भारतीय जनगणना, २०११

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

राज्य निहाय लोकसंख्या[संपादन]

भारतातील राज्य निहाय लोकसंख्या विवरण
क्रमांक राज्य /
केंद्रशाषित प्रदेश (UT)
प्रकार लोकसंख्या [१] लोकसंख्या टक्केवारी [२] पुरुष स्त्रिया लिंग गुणोत्तर
[३]
साक्षरता (%) ग्रामीण [४]
लोकसंख्या
शहरी [४]
लोकसंख्या
क्षेत्रफळ [५]
(km२)
घनता
(/km२)
दशकातील वाढ % (२००१-२०११)
उत्तर प्रदेश राज्य १९९,८१२,३४१ १६.५ १०४,४८०,५१० ९५,३३१,८३१ ९३० ६७.६८ १५५,१११,०२२ ४४,४७०,४५५ २४०,९२८ ८२८ २०.१%
महाराष्ट्र राज्य ११२,३७४,३३३ ९.२८ ५८,२४३,०५६ ५४,१३१,२७७ ९२९ ८२.३४ ६१,५४५,४४१ ५०,८२७,५३१ ३०७,७१३ ३६५ १६.०%
बिहार राज्य १०४,०९९,४५२ ८.६ ५४,२७८,१५७ ४९,८२१,२९५ ९१८ ६१.८० ९२,०७५,०२८ ११,७२९,६०९ ९४,१६३ १,१०२ २५.१%
पश्चिम बंगाल राज्य ९१,२७६,११५ ७.५४ ४६,८०९,०२७ ४४,४६७,०८८ ९५० ७६.२६ ६२,२१३,६७६ २९,१३४,०६० ८८,७५२ १,०३० १३.९%
आंध्र प्रदेश राज्य ८४,५८०,७७७ ६.९९ ४२,४४२,१४६ ४२,१३८,६३१ ९९३ ६७.०२ ५६,३६१,७०२ २८,२१९,०७५ २७५,०४५ ३०८ ११.१%
मध्य प्रदेश राज्य ७२,६२६,८०९ ६.०० ३७,६१२,३०६ ३५,०१४,५०३ ९३१ ६९.३२ ५२,५३७,८९९ २०,०५९,६६६ ३०८,२४५ २३६ २०.३%
तमिळनाडू राज्य ७२,१४७,०३० ५.९६ ३६,१३७,९७५ ३६,००९,०५५ ९९६ ८०.०९ ३७,१८९,२२९ ३४,९४९,७२९ १३०,०५८ ५५५ १५.६%
राजस्थान राज्य ६८,५४८,४३७ ५.६६ ३५,५५०,९९७ ३२,९९७,४४० ९२८ ६६.११ ५१,५४०,२३६ १७,०८०,७७६ ३४२,२३९ २०१ २१.४%
कर्नाटक राज्य ६१,०९५,२९७ ५.०५ ३०,९६६,६५७ ३०,१२८,६४० ९७३ ७५.३६ ३७,५५२,५२९ २३,५७८,१७५ १९१,७९१ ३१९ १५.७%
१० गुजरात राज्य ६०,४३९,६९२ ४.९९ ३१,४९१,२६० २८,९४८,४३२ ९१९ ७८.०३ ३४,६७०,८१७ २५,७१२,८११ १९६,०२४ ३०८ १९.२%
११ ओडिशा राज्य ४१,९७४,२१८ ३.४७ २१,२१२,१३६ २०,७६२,०८२ ९७९ ७२.८७ ३४,९५१,२३४ ६,९९६,१२४ १५५,७०७ २६९ १४.०%
१२ केरळ राज्य ३३,४०६,०६१ २.७६ १६,०२७,४१२ १७,३७८,६४९ १,०८४ ९४.०० १७,४४५,५०६ १५,९३२,१७१ ३८,८६३ ८५९ ४.९%
१३ झारखंड राज्य ३२,९८८,१३४ २.७२ १६,९३०,३१५ १६,०५७,८१९ ९४८ ६६.४१ २५,०३६,९४६ ७,९२९,२९२ ७९,७१४ ४१४ २२.३%
१४ आसाम राज्य ३१,२०५,५७६ २.५८ १५,९३९,४४३ १५,२६६,१३३ ९५८ ७२.१९ २६,७८०,५२६ ४,३८८,७५६ ७८,४३८ ३९७ १६.९%
१५ पंजाब राज्य २७,७४३,३३८ २.२९ १४,६३९,४६५ १३,१०३,८७३ ८९५ ७५.८४ १७,३१६,८०० १०,३८७,४३६ ५०,३६२ ५५० १३.७%
