पाकिस्तानच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


हि पाकिस्तानच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती २४ ऑगस्ट २००८ पर्यंतची आहे.

पाकिस्तानचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
अमीर इलाही १९५२ ६५ ४७ १०.८३ ४०० २४८ ४/१३४ ३५.४३ - -
अनवर हुसेन १९५२ - ४२ १७ ७.०० ३६ २९ १/२५ २९.०० - -
फझल महमूद १९५२-१९६२ ३४ ५० ६२० ६० १४.०९ ९८३४ ५६० ३४३४ १३९ ७/४२ २४.७१ ११ -
हनीफ मोहम्मद १९५२-१९६९ ५५ ९७ ३९१५ ३३७ ४३.९९ २०६ ९५ १/१ ९५.०० ४० -
इम्तियाझ अहमद १९५२-१९६२ ४१ ७२ २०७९ २०९ २९.२८ - - - ७७ १६
इस्रार अली १९५२-१९५९ ३३ १० ४.७१ ३१८ १२ १६५ २/२९ २७.५० -
अब्दुल कारदार १९५२-१९५८ २३ ३७ ८४७ ९३ २४.९१ २७१२ १३९ ९५४ २१ ३/३५ ४५.४३ १५ -
खान मोहम्मद १९५२-१९५८ १३ १७ १०० २६* १०.०० ३१५७ १५३ १२९२ ५४ ६/२१ २३.९३ -
मकसूद अहमद १९५२-१९५५ १६ २७ ५०७ ९९ १९.५० ४६२ २१ १९१ २/१२ ६३.६७ १३ -
१० नझर मोहम्मद १९५२ २७७ १२४* ३९.५७ १२ - - - -
११ वकार हसन १९५२-१९५९ २१ ३५ १०७१ १८९ ३१.५० - १० - - - १० -
१२ महमूद हुसेन १९५२-१९६२ २७ ३९ ३३६ ३५ १०.१८ ५९१० २२५ २६२८ ६८ ६/६७ ३८.६५ -
१३ झुल्फिकार अहमद १९५२-१९५६ १० २०० ६३* ३३.३३ १२८५ ७८ ३६६ २० ६/४२ १८.३० -
१४ वझीर मोहम्मद १९५२-१९५९ २० ३३ ८०१ १८९ २७.६२ २४ - १५ - - - -
१५ अलिमुद्दीन १९५४-१९६२ २५ ४५ १०९१ १०९ २५.३७ ८४ - ७५ १/१७ ७५.०० -
१६ खालिद वझीर १९५४ १४ ९* ७.०० - - - - - - - -
१७ Shujauddin १९५४-१९६२ १९ ३२ ३९५ ४७ १५.१९ २३१३ १२१ ८०१ २० ३/१८ ४०.०५ -
१८ Mohammed Ghazali १९५४ - ३२ १८ ८.०० ४८ १८ - - - - -
१९ Khalid Hasan १९५४ १७ १० १७.०० १२६ ११६ २/११६ ५८.०० - -
२० Mohammad Aslam १९५४ - ३४ १८ १७.०० - - - - - - - -
२१ Miran Bux १९५५ १* १.०० ३४८ २२ ११५ २/८२ ५७.५० - -
२२ Agha Saadat Ali १९५५ ८* - - - - - - - -
२३ Wallis Mathias १९५५-१९६२ २१ ३६ ७८३ ७७ २३.७३ २४ - २० - - - २२ -
२४ Gul Mohammad१, २ १९५६ ३९ २७* ३९.०० - - - - - - -
२५ Haseeb Ahsan १९५८-१९६२ १२ १६ ६१ १४ ६.७८ २८३५ १०० १३३० २७ ६/२०२ ४९.२६ -
२६ Nasim-ul-Ghani १९५८-१९७३ २९ ५० ७४७ १०१ १६.६० ४४०६ २०४ १९५९ ५२ ६/६७ ३७.६७ ११ -
२७ Saeed Ahmed १९५८-१९७३ ४१ ७८ २९९१ १७२ ४०.४२ १९८० ८९ ८०२ २२ ४/६४ ३६.४५ १३ -
