Jump to content

झिम्बाब्वेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ही झिम्बाब्वेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती झिम्बाब्वे वि भारत, दुसरा कसोटी सामना २००५-०६ पर्यंतची आहे.

झिम्बाब्वेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
केव्हिन आर्नॉट १९९२–१९९३ ३०२ १०१* ४३.१४ - - - - - - -
एडो ब्रान्डेस १९९२–१९९९ १० १५ १२१ ३९ १०.०८ १९९६ ६९ ९५१ २६ ३/४५ ३६.५८ -
मार्क बर्मेस्टर १९९२ ५४ ३०* २७.०० ४३६ २२ २२७ ३/७८ ७५.६७ -
ऍलिस्टेर कॅम्पबेल १९९२–२००२ ६० १०९ २८५८ १०३ २७.२२ ६६ २८ - - - ६० -
गॅरी क्रॉकर १९९२ ६९ ३३ २३.०० ४५६ २० २१७ २/६५ ७२.३३ - -
अँडी फ्लॉवर १९९२–२००२ ६३ ११२ १९ ४७९४ २३२* ५१.५५ - - - - १५१
ग्रॅंट फ्लॉवर १९९२–२००४ ६७ १२३ ३४५७ २०१* २९.५५ ३३७८ १२२ १५३७ २५ ४/४१ ६१.४८ ४३ -
डेव्हिड हॉटन १९९२–१९९७ २२ ३६ १४६४ २६६ ४३.०६ - - - - १७ -
माल्कम जार्व्हिस १९९२–१९९४ २* २.०० १२७३ ८८ ३९३ ११ ३/३० ३५.७३ -
१० अँडी पायक्रॉफ्ट १९९२ - १५२ ६० ३०.४० - - - - - - -
११ जॉन ट्रायकोस १९९२–१९९३ ११ २.७५ ११४१ ३४ ५६२ १४ ५/८६ ४०.१४ -
१२ अली शाह १९९२–१९९६ - १२२ ६२ २४.४० १८६ १२५ १/४६ १२५.०० - -
१३ डेव्हिड ब्रेन १९९२–१९९५ १३ ११५ २८ १०.४५ १८१० ५४ ९१५ ३० ५/४२ ३०.५० -
१४ गॅव्हिन ब्रायंट १९९३ - १७ १६ ८.५० - - - - - - - -
१५ उजेश रणछोड १९९३ - ४.०० ७२ - ४५ १/४५ ४५.०० - -
१६ ग्लेन ब्रुक-जॅक्सन १९९३ - ३९ ३१ ९.७५ - - - - - - - -
१७ मार्क डेक्कर १९९३–१९९६ १४ २२ ३३३ ६८* १५.८६ ६० १५ - - - १२ -
१८ स्टीवन पियल १९९३–१९९४ ६० ३० १५.०० ८८८ ४५ ३०३ २/८९ ७५.७५ -
१९ जॉन रेनी १९९३–१९९७ ६२ २२ १२.४० ७२४ ३७ २९३ २/२२ ९७.६७ -
२० हीथ स्ट्रीक १९९३–२००५ ६५ १०७ १८ १९९० १२७* २२.३६ १३५५९ ५९५ ६०७९ २१६ ६/७३ २८.१४ १७ -
२१ गाय व्हिटॉल १९९३–२००२ ४६ ८२ २२०७ २०३* २९.४३ ४६८६ २०८ २०८८ ५१ ४/१८ ४०.९४ १९ -
२२ वेन जेम्स १९९३–१९९४ - ६१ ३३ १५.२५ - - - - - - १६ -
२३ पॉल स्ट्रॅंग १९९४–२००१ २४ ४१ १० ८३९ १०६* २७.०६ ५७२० २११ २५२२ ७० ८/१०९ ३६.०३ १५ -
