Jump to content

महाराष्ट्र शासनाचे विभाग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ही भारताच्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांची यादी आहे. याचा अनुक्रम संकेतस्थळावर असलेल्या यादीप्रमाणेच आहे.

विभागांची नावे[संपादन]

 1. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 2. माहिती व जनसंपर्क विभाग, महाराष्ट्र शासन
 3. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन
 4. विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन
 5. गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन
 6. राज्य सीमा संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 7. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) विभाग, महाराष्ट्र शासन
 8. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमांसह) विभाग, महाराष्ट्र शासन
 9. वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन
 10. नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 11. महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन
 12. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन
 13. विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
 14. सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन
 15. वन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 16. पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 17. ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र शासन
 18. जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन
 19. लाभक्षेत्र विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 20. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
 21. गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 22. नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 23. ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन
 24. कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन
 25. सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन
 26. पणन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 27. परिवहन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 28. उद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन
 29. खाणकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन
 30. वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन
 31. राजशिष्टाचार विभाग, महाराष्ट्र शासन
 32. पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 33. सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
 34. मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र शासन
 35. पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन
 36. मृदा आणि जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 37. संसदीय कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
 38. स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन
 39. महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 40. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 41. वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 42. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 43. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र शासन
 44. क्रीडा व युवक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 45. माजी. सेवा कर्मचारी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 46. कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
 47. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 48. अन्न व औषध प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 49. पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 50. दुग्ध व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन
 51. फलोत्पादन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 52. मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन
 53. बंदर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 54. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 55. मदत आणि पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 56. खार जमीन विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 57. भूकंप पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 58. रोजगार हमी योजना विभाग, महाराष्ट्र शासन
 59. अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 60. बहुसंख्य कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 61. आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 62. विमुक्त जाती विभाग, महाराष्ट्र शासन
 63. भटक्या जमाती विभाग, महाराष्ट्र शासन
 64. इतर मागासवर्गीय विभाग, महाराष्ट्र शासन
 65. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 66. विशेष मागासवर्गीय कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 67. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विभाग, महाराष्ट्र शासन

पूर्वी[संपादन]

 1. सामान्य प्रशासन
 2. माहिती व तंत्रज्ञान
 3. गृह
 4. महसूल
 5. वन
 6. कृषी
 7. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय
 8. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा
 9. नगरविकास
 10. सार्वजनिक बांधकाम
 11. वित्त
 12. उद्योग
 13. वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये
 14. जलसंपदा
 15. विधी व न्याय
 16. ग्रामविकास व पंचायत राज
 17. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
 18. नियोजन
 19. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
 20. जलसंधारण व रोजगार हमी योजना
 21. गृहनिर्माण विभाग
 22. पाणी पुरवठा व स्वच्छता
 23. सार्वजनिक आरोग्य
 24. आदिवासी विकास
 25. पर्यावरण
 26. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग
 27. वस्त्रोद्योग विभाग
 28. उच्च व तंत्र शिक्षण
 29. उर्जा
 30. मराठी भाषा विभाग (भाषा संचालनालय)
 31. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य
 32. अल्पसंख्यांक विकास
 33. कौशल्य विकास व उद्योजकता
 34. परिवहन
 35. महिला व बालविकास
 36. संसदीय कार्य
 37. कामगार

भविष्यात[संपादन]