२८ Fazal-ur-Rehman १९५८ - १० ५.०० २०४ ९९ १/४३ ९९.०० -
२९ Antao D'Souza १९५९-१९६२ १० ७६ २३* ३८.०० १५८७ ५६ ७४५ १७ ५/११२ ४३.८२ -
३० Ijaz Butt १९५९-१९६२ १६ २७९ ५८ १९.९३ - - - - - - -
३१ Mushtaq Mohammad १९५९-१९७९ ५७ १०० ३६४३ २०१ ३९.१७ ५२६० १७७ २३०९ ७९ ५/२८ २९.२३ ४२ -
३२ Duncan Sharpe १९५९ - १३४ ५६ २२.३३ - - - - - - -
३३ Mohammad Munaf १९५९-१९६२ ६३ १९ १२.६० ७६९ ३१ ३४१ ११ ४/४२ ३१.०० - -
३४ Intikhab Alam १९५९-१९७७ ४७ ७७ १० १४९३ १३८ २२.२८ १०४७४ ३८३ ४४९४ १२५ ७/५२ ३५.९५ २० -
३५ Munir Malik १९५९-१९६२ २.३३ ६८४ २१ ३५८ ५/१२८ ३९.७८ -
३६ Javed Burki १९६०-१९६९ २५ ४८ १३४१ १४० ३०.४८ ४२ २३ - - - -
३७ Mohammad Farooq १९६०-१९६५ ८५ ४७ १७.०० १४२२ ५० ६८२ २१ ४/७० ३२.४८ -
३८ Afaq Hussain १९६१-१९६४ ६६ ३५* - २४० १०६ १/४० १०६.०० -
३९ Javed Akhtar १९६२ २* ४.०० ९६ ५२ - - - - -
४० Shahid Mahmood १९६२ - २५ १६ १२.५० ३६ २३ - - - - -
४१ Abdul Kadir १९६४-१९६५ - २७२ ९५ ३४.०० - - - - - - -
४२ Asif Iqbal १९६४-१९८० ५८ ९९ ३५७५ १७५ ३८.८६ ३८६४ १८१ १५०२ ५३ ५/४८ २८.३४ ३६ -
४३ Khalid Ibadulla १९६४-१९६७ - २५३ १६६ ३१.६३ ३३६ २१ ९९ १/४२ ९९.०० -
४४ Majid Khan १९६४-१९८३ ६३ १०६ ३९३१ १६७ ३८.९२ ३५८४ १२४ १४५६ २७ ४/४५ ५३.९३ ७० -
४५ Pervez Sajjad १९६४-१९७३ १९ २० ११ १२३ २४ १३.६७ ४१४५ २१७ १४१० ५९ ७/७४ २३.९० -
४६ Shafqat Rana १९६४-१९६९ - २२१ ९५ ३१.५७ ३६ १/२ ९.०० -
४७ Arif Butt १९६४-१९६५ - ५९ २० ११.८० ६६६ २६ २८८ १४ ६/८९ २०.५७ - -
४८ Farooq Hamid १९६४ - १.५० १८४ १०७ १/८२ १०७.०० - -
४९ Mohammad Ilyas १९६४-१९६९ १० १९ - ४४१ १२६ २३.२१ ८४ ६३ - - - -
५० Naushad Ali १९६५ ११ - १५६ ३९ १४.१८ - - - - - - -
५१ Mufasir-ul-Haq १९६५ ८* - २२२ १२ ८४ २/५० २८.०० -
५२ Salahuddin १९६५-१९६९ ११७ ३४* १९.५० ५४६ २७ १८७ २/३६ २६.७१ -
५३ Saleem Altaf १९६७-१९७८ २१ ३१ १२ २७६ ५३* १४.५३ ४००१ १२२ १७१० ४६ ४/११ ३७.१७ -
५४ Wasim Bari १९६७-१९८४ ८१ ११२ २६ १३६६ ८५ १५.८८ - - - - २०१ २७
५५ Niaz Ahmed १९६७-१९६९ १७ १६* - २९४ १४ ९४ २/७२ ३१.३३ -
५६ Ghulam Abbas १९६७ - १२ १२ ६.०० - - - - - - - -
५७ Aftab Gul १९६९-१९७१ - १८२ ३३ २२.७५ - - - - -
