श्रीलंकेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

येथे श्रीलंकेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती २४/८/२०१० पर्यंतची आहे.

श्रीलंकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
अशांत डिमेल १९८२-१९८६ १७ २८ ३२६ ३४ १४.१७ ३५१८ ९२ २१८० ५९ ६/१०९ ३६.९५ -
सोमचंद्रा डि सिल्व्हा १९८२-१९८४ १२ २२ ४०६ ६१ २१.३७ ३०३१ १०८ १३४७ ३७ ५/५९ ३६.४१ -
अजित डि सिल्वा १९८२ ४१ १४ ८.२० ९६२ ४१ ३८५ २/३८ ५५.०० - -
रॉय डायस १९८२-१९८७ २० ३६ १२८५ १०९ ३६.७१ २४ - १७ - - - -
महेस गूणतिलके १९८२ १० १७७ ५६ २२.१३ - - - - - - १०
ललित कालुपेरुमा १९८२ १२ ११* ४.०० १६२ ९३ - - - -
रंजन मदुगले १९८२-१९८८ २१ ३९ १०२९ १०३ २९.४० ८४ ३८ - - - -
दुलिप मेंडीस १९८२-१९८८ २४ ४३ १३२९ १२४ ३१.६४ - - - - - - -
अर्जुन रणतुंगा १९८२-२००० ९३ १५५ १२ ५१०५ १३५* ३५.७० २३७३ ११४ १०४० १६ २/१७ ६५.०० ४७ -
१० बंदुला वर्णपुरा १९८२ - ९६ ३८ १२.०० ९० ४६ - - - -
११ सिदाथ वेट्टीमुनी १९८२-१९८७ २३ ४३ १२२१ १९० २९.०७ २४ - ३७ - - - १० -
१२ रवि रत्नायके १९८२-१९८९ २२ ३८ ८०७ ९३ २५.२२ ३८३३ ११८ १९७२ ५६ ८/८३ ३५.२१ -
१३ अनुरा रणसिंघे १९८२ - ८८ ७७ २२.०० ११४ ६९ १/२३ ६९.०० - -
१४ रोहन जयसेकरा १९८२ - १.०० - - - - - - - -
१५ रॉजर विजेसुर्या १९८२-१९८५ २२ ४.४० ५८६ २३ २९४ १/६८ २९४.०० -
१६ गाय डि आल्विस १९८३-१९८८ ११ १९ - १५२ २८ ८.०० - - - - - - २१
१७ सुसिल फर्नांडो १९८३-१९८४ १० - ११२ ४६ ११.२० - - - - - - - -
१८ योहान गूणसेकरा १९८३ - ४८ २३ १२.०० - - - - - - -
१९ श्रीधरन जगनाथन १९८३ - १९ ४.७५ ३० १२ - - - - -
२० विनोदन जॉन १९८३-१९८४ १० ५३ २७* १०.६० १२८१ ५३ ६१४ २८ ५/६० २१.९३ -
२१ रुमेश रत्नायके १९८३-१९९२ २३ ३६ ४३३ ५६ १४.४३ ४९६१ १३६ २५६३ ७३ ६/६६ ३५.११ -
२२ मित्रा वेट्टीमुनी १९८३ - २८ १७ ७.०० - - - - - - -
२३ अमल सिल्वा १९८३-१९८८ १६ ३५३ १११ २५.२१ - - - - - - ३३
२४ रोशन गुणरत्ने १९८३ ०* - १०२ ८४ - - - - -
२५ जयंत अमरसिंघे १९८४ ५४ ३४ १८.०० ३०० १५० २/७३ ५०.०० -
२६ सनत कलुपेरुमा १९८४-१९८८ - ८८ २३ ११.०० २४० १२४ २/१७ ६२.०० -
२७ अरविंद डि सिल्व्हा १९८४-२००२ ९३ १५९ ११ ६३६१ २६७ ४२.९८ २५९५ ७७ १२०८ २९ ३/३० ४१.६६ ४३ -