२४ स्टुअर्ट कार्लाइल १९९५–२००५ ३७ ६६ १६१५ ११८ २६.९२ - - - - - - ३४ -
२५ हेन्री ओलोंगा १९९५–२००२ ३० ४५ ११ १८४ २४ ५.४१ ४५०२ १२९ २६२० ६८ ५/७० ३८.५३ १० -
२६ ब्रायन स्ट्रॅंग १९९५–२००१ २६ ४५ ४६५ ५३ १२.९२ ५४३३ ३०६ २२०३ ५६ ५/१०१ ३९.३४ ११ -
२७ इयेन बुचार्ट १९९५ - २३ १५ ११.५० १८ - ११ - - - -
२८ चार्ली लॉक १९९५ ८* ८.०० १८० १०५ ३/६८ २१.०० - -
२९ क्रेग विशार्ट १९९५–२००५ २७ ५० १०९८ ११४ २२.४१ - - - - - - १५ -
३० क्रेग एव्हान्स १९९६–२००३ - ५२ २२ ८.६७ ५४ - ३५ - - - -
३१ अँडरु व्हिट्टॉल १९९६–१९९९ १० १८ ११४ १७ ७.६० १५६२ ४८ ७३६ ३/७३ १०५.१४ -
३२ एव्हर्टन मातामानाद्झो १९९६–१९९९ १७ ४.२५ ३८४ १० २५० २/६२ ६२.५० - -
३३ म्पुमेलेलो म्बांग्वा १९९६–२००० १५ २५ ३४ २.०० २५९६ १४९ १००६ ३२ ३/२३ ३१.४४ -
३४ अँडी वॉलर १९९६ - ६९ ५० २३.०० - - - - - - -
३५ ऍडम हकल १९९७–१९९८ १४ ७४ २८* ६.७३ १५६८ ४८ ८७२ २५ ६/१०९ ३४.८८ -
३६ गॅव्हिन रेनी १९९७–२००२ २३ ४६ १०२३ ९३ २२.७३ १२६ - ८४ १/४० ८४.०० १३ -
३७ मरे गूडविन १९९८–२००० १९ ३७ १४१४ १६६* ४२.८५ ११९ ६९ - - - १० -
३८ ट्रेव्हर माडोंडो १९९८–२००० ९० ७४* ३०.०० - - - - - - -
३९ डर्क विल्योएन १९९८–२००० - ५७ ३८ १४.२५ १०५ ६५ १/१४ ६५.०० -
४० नील जॉन्सन १९९८–२००० १३ २३ ५३२ १०७ २४.१८ ११८६ ५० ५९४ १५ ४/७७ ३९.६० १२ -
४१ ट्रेव्हर ग्रिपर १९९९–२००४ २० ३८ ८०९ ११२ २१.८६ ७९३ २१ ५०९ २/९१ ८४.८३ १४ -
४२ गॅरी ब्रेंट १९९९–२००१ - ३५ २५ ५.८३ ८१८ ३९ ३१४ ३/२१ ४४.८६ -
४३ रे प्राइस १९९९–२००४ १८ ३० २२४ ३६ ९.७४ ५१३५ १९८ २४७५ ६९ ६/७३ ३५.८७ -
४४ ब्रायन मर्फी २०००–२००१ ११ १५ १२३ ३० १०.२५ २१५३ ६७ १११३ १८ ३/३२ ६१.८३ ११ -
४५ म्लुलेकी न्काला २०००–२००५ १० १५ १८७ ४७ १४.३८ १४५२ ५३ ७२७ ११ ३/८२ ६६.०९ -
४६ डेव्हिड मुटेन्डेरा २००० - १० १० ५.०० ८४ २९ - - - - -
४७ डग्लस मॅरिलियर २०००–२००२ १८६ ७३ ३१.०० ६१६ २१ ३२२ ११ ४/५७ २९.२७ -
४८ अँडी ब्लिग्नॉट २००१–२००५ १९ ३६ ८८६ ९२ २६.८५ ३१७३ १०१ १९६४ ५३ ५/७३ ३७.०६ १३ -