५८ Asif Masood १९६९-१९७७ १६ १९ १० ९३ ३०* १०.३३ ३०३८ ७८ १५६८ ३८ ५/१११ ४१.२६ -
५९ Sarfraz Nawaz १९६९-१९८४ ५५ ७२ १३ १०४५ ९० १७.७१ १३९५१ ४८६ ५७९८ १७७ ९/८६ ३२.७६ २६ -
६० Mohammad Nazir १९६९-१९८३ १४ १८ १० १४४ २९* १८.०० ३२६२ १६२ ११२४ ३४ ७/९९ ३३.०६ -
६१ Sadiq Mohammad १९६९-१९८१ ४१ ७४ २५७९ १६६ ३५.८२ २०० ९८ - - - २८ -
६२ Younis Ahmed १९६९-१९८७ १७७ ६२ २९.५० - - - - - -
६३ Zaheer Abbas १९६९-१९८५ ७८ १२४ ११ ५०६२ २७४ ४४.८० ३७० १३२ २/२१ ४४.०० ३४ -
६४ Aftab Baloch १९६९-१९७५ ९७ ६०* ४८.५० ४४ - १७ - - - - -
६५ Imran Khan १९७१-१९९२ ८८ १२६ २५ ३८०७ १३६ ३७.६९ १९४५८ ७२७ ८२५८ ३६२ ८/५८ २२.८१ २८ -
६६ Talat Ali १९७२-१९७९ १० १८ ३७० ६१ २३.१३ २० - - - -
६७ Wasim Raja १९७३-१९८५ ५७ ९२ १४ २८२१ १२५ ३६.१७ ४०८२ १३४ १८२६ ५१ ४/५० ३५.८० २० -
६८ Shafiq Ahmed १९७४-१९८१ १० ९९ २७* ११.०० - - - - - -
६९ Agha Zahid १९७५ - १५ १४ ७.५० - - - - - - - -
७० Liaqat Ali १९७५-१९७८ २८ १२ ७.०० ८०८ २३ ३५९ ३/८० ५९.८३ -
७१ Javed Miandad १९७६-१९९३ १२४ १८९ २१ ८८३२ २८०* ५२.५७ १४७० ३२ ६८२ १७ ३/७४ ४०.१२ ९३
७२ Farrukh Zaman १९७६ - - - ८० १५ - - - - -
७३ Shahid Israr १९७६ ७* - - - - - - - -
७४ Sikander Bakht १९७६-१९८३ २६ ३५ १२ १४६ २२* ६.३५ ४८७० १४७ २४१२ ६७ ८/६९ ३६.०० -
७५ Iqbal Qasim १९७६-१९८८ ५० ५७ १५ ५४९ ५६ १३.०७ १३०१९ ६४९ ४८०७ १७१ ७/४९ २८.११ ४२ -
७६ Mudassar Nazar १९७६-१९८९ ७६ ११६ ४११४ २३१ ३८.०९ ५९६७ २१७ २५३२ ६६ ६/३२ ३८.३६ ४८ -
७७ Haroon Rashid १९७७-१९८३ २३ ३६ १२१७ १५३ ३४.७७ - - - - १६ -
७८ Abdul Qadir १९७७-१९९० ६७ ७७ ११ १०२९ ६१ १५.५९ १७१२६ ६०८ ७७४२ २३६ ९/५६ ३२.८१ १५ -
७९ Mohsin Khan १९७८-१९८६ ४८ ७९ २७०९ २०० ३७.११ ८६ ३० - - - ३४ -
८० Anwar Khan १९७९ १५ १२ १५.०० ३२ - १२ - - - - -
८१ Ehteshamuddin १९७९-१९८२ १.०० ९४० ४० ३७५ १६ ५/४७ २३.४४ -
८२ Taslim Arif १९८० १० ५०१ २१०* ६२.६३ ३० - २८ १/२८ २८.००
८३ Tauseef Ahmed १९८०-१९९३ ३४ ३८ २० ३१८ ३५* १७.६७ ७७७८ ३५९ २९५० ९३ ६/४५ ३१.७२ -
८४ Azhar Khan १९८० - १४ १४ १४.०० १८ १/१ २.०० - -
८५ Azmat Rana १९८० - ४९ ४९ ४९.०० - - - - - - - -
