महाराष्ट्र राज्यातील गावे - जनगणनेतील निर्देशांक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

गावाची ओळख - जनगणनेतील विशिष्ठ स्थळ निर्देशांक[संपादन]

भारतात एकाच नावाची असंख्य गावे व स्थळे आहेत. गावाचे नाव कसे पडते याचा शोध घेणेही उद्बोधक व मनोरंजकही आहे. उदा. विकिपीडियातीलचिखलदरा,नागपूर,आशाकिरणवाडी,चोरमारवाडी,कंकोळी,करडा या लेखांत हे अनुभवायला मिळते. हा मुद्दा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जनगणना अहवालात प्रत्येक गावाला, शहराला,तालुक्याला,जिल्ह्याला, राज्याला एक विशिष्ठ स्थळ निर्देशांक (Unique Location Code) कायमचा दिलेला आहे. हा कोड सर्वत्र अधिकृत कामकाजात वापरला जातो.
सर्व राज्यांच्या अशा याद्या भारत जनगणना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.[१] नमुन्यासाठी काही गावांचे कोड खालील यादीत दिलेले आहेत.महाराष्ट्र राज्यातील सर्व गावांचे सबंधित तालुका व जिल्हा यांच्यासह कोड (http://coe.maharashtra.gov.in/index.php?lang=mr) [२] या दुव्यावर मिळतील.
संकेतस्थळावर शोध चौकटीत हा कोड टाकून विविध ठिकाणी विखुरलेली गावाची सर्व माहिती मिळवता येते. ही शास्त्रीय पद्धतीने संकलित केलेली माहिती नियोजनासाठी परिणामकारक रीतीने वापरता येते.
कोड जिल्हा कोड तालुका कोड गाव
520 रायगड 4183 श्रीवर्धन 554853 कांढणे
511 नांदेड 4108 कंधार 545343 कंधारेवाडी
501 अकोला 3992 मूर्तिजापूर 530319 कानडी
523 बीड 4222 केज 559798 कानडीबदन
523 बीड 4222 केज 559756 कानडी माळी
520 रायगड 4176 पेण 553903 कांदळेपाडा
511 नांदेड 4102 भोकर 544864 कांडली
508 गडचिरोली 4060 एटापल्ली 539508 कांदळी
512 हिंगोली 4114 कळमनुरी 546229 कांडली
511 नांदेड 4097 हिमायतनगर 544439 कांडली (बु)
511 नांदेड 4097 हिमायतनगर 544438 कांडली (खु)
508 गडचिरोली 4060 एटापल्ली 539684 कांदोळी
508 गडचिरोली 4060 एटापल्ली 539685 कांदोळी (एस)
528 रत्‍नागिरी 4268 खेड 565040 कांदोशी
497 नंदुरबार 3954 नंदुरबार 525714 कंढरे
517 ठाणे 4163 पालघर 552318 कांद्रेभुरे
506 भंडारा 4038 मोहाडी 536808 कांद्री
505 नागपूर 4028 रामटेक 535610 कांद्री
505 नागपूर 4027 पारशिवनी 535453 कांद्री
520 रायगड 4175 खालापूर 553750 कांढरोली तर्फे बोरेटी
520 रायगड 4175 खालापूर 553728 कांढरोली तर्फे वनखळ
529 सिंधुदुर्ग 4280 कुडाळ 566775 कांदूली
531 सांगली 4295 शिराळा 568302 कणदूर
499 जळगाव 3962 रावेर 526950 कांडवेल
520 रायगड 4176 पेण 553831 कणे
524 लातूर 4231 शिरूर (अनंतपाळ) 560557 कानेगाव
531 सांगली 4296 वाळवा 568382 कणेगाव
525 उस्मानाबाद 4242 लोहारा 561630 कानेगांव
508 गडचिरोली 4053 आरमोरी 538520 कनेरी
528 रत्‍नागिरी 4274 राजापूर 566153 कणेरी
530 कोल्हापूर 4284 पन्हाळा 567182 कणेरी
508 गडचिरोली 4057 गडचिरोली 539117 कणेरी
507 गोंदिया 4050 अर्जुनी मोरगाव 538247 कनेरी
506 भंडारा 4041 लाखनी 537224 कानेरी
530 कोल्हापूर 4287 करवीर 567421 कणेरी
507 गोंदिया 4049 सडक अर्जुनी 538166 कणेरी राम
530 कोल्हापूर 4287 करवीर 567420 कणेरीवाडी
528 रत्‍नागिरी 4274 राजापूर 566146 काणेरीवाडी (एन.वी.)