२८ सलिया अहंगामा १९८५ ११ ११ ५.५० ८०१ ३२ ३४८ १८ ५/५२ १९.३३ -
२९ अशोका डी सिल्वा १९८५-१९९१ १० १६ १८५ ५० १५.४२ २३२८ ८७ १०३२ २/६७ १२९.०० -
३० संजीवा वीरासिंघे १९८५ - ३.०० ११४ ३६ - - - - -
३१ रोशन जुरांगपती १९८५-१९८६ - ०.२५ १५० ९३ १/६९ ९३.०० -
३२ असांका गुरूसिंहा १९८५-१९९६ ४१ ७० २४५२ १४३ ३८.९२ १४०८ ४७ ६८१ २० २/७ ३४.०५ ३३ -
३३ जयनंदा वर्णवीरा १९८६-१९९४ १० १२ ३९ २० ४.३३ २३३३ ९० १०२१ ३२ ४/२५ ३१.९१ - -
३४ डॉन अनुरासिरी १९८६-१९९८ १८ २२ ९१ २४ ५.३५ ३९७३ १५२ १५४८ ४१ ४/७१ ३७.७६ -
३५ कोसला कुरुप्पुअराच्ची १९८६-१९८७ ०* - २७२ १४९ ५/४४ १८.६३ - -
३६ रोशन महानामा १९८६-१९९८ ५२ ८९ २५७६ २२५ २९.२७ ३६ - ३० - - - ५६ -
३७ कौशिक अमालियान १९८६-१९८८ ७* ९.०० २४४ १५६ ४/९७ २२.२९ -
३८ ग्रेम लॅबरूय १९८६-१९९१ १४ १५८ ७०* १४.३६ २१५८ ५८ ११९४ २७ ५/१३३ ४४.२२ -
३९ ब्रेन्डन कुरुप्पु १९८७-१९९१ ३२० २०१* ५३.३३ - - - - - - -
४० चंपक रमानायके १९८८-१९९३ १८ २४ १४३ ३४* ९.५३ ३६५४ १०९ १८८० ४४ ५/८२ ४२.७३ -
४१ रणजित मदुरासिंघे १९८८-१९९२ २४ ११ ४.८० ३९६ १२ १७२ ३/६० ५७.३३ - -
४२ अतुल समरसेकरा १९८८-१९९१ - ११८ ५७ १६.८६ १९२ १०४ २/३८ ३४.६७ -
४३ दम्मिका रणतुंगा १९८९ - ८७ ४५ २९.०० - - - - - - - -
४४ गामिनी विक्रमसिंघे १९८९-१९९२ १७ १३* ८.५० - - - - - -
४५ हशन तिलकरत्ने १९८९-२००४ ८३ १३१ २५ ४५४५ २०४* ४२.८८ ७६ २५ - - - १२२
४६ मार्वन अटापट्टु १९९०-२००७ ९० १५६ १५ ५५०२ २४९ ३९.०२ ४८ - २४ १/९ २४.०० ५८ -
४७ चरिथ सेनानायके १९९१ - ९७ ६४ १९.४० - - - - - - -
४८ चंडिका हथुरुसिंघा १९९१-१९९९ २६ ४४ १२७४ ८३ २९.६३ १९६२ ९९ ७८९ १७ ४/६६ ४६.४१ -
४९ सनत जयसूर्या १९९१-२००७ ११० १८८ १४ ६९७३ ३४० ४०.०७ ८१८८ ३२३ ३३६६ ९८ ५/३४ ३४.३४ ७८ -
५० कपिला विजेगुणवर्दने १९९१-१९९२ १४ ६* ४.६७ ३६४ १६ १४७ ४/५१ २१.०० - -
५१ प्रमोद्य विक्रमसिंगे १९९१-२००१ ४० ६४ ५५५ ५१ ९.४१ ७२६० २४८ ३५५९ ८५ ६/६० ४१.८७ १८ -
५२ रोमेश कालुवितरणा १९९२-२००४ ४९ ७८ १९३३ १३२* २६.१२ - - - - - - ९३ २६
५३ दुलिप लियानागे १९९२-२००१ - ६९ २३ ७.६७ १३५५ ४७ ६६६ १७ ४/५६ ३९.१८ - -
५४ मुथिया मुरलीधरन १९९२- १३३ १५२ ५२ ११५४ ६७ ११.५४ ४०६७६ १७०९ १६४४७ ८०० ९/५१ २१.९० ६९ -
५५ ऍशली डिसिल्व्हा १९९३ - १० ३.३३ - - - - - -