८६ Mansoor Akhtar १९८०-१९९० १९ २९ ६५५ १११ २५.१९ - - - - - - -
८७ Ijaz Faqih १९८०-१९८८ १८३ १०५ २६.१४ ५३४ २९९ १/३८ ७४.७५ - -
८८ Rizwan-uz-Zaman १९८१-१९८९ ११ १९ ३४५ ६० १९.१७ १३२ ४६ ३/२६ ११.५० -
८९ Rashid Khan १९८२-१९८५ १५५ ५९ ५१.६७ ७३८ ३२ ३६० ३/१२९ ४५.०० -
९० Saleem Malik १९८२-१९९९ १०३ १५४ २२ ५७६८ २३७ ४३.७० ७३४ २० ४१४ १/३ ८२.८० ६५ -
९१ Saleem Yousuf १९८२-१९९० ३२ ४४ १०५५ ९१* २७.०५ - - - - - - ९१ १३
९२ Tahir Naqqash १९८२-१९८५ १५ १९ ३०० ५७ २१.४३ २८०० १०८ १३९८ ३४ ५/४० ४१.१२ -
९३ Ashraf Ali १९८२-१९८७ २२९ ६५ ४५.८० - - - - - - १७
९४ Jalal-ud-din १९८२-१९८५ ३.०० ११९७ ५१ ५३७ ११ ३/७७ ४८.८२ - -
९५ Azeem Hafeez १९८३-१९८५ १८ २१ १३४ २४ ८.३८ ४३५१ १७२ २२०४ ६३ ६/४६ ३४.९८ -
९६ Qasim Umar १९८३-१९८६ २६ ४३ १५०२ २१० ३६.६३ - - - १५ -
९७ Shoaib Mohammad १९८३-१९९५ ४५ ६८ २७०५ २०३* ४४.३४ ३९६ १६ १७० २/८ ३४.०० २२ -
९८ Anil Dalpat १९८४-१९८५ १२ १६७ ५२ १५.१८ - - - - - - २२
९९ Rameez Raja १९८४-१९९७ ५७ ९४ २८३३ १२२ ३१.८३ - - - - - - ३४ -
१०० Mohsin Kamal १९८४-१९९४ ११ ३७ १३* ९.२५ १३४८ २८ ८२२ २४ ४/११६ ३४.२५ -
१०१ Manzoor Elahi १९८४-१९९५ १० १२३ ५२ १५.३८ ४४४ २३ १९४ २/३८ २७.७१ -
१०२ वासिम अक्रम १९८५-२००२ १०४ १४७ १९ २८९८ २५७* २२.६४ २२६२७ ८७१ ९७७९ ४१४ ७/११९ २३.६२ ४४ -
१०३ Zulqarnain १९८६ - २४ १३ ६.०० - - - - - -
१०४ Zakir Khan १९८६-१९८९ ९* - ४४४ १३ २५९ ३/८० ५१.८० -
१०५ Asif Mujtaba १९८६-१९९७ २५ ४१ ९२८ ६५* २४.४२ ६६६ २६ ३०३ १/० ७५.७५ १९ -
१०६ Saleem Jaffar १९८६-१९९२ १४ १४ ४२ १०* ५.२५ २५३१ ९३ ११३९ ३६ ५/४० ३१.६४ -
१०७ Ijaz Ahmed १९८७-२००१ ६० ९२ ३३१५ २११ ३७.६७ १८० ७७ १/९ ३८.५० ४५ -
१०८ Aamer Malik १९८७-१९९४ १४ १९ ५६५ ११७ ३५.३१ १५६ ८९ १/० ८९.०० १५
१०९ Aaqib Javed १९८९-१९९८ २२ २७ १०१ २८* ५.०५ ३९१८ १३६ १८७४ ५४ ५/८४ ३४.७० -
११० Shahid Saeed १९८९ - १२ १२ १२.०० ९० - ४३ - - - - -
१११ Waqar Younis १९८९-२००३ ८७ १२० २१ १०१० ४५ १०.२० १६२२४ ५१६ ८७८८ ३७३ ७/७६ २३.५६ १८ -
११२ Nadeem Abbasi १९८९ - ४६ ३६ २३.०० - - - - - - -
११३ Naved Anjum १९८९-१९९० - ४४ २२ १४.६७ ३४२ १४ १६२ २/५७ ४०.५० - -
११४ Akram Raza १९८९-१९९५ १२ १५३ ३२ १५.३० १५२६ ६१ ७३२ १३ ३/४६ ५६.३१ -
