भारतीय जनगणना, २०११

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(जनगणना २०११ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search
Stamp of India - 2011 - Colnect 259244 - Census Of India.jpeg

राज्य निहाय लोकसंख्या[संपादन]

भारताच्या राज्य निहाय लोकसंख्या विवरण
क्रमांक राज्य /
केंद्रशाषित प्रदेश (UT)
प्रकार लोकसंख्या [१] लोकसंख्या टक्केवारी [२] पुरुष स्त्रिया लिंग गुणोत्तर
[३]
साक्षरता (%) ग्रामीण [४]
लोकसंख्या
शहरी [४]
लोकसंख्या
क्षेत्रफळ [५]
(km२)
घनता
(/km२)
दशकातील वाढ % (२००१-२०११)
उत्तर प्रदेश राज्य १९९,८१२,३४१ १६.५ १०४,४८०,५१० ९५,३३१,८३१ ९३० ६७.६८ १५५,१११,०२२ ४४,४७०,४५५ २४०,९२८ ८२८ २०.१%
महाराष्ट्र राज्य ११२,३७४,३३३ ९.२८ ५८,२४३,०५६ ५४,१३१,२७७ ९२९ ८२.३४ ६१,५४५,४४१ ५०,८२७,५३१ ३०७,७१३ ३६५ १६.०%
बिहार राज्य १०४,०९९,४५२ ८.६ ५४,२७८,१५७ ४९,८२१,२९५ ९१८ ६१.८० ९२,०७५,०२८ ११,७२९,६०९ ९४,१६३ १,१०२ २५.१%
पश्चिम बंगाल राज्य ९१,२७६,११५ ७.५४ ४६,८०९,०२७ ४४,४६७,०८८ ९५० ७६.२६ ६२,२१३,६७६ २९,१३४,०६० ८८,७५२ १,०३० १३.९%
आंध्र प्रदेश राज्य ८४,५८०,७७७ ६.९९ ४२,४४२,१४६ ४२,१३८,६३१ ९९३ ६७.०२ ५६,३६१,७०२ २८,२१९,०७५ २७५,०४५ ३०८ ११.१%
मध्य प्रदेश राज्य ७२,६२६,८०९ ६.०० ३७,६१२,३०६ ३५,०१४,५०३ ९३१ ६९.३२ ५२,५३७,८९९ २०,०५९,६६६ ३०८,२४५ २३६ २०.३%
तमिळनाडू राज्य ७२,१४७,०३० ५.९६ ३६,१३७,९७५ ३६,००९,०५५ ९९६ ८०.०९ ३७,१८९,२२९ ३४,९४९,७२९ १३०,०५८ ५५५ १५.६%
राजस्थान राज्य ६८,५४८,४३७ ५.६६ ३५,५५०,९९७ ३२,९९७,४४० ९२८ ६६.११ ५१,५४०,२३६ १७,०८०,७७६ ३४२,२३९ २०१ २१.४%
कर्नाटक राज्य ६१,०९५,२९७ ५.०५ ३०,९६६,६५७ ३०,१२८,६४० ९७३ ७५.३६ ३७,५५२,५२९ २३,५७८,१७५ १९१,७९१ ३१९ १५.७%
१० गुजरात राज्य ६०,४३९,६९२ ४.९९ ३१,४९१,२६० २८,९४८,४३२ ९१९ ७८.०३ ३४,६७०,८१७ २५,७१२,८११ १९६,०२४ ३०८ १९.२%
११ ओडिशा राज्य ४१,९७४,२१८ ३.४७ २१,२१२,१३६ २०,७६२,०८२ ९७९ ७२.८७ ३४,९५१,२३४ ६,९९६,१२४ १५५,७०७ २६९ १४.०%
१२ केरळ राज्य ३३,४०६,०६१ २.७६ १६,०२७,४१२ १७,३७८,६४९ १,०८४ ९४.०० १७,४४५,५०६ १५,९३२,१७१ ३८,८६३ ८५९ ४.९%
१३ झारखंड राज्य ३२,९८८,१३४ २.७२ १६,९३०,३१५ १६,०५७,८१९ ९४८ ६६.४१ २५,०३६,९४६ ७,९२९,२९२ ७९,७१४ ४१४ २२.३%
१४ आसाम राज्य ३१,२०५,५७६ २.५८ १५,९३९,४४३ १५,२६६,१३३ ९५८ ७२.१९ २६,७८०,५२६ ४,३८८,७५६ ७८,४३८ ३९७ १६.९%
१५ पंजाब राज्य २७,७४३,३३८ २.२९ १४,६३९,४६५ १३,१०३,८७३ ८९५ ७५.८४ १७,३१६,८०० १०,३८७,४३६ ५०,३६२ ५५० १३.७%