१६ छत्तीसगढ राज्य २५,५४५,१९८ २.११ १२,८३२,८९५ १२,७१२,३०३ ९९१ ७०.२८ १९,६०३,६५८ ५,९३६,५३८ १३५,१९१ १८९ २२.६%
१७ हरियाणा राज्य २५,३५१,४६२ २.०९ १३,४९४,७३४ ११,८५६,७२८ ८७९ ७५.५५ १६,५३१,४९३ ८,८२१,५८८ ४४,२१२ ५७३ १९.९%
१८ दिल्ली UT १६,७८७,९४१ १.३९ ८,८८७,३२६ ७,८००,६१५ ८६८ ८६.२१ ९४४,७२७ १२,९०५,७८० १,४८४ ११,२९७ २१%
१९ जम्मू आणि काश्मीर राज्य १२,५४१,३०२ १.०४ ६,६४०,६६२ ५,९००,६४० ८८९ ६७.१६ ९,१३४,८२० ३,४१४,१०६ २२२,२३६ ५६ २३.७%
२० उत्तराखंड राज्य १०,०८६,२९२ ०.८३ ५,१३७,७७३ ४,९४८,५१९ ९६३ ७९.६३ ७,०२५,५८३ ३,०९१,१६९ ५३,४८३ १८९ १९.२%
२१ हिमाचल प्रदेश राज्य ६,८६४,६०२ ०.५७ ३,४८१,८७३ ३,३८२,७२९ ९७२ ८२.८० ६,१६७,८०५ ६८८,७०४ ५५,६७३ १२३ १२.८%
२२ त्रिपुरा राज्य ३,६७३,९१७ ०.३० १,८७४,३७६ १,७९९,५४१ ९६० ८७.२२ २,७१०,०५१ ९६०,९८१ १०,४८६ ३५० १४.७%
२३ मेघालय राज्य २,९६६,८८९ ०.२५ १,४९१,८३२ १,४७५,०५७ ९८९ ७४.४३ २,३६८,९७१ ५९५,०३६ २२,४२९ १३२ २७.८%
२४ मणिपूर राज्य २,७२१,७५६ ०.२१ १,२९०,१७१ १,२८०,२१९ ९९२ ७९.२१ १,८९९,६२४ ८२२,१३२ २२,३२७ १२२ १८.७%
२५ नागालँड राज्य १,९७८,५०२ ०.१६ १,०२४,६४९ ९५३,८५३ ९३१ ७९.५५ १,४०६,८६१ ५७३,७४१ १६,५७९ ११९ -०.५%
२६ गोवा राज्य १,४५८,५४५ ०.१२ ७३९,१४० ७१९,४०५ ९७३ ८८.७० ५५१,४१४ ९०६,३०९ ३,७०२ ३९४ ८.२%
२७ अरुणाचल प्रदेश राज्य १,३८३,७२७ ०.११ ७१३,९१२ ६६९,८१५ ९३८ ६५.३८ १,०६९,१६५ ३१३,४४६ ८३,७४३ १७ २५.९%
२८ पुदुच्चेरी UT १,२४७,९५३ ०.१० ६१२,५११ ६३५,४४२ १,०३७ ८५.८५ ३९४,३४१ ८५०,१२३ ४७९ २,५९८ २७.७%
२९ मिझोरम राज्य १,०९७,२०६ ०.०९ ५५५,३३९ ५४१,८६७ ९७६ ९१.३३ ५२९,०३७ ५६१,९९७ २१,०८१ ५२ २२.८%
३० चंदिगढ UT १,०५५,४५० ०.०९ ५८०,६६३ ४७४,७८७ ८१८ ८६.०५ २९,००४ १,०२५,६८२ ११४ ९,२५२ १७.१%
३१ सिक्किम राज्य ६१०,५७७ ०.०५ ३२३,०७० २८७,५०७ ८९० ८१.४२ ४५५,९६२ १५१,७२६ ७,०९६ ८६ १२.४%
३२ अंदमान आणि निकोबार UT ३८०,५८१ ०.०३ २०२,८७१ १७७,७१० ८७६ ८६.६३ २४४,४११ १३५,५३३ ८,२४९ ४६ ६.७%
३३ दादरा आणि नगर-हवेली UT ३४३,७०९ ०.०३ १९३,७६० १४९,९४९ ७७४ ७६.२४ १८३,०२४ १५९,८२९ ४९१ ६९८ ५५.५%
३४ दमण आणि दीव UT २४३,२४७ ०.०२ १५०,३०१ ९२,९४६ ६१८ ८७.१० ६०,३३१ १८२,५८० ११२ २,१६९ ५३.५%
३५ लक्षद्वीप UT ६४,४७३ ०.०१ ३३,१२३ ३१,३५० ९४६ ९१.८५ १४,१२१ ५०,३०८ ३२ २,०१३ ६.२%
एकूण भारत ३५ १,२१०,८५४,९७७ १०० ६२३,७२४,२४८ ५८६,४६९,१७४ ९४३ ७३.०० ८३३,०८७,६६२ ३७७,१०५,७६० ३,२८७,२४० ३८२ १७.६४%