११५ Shahid Mahboob १९८९ - - - २९४ १२ १३१ २/१३१ ६५.५० - -
११६ Mushtaq Ahmed १९९०-२००३ ५२ ७२ १६ ६५६ ५९ ११.७१ १२५३२ ४०५ ६१०० १८५ ७/५६ ३२.९७ २३ -
११७ Nadeem Ghauri १९९० - ०.०० ४८ २० - - - - -
११८ Zahid Fazal १९९०-१९९५ १६ - २८८ ७८ १८.०० - - - - - - -
११९ Moin Khan १९९०-२००४ ६९ १०४ २७४१ १३७ २८.५५ - - - - - - १२८ २०
१२० Saeed Anwar १९९०-२००१ ५५ ९१ ४०५२ १८८* ४५.५३ ४८ २३ - - - १८ -
१२१ Masood Anwar १९९० - ३९ ३७ १९.५० १६१ १०२ २/५९ ३४.०० - -
१२२ Aamer Sohail १९९२-२००० ४७ ८३ २८२३ २०५ ३५.२९ २३८३ ८० १०४९ २५ ४/५४ ४१.९६ ३६ -
१२३ Ata-ur-Rehman १९९२-१९९६ १३ १५ ७६ १९ ८.४४ १९७३ ६२ १०७१ ३१ ४/५० ३४.५५ -
१२४ Inzamam-ul-Haq १९९२-२००७ ११९ १९८ २२ ८८२९ ३२९ ५०.१६ - - - - ८१ -
१२५ Rashid Latif १९९२-२००३ ३७ ५७ १३८१ १५० २८.७७ १२ - १० - - - ११९ ११
१२६ Basit Ali १९९३-१९९५ १९ ३३ ८५८ १०३ २६.८१ - - - - -
१२७ Aamer Nazir १९९३-१९९५ ११ ३१ ११ ६.२० १०५७ २४ ५९७ २० ५/४६ २९.८५ -
१२८ Nadeem Khan १९९३-१९९९ ३४ २५ १७.०० ४३२ १० २३० २/१४७ ११५.०० - -
१२९ Shakeel Ahmed jnr १९९३-१९९५ - ७४ ३३ १४.८० - - - - - - -
१३० Ashfaq Ahmed १९९३ १* १.०० १३८ ५३ २/३१ २६.५० - -
१३१ Atif Rauf १९९४ - २५ १६ १२.५० - - - - - - - -
१३२ Kabir Khan १९९४-१९९५ २४ १० ८.०० ६५५ १५ ३७० ३/२६ ४१.११ -
१३३ Ijaz Ahmed jnr १९९५ - २९ १६ ९.६७ २४ - - - - -
१३४ Saqlain Mushtaq १९९५-२००४ ४९ ७८ १४ ९२७ १०१* १४.४८ १४०७० ५४१ ६२०६ २०८ ८/१६४ २९.८४ १५ -
१३५ Mohammad Akram १९९५-२००१ १५ २४ १०* २.६७ १४७७ ३७ ८५९ १७ ५/१३८ ५०.५३ -
१३६ Saleem Elahi १९९५-२००३ १३ २४ ४३६ ७२ १८.९६ - - - - - - १०
१३७ Shadab Kabir १९९६-२००२ - १४८ ५५ २१.१४ - - - - ११ -
१३८ Azam Khan १९९६ - १४ १४ १४.०० - - - - - - - -
१३९ Shahid Nazir १९९६-२००७ १५ १९ १९४ ४० १२.१२ २२३४ ७१ १२७२ ३६ ५/५३ ३५.३३ -
१४० Hasan Raza १९९६-२००५ १० २३५ ६८ २६.११ - - - - -
१४१ Mohammad Hussain १९९६-१९९८ - १८ १७ ६.०० १८० ८७ २/६६ २९.०० -
१४२ Mohammad Wasim १९९६-२००० १८ २८ ७८३ १९२ ३०.१२ - - - - - - २२
१४३ Zahoor Elahi १९९६ - ३० २२ १०.०० - - - - - - -
१४४ Mohammad Zahid १९९६-२००३ ६* १.४० ७९२ १७ ५०२ १५ ७/६६ ३३.४७ - -