१६ छत्तीसगढ राज्य २५,५४५,१९८ २.११ १२,८३२,८९५ १२,७१२,३०३ ९९१ ७०.२८ १९,६०३,६५८ ५,९३६,५३८ १३५,१९१ १८९ २२.६%
१७ हरियाणा राज्य २५,३५१,४६२ २.०९ १३,४९४,७३४ ११,८५६,७२८ ८७९ ७५.५५ १६,५३१,४९३ ८,८२१,५८८ ४४,२१२ ५७३ १९.९%
१८ दिल्ली UT १६,७८७,९४१ १.३९ ८,८८७,३२६ ७,८००,६१५ ८६८ ८६.२१ ९४४,७२७ १२,९०५,७८० १,४८४ ११,२९७ २१%
१९ जम्मू आणि काश्मीर राज्य १२,५४१,३०२ १.०४ ६,६४०,६६२ ५,९००,६४० ८८९ ६७.१६ ९,१३४,८२० ३,४१४,१०६ २२२,२३६ ५६ २३.७%
२० उत्तराखंड राज्य १०,०८६,२९२ ०.८३ ५,१३७,७७३ ४,९४८,५१९ ९६३ ७९.६३ ७,०२५,५८३ ३,०९१,१६९ ५३,४८३ १८९ १९.२%
२१ हिमाचल प्रदेश राज्य ६,८६४,६०२ ०.५७ ३,४८१,८७३ ३,३८२,७२९ ९७२ ८२.८० ६,१६७,८०५ ६८८,७०४ ५५,६७३ १२३ १२.८%
२२ त्रिपुरा राज्य ३,६७३,९१७ ०.३० १,८७४,३७६ १,७९९,५४१ ९६० ८७.२२ २,७१०,०५१ ९६०,९८१ १०,४८६ ३५० १४.७%
२३ मेघालय राज्य २,९६६,८८९ ०.२५ १,४९१,८३२ १,४७५,०५७ ९८९ ७४.४३ २,३६८,९७१ ५९५,०३६ २२,४२९ १३२ २७.८%
२४ मणिपूर राज्य २,७२१,७५६ ०.२१ १,२९०,१७१ १,२८०,२१९ ९९२ ७९.२१ १,८९९,६२४ ८२२,१३२ २२,३२७ १२२ १८.७%
२५ नागालॅंड राज्य १,९७८,५०२ ०.१६ १,०२४,६४९ ९५३,८५३ ९३१ ७९.५५ १,४०६,८६१ ५७३,७४१ १६,५७९ ११९ -०.५%
२६ गोवा राज्य १,४५८,५४५ ०.१२ ७३९,१४० ७१९,४०५ ९७३ ८८.७० ५५१,४१४ ९०६,३०९ ३,७०२ ३९४ ८.२%
२७ अरुणाचल प्रदेश राज्य १,३८३,७२७ ०.११ ७१३,९१२ ६६९,८१५ ९३८ ६५.३८ १,०६९,१६५ ३१३,४४६ ८३,७४३ १७ २५.९%
२८ पुदुच्चेरी UT १,२४७,९५३ ०.१० ६१२,५११ ६३५,४४२ १,०३७ ८५.८५ ३९४,३४१ ८५०,१२३ ४७९ २,५९८ २७.७%
२९ मिझोरम राज्य १,०९७,२०६ ०.०९ ५५५,३३९ ५४१,८६७ ९७६ ९१.३३ ५२९,०३७ ५६१,९९७ २१,०८१ ५२ २२.८%
३० चंदिगढ UT १,०५५,४५० ०.०९ ५८०,६६३ ४७४,७८७ ८१८ ८६.०५ २९,००४ १,०२५,६८२ ११४ ९,२५२ १७.१%
३१ सिक्किम राज्य ६१०,५७७ ०.०५ ३२३,०७० २८७,५०७ ८९० ८१.४२ ४५५,९६२ १५१,७२६ ७,०९६ ८६ १२.४%
३२ अंदमान आणि निकोबार UT ३८०,५८१ ०.०३ २०२,८७१ १७७,७१० ८७६ ८६.६३ २४४,४११ १३५,५३३ ८,२४९ ४६ ६.७%
३३ दादरा आणि नगर-हवेली UT ३४३,७०९ ०.०३ १९३,७६० १४९,९४९ ७७४ ७६.२४ १८३,०२४ १५९,८२९ ४९१ ६९८ ५५.५%
३४ दमण आणि दीव UT २४३,२४७ ०.०२ १५०,३०१ ९२,९४६ ६१८ ८७.१० ६०,३३१ १८२,५८० ११२ २,१६९ ५३.५%
३५ लक्षद्वीप UT ६४,४७३ ०.०१ ३३,१२३ ३१,३५० ९४६ ९१.८५ १४,१२१ ५०,३०८ ३२ २,०१३ ६.२%
एकूण भारत ३५ १,२१०,८५४,९७७ १०० ६२३,७२४,२४८ ५८६,४६९,१७४ ९४३ ७३.०० ८३३,०८७,६६२ ३७७,१०५,७६० ३,२८७,२४० ३८२ १७.६४%