५६ रुवान कल्पागे १९९३-१९९९ ११ १८ २९४ ६३ १८.३८ १५७६ ४९ ७७४ १२ २/२७ ६४.५० १० -
५७ पुबुदु दस्सानायके १९९३-१९९४ ११ १७ १९६ ३६ १३.०७ - - - - - - १९
५८ पियाल विजेतुंगे १९९३ - १० १० ५.०० ३१२ ११८ १/५८ ५९.०० - -
५९ कुमार धर्मसेना १९९३-२००४ ३१ ५१ ८६८ ६२* १९.७३ ६९३९ २६५ २९२० ६९ ६/७२ ४२.३२ १४ -
६० दुलीप समरवीरा १९९३-१९९५ १४ - २११ ४२ १५.०७ - - - - - - -
६१ रवींद्र पुष्पकुमार १९९४-२००१ २३ ३१ १२ १६६ ४४ ८.७४ ३७९२ ९८ २२४२ ५८ ७/११६ ३८.६६ १० -
६२ संजीवा रणतुंगा १९९४-१९९७ १७ ५३१ ११८ ३३.१९ - - - - - - -
६३ चमिंडा वास १९९४- १०७ १५६ ३२ २९९८ १००* २४.१७ २२६६४ ८५६ १०२०१ ३४८ ७/७१ २९.३१ ३० -
६४ चामर दुनुसिंघे १९९५ १० - १६० ९१ १६.०० - - - - - - १३
६५ जयंत सिल्वा १९९५-१९९८ ६* २.०० १५३३ ७२ ६४७ २० ४/१६ ३२.३५ -
६६ नुवान झॉयसा १९९७-२००४ ३० ४० २८८ २८* ८.४७ ४४२२ १६० २१५७ ६४ ५/२० ३३.७० -
६७ सजीव डि सिल्वा १९९७-१९९९ १२ ६५ २७ ९.२९ १५८५ ४२ ८८९ १६ ५/८५ ५५.५६ -
६८ रसेल आर्नॉल्ड १९९७-२००४ ४४ ६९ १८२१ १२३ २८.०२ १३३४ ४५ ५९८ ११ ३/७६ ५४.३६ ५१ -
६९ माहेला जयवर्दने १९९७- ९८ १६० १२ ७७५७ ३७४ ५२.४१ ४७० १७ २३२ २/३२ ५८.०० १३६ -
७० लंका डिसिल्व्हा १९९७ ३६ २०* १८.०० - - - - - - -
७१ मलिंगा बंडारा १९९८-२००६ ११ १२४ ४३ १५.५० ११५२ २९ ६३३ १६ ३/८४ ३९.५६ -
७२ निरोशन बंदरतिलके १९९८-२००१ ९३ २५ ११.६३ १७२२ ८३ ६९८ २३ ५/३६ ३०.३५ - -
७३ सुरेश परेरा १९९८-२००१ ७७ ४३* २५.६७ ४०८ १२ १८० १/१०४ १८०.०० -
७४ रुचिर परेरा १९९९-२००२ ३३ ११* ११.०० ११३० ३१ ६६१ १७ ३/४० ३८.८८ -
७५ एरिक उपाशांता १९९९-२००२ - १० ३.३३ ३०६ २०० २/४१ ५०.०० - -
७६ अविश्का गुणवर्दने १९९९-२००५ ११ - १८१ ४३ १६.४५ - - - - - - -
७७ उपुल चंदना १९९९-२००५ १६ २४ ६१६ ९२ २६.७८ २६८५ ६४ १५३५ ३७ ६/१७९ ४१.४९ -
७८ रंगाना हेरात १९९९- १३ १७ १३६ ३३* ९.७१ २६७७ ९३ १३०३ ३५ ४/३८ ३७.२२ -
७९ इंडिका डि साराम १९९९-२००० - ११७ ३९ २३.४० - - - - - - -
८० तिलकरत्ने दिलशान १९९९- ४८ ७५ २५३३ १६८ ३८.३७ ६५४ २६ ३०८ २/४ ४४.०० ५२ -
८१ इंडका गल्लागे १९९९ - ३.०० १५० ७७ - - - - -
८२ दिल्हारा फर्नान्डो २०००-२००७ ३० ३८ १२ १८४ ३६* ७.०७ ४७०० ११९ २८४८ ८४ ५/४२ ३३.९० १० -
८३ प्रसन्ना जयवर्दने २०००- २१ २५ ६१६ १२०* २६.७८ - - - - - - ४१ १५