१४५ Ali Naqvi १९९७-१९९८ २४२ ११५ ३०.२५ १२ - ११ - - - -
१४६ Azhar Mahmood १९९७-२००१ २१ ३४ ९०० १३६ ३०.०० ३०१५ १११ १४०२ ३९ ४/५० ३५.९५ १४ -
१४७ Mohammad Ramzan १९९७ - ३६ २९ १८.०० - - - - - - -
१४८ Ali Hussain Rizvi १९९७ - - - १११ ७२ २/७२ ३६.०० - -
१४९ Arshad Khan १९९७-२००५ ३१ ९* ५.१७ २५३८ ११९ ९६० ३२ ५/३८ ३०.०० - -
१५० Shoaib Akhtar १९९७-२००७ ४६ ६७ १३ ५४४ ४७ १०.०७ ८१४३ २३७ ४५७४ १७८ ६/११ २५.६९ १२ -
१५१ Fazl-e-Akbar १९९८-२००४ ५२ २५ १३.०० ८८२ २४ ५११ ११ ३/८५ ४६.४५ -
१५२ Mohammad Yousuf १९९८-२००७ ७९ १३४ १२ ६७७० २२३ ५५.४९ - - - - ५९ -
१५३ शहीद आफ्रीदी १९९८-२००६ २६ ४६ १६८३ १५६ ३७.४० ३०९२ ६९ १६४० ४७ ५/५२ ३४.८९ १० -
१५४ Shakeel Ahmed snr १९९८ - १.०० ३२५ १२ १३९ ४/९१ ३४.७५ -
१५५ Naved Ashraf १९९८-२००० - ६४ ३२ २१.३३ - - - - - - - -
१५६ Wajahatullah Wasti १९९९-२००० १० ३२९ १३३ ३६.५६ १८ - - - -
१५७ Imran Nazir १९९९-२००२ १३ - ४२७ १३१ ३२.८५ - - - - - - -
१५८ अब्दुल रझ्झाक १९९९-२००६ ४६ ७७ १९४६ १३४ २८.६१ ७००८ २१९ ३६९४ १०० ५/३५ ३६.९४ १५ -
१५९ Younis Khan २०००-२००७ ५८ १०५ ४८१६ २६७ ४९.१४ ३०० २०३ १/२४ १०१.५० ६६ -
१६० Atiq-uz-Zaman २००० - २६ २५ १३.०० - - - - - - -
१६१ Irfan Fazil २००० ४.०० ४८ - ६५ १/३० ३२.५० -
१६२ Qaiser Abbas २००० - २.०० ९६ ३५ - - - - -
१६३ Danish Kaneria २०००-२००७ ५१ ६९ ३१ २६० २९ ६.८४ १४९९४ ४६४ ७४५८ २२० ७/७७ ३३.९० १६ -
१६४ Faisal Iqbal २००१-२००७ २१ ३७ ८९७ १३९ २५.६२ - - - - १५ -
१६५ Imran Farhat २००१-२००७ २७ ५१ १६५५ १२८ ३३.१० २९५ २१८ २/६९ ७२.६७ ३० -
१६६ Misbah-ul-Haq २००१-२००७ १० १८ ६७१ १६१* ४१.९३ - - - - - - -
१६७ Mohammad Sami २००१-२००७ ३३ ५१ १३ ४५८ ४९ १२.०५ ६९८४ १८३ ४१६१ ८१ ५/३६ ५१.३७ -
१६८ Humayun Farhat २००१ - ५४ २८ २७.०० - - - - - - - -
१६९ Shoaib Malik २००१-२००७ २१ ३५ १०७६ १४८* ३५.८६ १५०७ ३७ ८७१ १३ ४/४२ ६७.०० -
१७० Taufeeq Umar २००१-२००६ २५ ४६ १७२९ १३५ ३९.२९ ७८ ४४ - - - ३३ -
१७१ Naved Latif २००२ - २० २० १०.०० - - - - - - - -
१७२ कामरान अकमल २००२-२००७ ३८ ६५ १९४४ १५४ ३१.८६ - - - - - - १२३ १९