धर्म निहाय लोकसंख्या विवरण[संपादन]

धर्म निहाय लोकसंख्या बदल (१९५१–२ ०११)
धार्मिक गट लोकसंख्या
% १९५१
लोकसंख्या
% १९६१
लोकसंख्या
% १९७१
लोकसंख्या
% १९८१
लोकसंख्या
% १९९१
लोकसंख्या
% २ ००१
लोकसंख्या
% २ ०११[६]
हिंदू ८४.१% ८३.४५% ८२ .७३% ८२ .३०% ८१.५३% ८०.४६% ७९.८०%
इस्लाम ९.८% १०.६९% ११.२ १% ११.७५% १२ .६१% १३.४३% १४.२ ३%
ख्रिश्चन २ .३% २ .४४% २ .६०% २ .४४% २ .३२  % २ .३४% २ .३०%
शीख १.७९% १.७९% १.८९% १.९२  % १.९४% १.८७% १.७२  %
बौद्ध ०.०५% ०.७४% ०.७०% ०.७०% ०.७७% ०.७७% ०.७०%
जैन ०.४६% ०.४६% ०.४८% ०.४७% ०.४०% ०.४१% ०.३७%
झोस्तेरीयन ०.१३% ०.०९% ०.०९% ०.०९% ०.०८% ०.०६% n/a
अन्य धर्म / धर्म विहीन ०.४३% ०.४३% ०.४१% ०.४२  % ०.४४% ०.७२  % ०.९%

साक्षरता[संपादन]

Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.अ.क्र. जनगणना वर्ष एकूण (%) पुरुष (%) स्त्रिया (%)
1 1901 5.35 9.83 0.60
2 1911 5.92 10.56 1.05
3 1921 7.16 12.21 1.81
4 1931 9.50 15.59 2.93
5 1941 16.10 24.90 7.30
6 1951 16.67 24.95 9.45
7 1961 24.02 34.44 12.95
8 1971 29.45 39.45 18.69
9 1981 36.23 46.89 24.82
10 1991 42.84 52.74 32.17
11 2001 64.83 75.26 53.67
12 2011 74.04 82.14 65.46


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "List of राज्यs with Population, Sex Ratio and Literacy Census २०११". २०११ Census of India. २३ January २०१३ रोजी पाहिले.
  2. ^ "Ranking of राज्यs and Union territories by population size: १९९१ and २००१" (PDF). Government of India (२००१). Census of India. pp. ५–६. १२ December २००८ रोजी पाहिले.
  3. ^ "Population" (PDF). Government of India (२०११). Census of India.
  4. ^ a b "Provisional Population Totals". Government of India (२०११). Census of India. २३ July २०११ रोजी पाहिले.
  5. ^ "Area of India/राज्य/district". Government of India (२००१). Census of India. २७ October २००८ रोजी पाहिले.
  6. ^ "Population by religious community - 2011". 2011 Census of India. Office of the Registrar General & Census Commissioner. Archived from the original on 25 August 2015. 25 August 2015 रोजी पाहिले.

बाह्य दुवे[संपादन]

{{Commonscat|Census of India, २०११|भारतीय जनगणना, २०११