धर्म निहाय लोकसंख्या विवरण[संपादन]

धर्म निहाय लोकसंख्या बदल (१९५१–२ ०११)
धार्मिक गट लोकसंख्या
% १९५१
लोकसंख्या
% १९६१
लोकसंख्या
% १९७१
लोकसंख्या
% १९८१
लोकसंख्या
% १९९१
लोकसंख्या
% २ ००१
लोकसंख्या
% २ ०११[६]
हिंदू ८४.१% ८३.४५% ८२ .७३% ८२ .३०% ८१.५३% ८०.४६% ७९.८०%
इस्लाम ९.८% १०.६९% ११.२ १% ११.७५% १२ .६१% १३.४३% १४.२ ३%
ख्रिश्चन २ .३% २ .४४% २ .६०% २ .४४% २ .३२ % २ .३४% २ .३०%
शीख १.७९% १.७९% १.८९% १.९२ % १.९४% १.८७% १.७२ %
बौद्ध ०.७४% ०.७४% ०.७०% ०.७०% ०.७७% ०.७७% ०.७०%
जैन ०.४६% ०.४६% ०.४८% ०.४७% ०.४०% ०.४१% ०.३७%
झोस्तेरीयन ०.१३% ०.०९% ०.०९% ०.०९% ०.०८% ०.०६% n/a
अन्य धर्म / धर्म विहीन ०.४३% ०.४३% ०.४१% ०.४२ % ०.४४% ०.७२ % ०.९%

साक्षरता[संपादन]

Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.अ.क्र. जनगणना वर्ष एकूण (%) पुरुष (%) स्त्रिया (%)
1 1901 5.35 9.83 0.60
2 1911 5.92 10.56 1.05
3 1921 7.16 12.21 1.81
4 1931 9.50 15.59 2.93
5 1941 16.10 24.90 7.30
6 1951 16.67 24.95 9.45
7 1961 24.02 34.44 12.95
8 1971 29.45 39.45 18.69
9 1981 36.23 46.89 24.82
10 1991 42.84 52.74 32.17
11 2001 64.83 75.26 53.67
12 2011 74.04 82.14 65.46Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. "List of राज्यs with Population, Sex Ratio and Literacy Census २०११". २०११ Census of India. २३ January २०१३ रोजी पाहिले. 
  2. "Ranking of राज्यs and Union territories by population size: १९९१ and २००१". Government of India (२००१). Census of India. pp. ५–६. १२ December २००८ रोजी पाहिले. 
  3. "Population". Government of India (२०११). Census of India. 
  4. ४.० ४.१ "Provisional Population Totals". Government of India (२०११). Census of India. २३ July २०११ रोजी पाहिले. 
  5. "Area of India/राज्य/district". Government of India (२००१). Census of India. २७ October २००८ रोजी पाहिले. 
  6. "Population by religious community - 2011". 2011 Census of India. Office of the Registrar General & Census Commissioner. (आधीच्या मूळ आवृत्तीत त्रूटी जाणवल्याने विदागारातील आवृत्ती दिनांक 25 August 2015 रोजी मिळविली). 25 August 2015 रोजी पाहिले. 


बाह्य दुवे[संपादन]

{{Commonscat|Census of India, २०११|भारतीय जनगणना, २०११