४९ डियॉन इब्राहीम २००१–२००५ २९ ५५ १२२५ ९४ २२.६९ - - - - - - १६ -
५० ब्रायटन वाटाम्ब्वा २००१–२००२ ११ ४* ३.६७ ९३१ ३६ ४९० १४ ४/६४ ३५.०० - -
५१ ट्रॅव्हिस फ्रेंड २००१–२००४ १३ १९ ४४७ ८१ २९.८० २००० ६३ १०९० २५ ५/३१ ४३.६० -
५२ तातेन्दा तैबु २००१–२००५ २४ ४६ १२७३ १५३ २९.६० ४८ २७ १/२७ २७.०० ४८
५३ हॅमिल्टन मासाकाद्झा २००१–२००५ १५ ३० ७८५ ११९ २७.०७ १२६ ३९ १/९ १९.५० -
५४ डग्लस हॉन्डो २००१–२००५ १५ ८३ १९ ९.२२ १४८६ ५० ७७४ २१ ६/५९ ३६.८६ -
५५ ब्लेसिंग माहविरे २००२–२००५ १० १७ १४७ ५०* १३.३६ १२८७ ३५ ९१५ १८ ४/९२ ५०.८३ -
५६ मार्क व्हर्मुलेन २००२–२००४ १६ - ४१४ ११८ २५.८८ - - - - -
५७ शॉन अर्व्हाइन २००३–२००४ - २६१ ८६ ३२.६३ ५७० १८ ३८८ ४/१४६ ४३.११ -
५८ गॅव्हिन इयुइंग २००३–२००५ - १०८ ७१ १८.०० ४२६ ११ २६० १/२७ १३०.०० -
५९ स्टुअर्ट मात्सिकिन्येरी २००३–२००५ १६ ३५१ ५७ २३.४० ४८३ ३४५ १/५८ १७२.५० -
६० वुसिमुझी सिबंदा २००३–२००५ - ४८ १८ ८.०० - - - - - - -
६१ एल्टन चिगुम्बरा २००४–२००५ १२ - १८७ ७१ १५.५८ ८२९ २२ ४९८ ५/५४ ५५.३३ -
६२ ॲलेस्टेर मारेग्वेडे २००४ - ७४ २८ १८.५० - - - - - - -
६३ तिनाशे पन्यांगारा २००४–२००५ १२८ ४०* ३२.०० ५३५ २१ २८६ ३/२८ ३५.७५ - -
६४ ब्रेंडन टेलर २००४–२००५ १० २० - ४२२ ७८ २१.१० ४२ - ३८ - - - -
६५ प्रॉस्पर उत्सेया २००४ - ४५ ४५ २२.५० ७२ ५५ - - - -
६६ ट्वॉन्डा मुपारिवा २००४ १५ १४ १५.०० २०४ १३६ - - - - -
६७ ग्रेम क्रेमर २००५ १२ २९ १२ २.६४ ८७० १६ ५९५ १३ ३/८६ ४५.७७ -
६८ क्रिस्टोफर म्पोफू २००५ १२ १७ २.८३ ८३० २२ ५५६ ४/१०९ ६९.५० - -
६९ बार्नी रॉजर्स २००५ - ९० २९ ११.२५ १८ - १७ - - - -
७० नील फरेरा २००५ - २१ १६ १०.५० - - - - - - - -
७१ कीथ डबेंग्वा २००५ - ९० ३५ १५.०० ४३८ १० २४९ ३/१२७ ४९.८० -
७२ चार्ल्स कोव्हेंट्री २००५ - ८८ ३७ २२.०० - - - - - - -
७३ टेरेंस डफिन २००५ - ८० ५६ २०.०० - - - - - - -
७४ वॅडिंग्टन म्वायेंगा २००५ १५ १४* १५.०० १२६ ७९ १/७९ ७९.०० - -

माहिती:

हे सुद्धा पहा

[संपादन]

बाह्य दुवे

[संपादन]