१७३ Mohammad Hafeez २००३-२००७ ११ २१ ६७७ १०४ ३३.८५ ७५० २३ ३१९ १/११ ७९.७५ -
१७४ Shabbir Ahmed २००३-२००५ १० १५ ८८ २४* ८.८० २५७६ ९७ ११७५ ५१ ५/४८ २३.०४ -
१७५ Umar Gul २००३-२००७ १६ २० १३६ २६ ७.५५ ३६१२ १०० २११४ ६७ ५/३१ ३१.५५ -
१७६ Yasir Hameed २००३-२००७ २३ ४५ १४५० १७० ३४.५२ ७२ - ७२ - - - १६ -
१७७ Farhan Adil २००३ - ३३ २५ १६.५० - - - - - - - -
१७८ Salman Butt २००३-२००७ १९ ३६ - १०४७ १२२ २९.०८ १३१ ९५ १/३६ ९५.०० -
१७९ Yasir Ali २००३ १* - १२० ५५ १/१२ २७.५० - -
१८० Asim Kamal २००३-२००५ १२ २० ७१७ ९९ ३७.७४ - - - - - - १० -
१८१ Rana Naved-ul-Hasan २००४-२००७ १५ २३९ ४२* १९.९१ १५६५ ३६ १०४४ १८ ३/३० ५८.०० -
१८२ Riaz Afridi २००४ - ९.०० १८६ १० ८७ २/४२ ४३.५० - -
१८३ Mohammad Khalil २००४-२००५ ३.०० २९० २०० - - - - -
१८४ Mohammad Asif २००५-२००७ ११ १६ ६० १२* ६.०० २३३४ ९१ ११८० ५१ ६/४४ २३.१३ -
१८५ Bazid Khan २००५ - ३२ २३ १६.०० - - - - - - -
१८६ Iftikhar Anjum २००६ ९* - ८४ ६२ - - - - -
१८७ Abdur Rehman २००७ ३४ २५* १७.०० ७५० २१ ३५२ ११ ४/१०५ ३२.०० -
१८८ Sohail Tanvir २००७ - १७ १३ ५.६६ ५०४ १५ ३१६ ३/८३ ६३.२० -
१८९ Yasir Arafat २००७ - ४४ ४४ २२.०० ३१५ २१० ५/१६१ ३०.०० - -
१९० Khurram Manzoor २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९१ Sohail Khan २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९२ Mohammad Talha २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९३ Abdur Rauf २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९४ Mohammad Aamer २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९५ Saeed Ajmal २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९६ Fawad Alam २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९७ Umar Akmal २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९८ Sarfraz Ahmed २०१० - - - - - - - - - - - - -
१९९ Azhar Ali २०१० - - - - - - - - - - - - -
२०० Umar Amin २०१० - - - - - - - - - - - - -
२०१ Zulqarnain Haider २०१० - - - - - - - - - - - - -
२०२ Wahab Riaz २०१० - - - - - - - - - - - - -

Notes:

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]