४५ २६.४० १२७० ३१ ७९२ १८ ४/२७ ४४.०० -
८९ सुजीवा डि सिल्वा २००२-२००७ १० ५* १०.०० ४३२ १८ २०९ ११ ४/३५ १९.०० -
९० चामिल गमागे २००२ - ४२ ४० १४.०० २८८ १० १५८ २/३३ ३१.६० -
९१ जेहान मुबारक २००२-२००७ १० १७ २५४ ४८ १५.८७ ८४ ५० - - - १३ -
९२ नवीद नवाझ २००२ ९९ ७८* ९९.०० - - - - - - - -
९३ हसंथा फर्नांन्डो २००२ - ३८ २४ ९.५० २३४ १०८ ३/६३ २७.०० -
९४ कौशल लोकुराच्ची २००३-२००४ ९४ २८* २३.५० ५९४ २० २९५ २/४७ ५९.०० -
९५ प्रबाथ निस्संका २००३ १८ १२* ६.०० ५८७ २१ ३६६ १० ५/६४ ३६.६० - -
९६ तिलन तुषारा २००३- - ४९ १४ ८.१६ ४६१ ३०९ ३/५९ ३८.६२ -
९७ दिनुशा फर्नान्डो २००३ ५६ ५१* २८.०० १२६ १०७ १/२९ १०७.०० - -
९८ फरवीझ महारूफ २००४-२००७ २० ३१ ५३८ ७२ १९.९२ २६२८ ९९ १४५८ २४ ४/५२ ६०.७५ -
९९ लसिथ मलिंगा २००४-२००७ २८ ३४ १३ १९२ ४२* ९.१४ ४७७७ १०६ ३०७६ ९१ ५/६८ ३३.८० -
१०० नुवान कुलशेखरा २००५- १२१ ६४ १५.१२ ८१० २६ ४४० २/४५ ८८.०० -
१०१ शांता कलाविटिगोडा २००५ - ४.०० - - - - - - -
१०२ गयान विजेकून २००५ - ३८ १४ १२.६७ ११४ ६६ २/४९ ३३.०० - -
१०३ उपुल थरंगा २००५-२००७ १५ २६ ७१३ १६५ २८.५२ - - - - - - ११ -
१०४ चामर कपुगेडेरा २००६ ११ २२१ ६३ २२.१० - - - - - - -
१०५ चामरा सिल्वा २००६- ११ १७ ५३७ १५२* ३३.५६ १०२ ६५ १/५७ ६५.०० -
१०६ मलिंदा वर्णपुरा २००७- ११ ५४२ १२० ५४.२० - - - - - - ११ -
१०७ चनका वेलेगेदारा २००७ - - - - - १३२ ७६ २/१७ १९.०० -
१०८ इशारा अमरसिंघे २००८- ०* - १५० १०५ १/६२ १०५.०० - -
१०९ अजंता मेंडिस २००८- - १९ १७ ६.३३ ९७९ २४ ४७८ २६ ६/११७ १८.३८ -
११० दम्मिका प्रसाद २००८- - ३६ ३६ ३६.०० १६८ - १४२ ३/८२ २८.४० - -
१११ तरंगा परानविताना २००९ - - - - - - - - - - - - -
११२ अँजेलो मॅथ्यूस २००९ - - - - - - - - - - - - -
११३ सूरज रणदिव २०१० - - - - - - - - - - - - -

Note:

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]