८४ कुमार संघकारा २०००- ७६ १२५ ६३५६ २८७ ५४.७९ - - - - १५३ २०
८५ दिनुका हेट्टीआराच्ची २००१ ०* ०.०० १६२ ४१ २/३६ २०.५० - -
८६ थिलन समरवीरा २००१- ४५ ६८ १० २५५२ १४२ ४४.०० १२९१ ३६ ६७९ १४ ४/४९ ४८.५० ३३ -
८७ मायकेल व्हांडोर्ट २००१- १९ ३१ १०९४ १४० ३७.७२ - - - - - - -
८८ चरित बुद्धिका २००१-२००२ १३२ ४५ २६.४० १२७० ३१ ७९२ १८ ४/२७ ४४.०० -
८९ सुजीवा डि सिल्वा २००२-२००७ १० ५* १०.०० ४३२ १८ २०९ ११ ४/३५ १९.०० -
९० चामिल गमागे २००२ - ४२ ४० १४.०० २८८ १० १५८ २/३३ ३१.६० -
९१ जेहान मुबारक २००२-२००७ १० १७ २५४ ४८ १५.८७ ८४ ५० - - - १३ -
९२ नवीद नवाझ २००२ ९९ ७८* ९९.०० - - - - - - - -
९३ हसंथा फर्नांन्डो २००२ - ३८ २४ ९.५० २३४ १०८ ३/६३ २७.०० -
९४ कौशल लोकुराच्ची २००३-२००४ ९४ २८* २३.५० ५९४ २० २९५ २/४७ ५९.०० -
९५ प्रबाथ निस्संका २००३ १८ १२* ६.०० ५८७ २१ ३६६ १० ५/६४ ३६.६० - -
९६ तिलन तुषारा २००३- - ४९ १४ ८.१६ ४६१ ३०९ ३/५९ ३८.६२ -
९७ दिनुशा फर्नान्डो २००३ ५६ ५१* २८.०० १२६ १०७ १/२९ १०७.०० - -
९८ फरवीझ महारूफ २००४-२००७ २० ३१ ५३८ ७२ १९.९२ २६२८ ९९ १४५८ २४ ४/५२ ६०.७५ -
९९ लसिथ मलिंगा २००४-२००७ २८ ३४ १३ १९२ ४२* ९.१४ ४७७७ १०६ ३०७६ ९१ ५/६८ ३३.८० -
१०० नुवान कुलशेखरा २००५- १२१ ६४ १५.१२ ८१० २६ ४४० २/४५ ८८.०० -
१०१ शांता कलाविटिगोडा २००५ - ४.०० - - - - - - -
१०२ गयान विजेकून २००५ - ३८ १४ १२.६७ ११४ ६६ २/४९ ३३.०० - -
१०३ उपुल थरंगा २००५-२००७ १५ २६ ७१३ १६५ २८.५२ - - - - - - ११ -
१०४ चामर कपुगेडेरा २००६ ११ २२१ ६३ २२.१० - - - - - - -
१०५ चामरा सिल्वा २००६- ११ १७ ५३७ १५२* ३३.५६ १०२ ६५ १/५७ ६५.०० -
१०६ मलिंदा वर्णपुरा २००७- ११ ५४२ १२० ५४.२० - - - - - - ११ -
१०७ चनका वेलेगेदारा २००७ - - - - - १३२ ७६ २/१७ १९.०० -
१०८ इशारा अमरसिंघे २००८- ०* - १५० १०५ १/६२ १०५.०० - -
१०९ अजंता मेंडिस २००८- - १९ १७ ६.३३ ९७९ २४ ४७८ २६ ६/११७ १८.३८ -
११० दम्मिका प्रसाद २००८- - ३६ ३६ ३६.०० १६८ - १४२ ३/८२ २८.४० - -
१११ तरंगा परानविताना २००९ - - - - - - - - - - - - -
११२ अँजेलो मॅथ्यूस २००९ - - - - - - - - - - - - -
११३ सूरज रणदिव २०१० - - - - - - - - - - - - -

Note:

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]