503 अमरावती 4010 भातकुली 532804 कानफोडी
508 गडचिरोली 4056 धानोरा 538916 कनगडी
525 उस्मानाबाद 4236 परांडा 561117 कांगलगाव
513 परभणी 4122 गंगाखेड 547072 कांगणेवाडी
521 पुणे 4195 दौंड 556385 कानगाव
504 वर्धा 4021 हिंगणघाट 534361 कानगाव
522 अहमदनगर 4210 राहुरी 558183 कनगर बु.
522 अहमदनगर 4210 राहुरी 558189 कांगर खु.
511 नांदेड 4105 बिलोली 545016 कांगठी
528 रत्‍नागिरी 4267 दापोली 564837 कांगवई
528 रत्‍नागिरी 4273 लांजा 565907 कणगवली
520 रायगड 4184 म्हसळा 554926 कणघर
504 वर्धा 4020 देवळी 534271 कानगोकुल
510 यवतमाळ 4080 बाभूळगाव 542140 कांगोकुळ
522 अहमदनगर 4206 नेवासा 557763 कंगोनी
515 औरंगाबाद 4139 वैजापूर 549148 कांगोणी
522 अहमदनगर 4213 कर्जत 558608 कानगुडवाडी
520 रायगड 4186 पोलादपूर 555145 कनगुले
510 यवतमाळ 4087 महागाव 543113 कान्हा
513 परभणी 4117 जिंतूर 546553 कान्हा
513 परभणी 4116 सेलू 546464 कान्हड
505 नागपूर 4027 पारशिवनी 535372 कान्हादेवी
506 भंडारा 4038 मोहाडी 536843 कान्ह्ळगाव
506 भंडारा 4039 भंडारा 537010 कन्हाडमोह
499 जळगाव 3965 भुसावळ 527104 कन्हाळे बु.
499 जळगाव 3965 भुसावळ 527107 कन्हाळे खु.
509 चंद्रपूर 4075 कोरपना 541564 कन्हाळगाव
509 चंद्रपूर 4067 ब्रह्मपुरी 540749 कन्हाळगाव
509 चंद्रपूर 4066 नागभीड 540713 कन्हाळगाव
506 भंडारा 4043 लाखांदूर 537501 कन्हाळगाव
507 गोंदिया 4051 देवरी 538385 कन्हाळगाव
510 यवतमाळ 4092 मोरेगाव 543725 कन्हाळगाव (543725)
510 यवतमाळ 4092 मोरेगाव 543787 कन्हाळगाव (543787)
510 यवतमाळ 4092 मोरेगाव 543769 कन्हाळगाव (543769)
509 चंद्रपूर 4065 चिमूर 540425 कन्हाळगाव
505 नागपूर 4036 भिवापूर 536624 कन्हाळगाव
508 गडचिरोली 4058 चामोर्शी 539322 कन्हाळगाव
508 गडचिरोली 4056 धानोरा 539004 कन्हाळगाव
508 गडचिरोली 4056 धानोरा 538950 कन्हाळगाव
505 नागपूर 4031 नागपूर (ग्रामीण ) 535876 कन्हाळगाव (535876)
507 गोंदिया 4050 अर्जुनी मोरगाव 538262 कन्हाळगाव (538262)
507 गोंदिया 4050 अर्जुनी मोरगाव 538309 कन्हाळगाव (538309)
507 गोंदिया 4050 अर्जुनी मोरगाव 538302 कन्हाळगाव (538302)
509 चंद्रपूर 4069 सिंदेवाही 541042 कन्हाळगाव
509 चंद्रपूर 4078 गोंडपिंपरी 541901 कन्हाळगाव
506 भंडारा 4041 लाखनी 537226 कन्हाळगाव
508 गडचिरोली 4056 धानोरा 539080 कन्हाळगाव
505 नागपूर 4031 नागपूर (ग्रामीण ) 535931 कन्हाळगाव (535931)
506 भंडारा 4038 मोहाडी 536887 कान्ह्ळगाव(खडकी)
508 गडचिरोली 4060 एटापल्ली 539530 कन्हाडगाव
506 भंडारा 4042 पवनी 537423 कन्हाळगाव (सोमनाळा)
509 चंद्रपूर 4065 चिमूर 540396 कन्हळगाव ब्राह्मण
509 चंद्रपूर 4065 चिमूर 540400 कन्हळगाव कूनबी
509 चंद्रपूर 4072 मूल 541413 कन्हळगाव रय्यतवारी
508 गडचिरोली 4056 धानोरा 538985 कन्हाळटोला
505 नागपूर 4027 पारशिवनी 535452 कन्हान (पिपरी)
504 वर्धा 4018 सेलू 533966 कान्हापूर