 • सामान्य प्रशासन मंत्रालय
 • माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय
 • माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय
 • विधी व न्याय मंत्रालय
 • गृह व्यवहार मंत्रालय
 • कारागृह व्यवहार मंत्रालय
 • राज्य सीमा संरक्षण मंत्रालय
 • महसूल मंत्रालय
 • परराष्ट्र व्यवहार (प्राथमिक) मंत्रालय
 • परराज्य व्यवहार (भारताची राज्ये व प्रदेश) मंत्रालय
 • वित्त मंत्रालय
 • नियोजन मंत्रालय
 • अर्थशास्त्र मंत्रालय
 • व्यावसायिक कर मंत्रालय
 • कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय
 • राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रालय
 • कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार मंत्रालय
 • निवृत्ती वेतन मंत्रालय
 • नगरविकास मंत्रालय
 • शहरी व नगरपालिका प्रशासन मंत्रालय
 • शहरी गृहनिर्माण मंत्रालय
 • ग्रामविकास मंत्रालय
 • पंचायत राज मंत्रालय
 • ग्रामीण प्रशासन मंत्रालय
 • ग्रामीण गृहनिर्माण मंत्रालय
 • स्थानिक स्वराज्य संस्था मंत्रालय
 • सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमांसह) मंत्रालय
 • सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)
 • रेल्वे मंत्रालय
 • परिवहन व रस्ते वाहतूक मंत्रालय
 • नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय
 • शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालय
 • बंदर विकास मंत्रालय
 • उद्योग मंत्रालय
 • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय
 • वस्त्रोद्योग मंत्रालय
 • खाणकाम मंत्रालय
 • अवजड उद्योग मंत्रालय
 • वाणिज्य उद्योग मंत्रालय
 • कारागृह उद्योग व नियोजन मंत्रालय
 • उर्जा मंत्रालय
 • नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
 • अणुऊर्जा मंत्रालय
 • पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
 • पोलाद मंत्रालय
 • सामाजिक न्याय मंत्रालय
 • विशेष सहाय्य मंत्रालय
 • संसदीय कार्य मंत्रालय
 • राजशिष्टाचार मंत्रालय
 • पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय
 • वने मंत्रालय
 • पर्यटन मंत्रालय
 • किल्ले विकास व किल्ले पुनर्वसन मंत्रालय
 • सहकार मंत्रालय
 • कामगार मंत्रालय
 • पणन मंत्रालय
 • स्वच्छता मंत्रालय
 • कौशल्य विकास मंत्रालय
 • उद्योजकता रोजगार मंत्रालय
 • आयुष मंत्रालय
 • कला मंत्रालय
 • मराठी भाषा मंत्रालय
 • सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय
 • दूरदर्शन चित्रपट व मालिक मंत्रालय
 • अनिवासी भारतीय मंत्रालय
 • रोजगार हमी योजना मंत्रालय
 • अग्निशमन सेवा मंत्रालय
 • यदळणवळण, पोस्ट व कम्युनिकेशन्स मंत्रालय
 • सांख्यिकी मंत्रालय
 • कृषी मंत्रालय
 • अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय
 • कृषी व फलोत्पादन विज्ञान मंत्रालय
 • अन्न, नागरी पुरवठा मंत्रालय
 • ग्राहक संरक्षण मंत्रालय
 • शेतकरी कल्याण मंत्रालय
 • फलोत्पादन मंत्रालय
 • ऊस विकास आणि साखर कारखाना मंत्रालय
 • जलसंपदा मंत्रालय
 • लाभक्षेत्र विकास तथा आदेश क्षेत्र विकास मंत्रालय
 • मृदा आणि जलसंधारण मंत्रालय
 • पाणी पुरवठा मंत्रालय
 • सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालय
 • कुटुंब कल्याण मंत्रालय
 • तुरुंग आरोग्य मंत्रालय
 • अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालय
 • महिला व बाल कल्याण मंत्रालय
 • युवक कल्याण मंत्रालय
 • समालिंग व इतर लिंग कल्याण मंत्रालय
 • दिव्यांग कल्याण मंत्रालय
 • ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय
 • माजी सेवक कर्मचारी कल्याण मंत्रालय
 • मत्स्य व्यवसाय मंत्रालय
 • दुग्ध व्यवसाय मंत्रालय
 • पशुसंवर्धन मंत्रालय
 • प्राथमिक शालेय शिक्षण मंत्रालय
 • माध्यमिक शालेय शिक्षण मंत्रालय
 • क्रीडा मंत्रालय
 • उच्च शिक्षण मंत्रालय
 • तंत्र शिक्षण मंत्रालय
 • वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय
 • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
 • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
 • औकाफ व हाज मंत्रालय
 • भूकंप पुनर्वसन मंत्रालय
 • मदत आणि पुनर्वसन मंत्राल
 • आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय
 • खार जमीन विकास मंत्रालय
 • अल्पसंख्यांक विकास मंत्रालय
 • इतर मागासवर्गीय मंत्रालय
 • आदिवासी विकास मंत्रालय
 • विमुक्त जाती मंत्रालय
 • इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय
 • मराठा सामाज कल्याण मंत्रालय
 • सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मंत्रालय
 • विशेष मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालय
 • बहुसंख्य कल्याण मंत्रालय
 • भटक्या जमाती मंत्रालय

बाह्य दुवे[संपादन]