523 बीड 4220 वडवणी 559431 कान्हापूर
515 औरंगाबाद 4137 औरंगाबाद 548777 कान्हापूर
504 वर्धा 4022 समुद्रपूर 534660 कान्हापूर रिठी
526 सोलापूर 4249 पंढरपूर 562295 कान्हापुरी
517 ठाणे 4171 मुरबाड 553240 कान्हार्ले
507 गोंदिया 4049 सडक अर्जुनी 538133 कन्‍हारपायली
507 गोंदिया 4045 गोरेगाव 537719 कंन्हारटोला
507 गोंदिया 4046 गोंदिया 537754 कन्हारटोला
507 गोंदिया 4046 गोंदिया 537778 कंहारटोला (537778)
507 गोंदिया 4045 गोरेगाव 537715 कंन्हारटोला चोपा
527 सातारा 4260 खटाव 563566 कान्हरवाडी
531 सांगली 4298 कडेगाव 568463 कान्हरवाडी
527 सातारा 4257 खंडाला 563183 कान्हावाडी
521 पुणे 4191 मावळ 555894 कन्हे
528 रत्‍नागिरी 4269 चिपळूण 565253 कान्हे
512 हिंगोली 4114 कळमनुरी 546218 कान्हेगाव
522 अहमदनगर 4203 कोपरगाव 557540 कान्हेगाव
522 अहमदनगर 4205 श्रीरामपूर 557675 कान्हेगाव
515 औरंगाबाद 4136 फुलंब्री 548661 कान्हेगाव
513 परभणी 4124 पूर्णा 547216 कान्हेगाव
513 परभणी 4121 सोनपेठ 546948 कान्हेगाव
508 गडचिरोली 4057 गडचिरोली 539195 कन्हाळगाव
508 गडचिरोली 4056 धानोरा 539031 कान्हेली
526 सोलापूर 4250 माळशिरस 562433 कण्हेर
527 सातारा 4262 सातारा 563754 कण्हेर
499 जळगाव 3970 पारोळा 527601 कन्हेरे
499 जळगाव 3969 अमळनेर 527485 कन्हेरे
510 यवतमाळ 4079 नेर 541958 कन्हेरगाव
512 हिंगोली 4115 बसमत 546403 कन्हेरगाव
526 सोलापूर 4245 माढा 561917 कन्हेरगाव
512 हिंगोली 4112 हिंगोली 545842 कनेरगांव नाका
502 वाशिम 4000 रिसोड 531361 कन्हेरी
502 वाशिम 4000 रिसोड 531360 शेलू खडसे
503 अमरावती 4002 चिखलदरा 531647 कन्हेरी
501 अकोला 3994 बार्शी टाकळी 530463 कान्हेरी सरप
521 पुणे 4199 बारामती 556971 कन्हेरी
524 लातूर 4232 औसा 560651 कान्हेरी
525 उस्मानाबाद 4238 वाशी 561264 कन्हेरी
527 सातारा 4257 खंडाला 563207 कन्हेरी
501 अकोला 3990 बाळापूर 529934 कान्हेरी
501 अकोला 3989 अकोट 529789 कान्हेरी
505 नागपूर 4035 कुही 536371 कन्हेरीडोंगरमोह
505 नागपूर 4035 कुही 536369 कन्हेरीखुर्द (रिठी)
527 सातारा 4261 कोरेगाव 563718 कण्हेरखेड
521 पुणे 4190 खेड 555815 कन्हेरसर
523 बीड 4224 परळी 559955 कन्हेरवाडी
525 उस्मानाबाद 4239 कळंब 561311 कन्हेरवाडी
513 परभणी 4116 सेलू 546461 कन्हेरवाडी
516 नाशिक 4143 कळवण 549926 कन्‍हेरवाडी
510 यवतमाळ 4085 पुसद 542854 कनेरवाडी
521 पुणे 4190 खेड 555775 कान्हेवाडी बु.
521 पुणे 4190 खेड 555729 कान्हेवाडी खु.
521 पुणे 4190 खेड 555830 कान्हेवाडी तर्फ चाकण
520 रायगड 4180 सुधागड 554490 कान्हीवली
520 रायगड 4176 पेण 553822 कान्होबा
523 बीड 4220 वडवणी 559417 कान्होबाचीवाडी
523 बीड 4217 शिरूर (कासार) 559037 कान्होबाचीवाडी
517 ठाणे 4171 मुरबाड 553272 कान्होळ
508 गडचिरोली 4058 चामोर्शी 539237 कान्होली
507 गोंदिया 4050 अर्जुनी मोरगाव 538218 कान्होली
505 नागपूर 4033 हिंगणा 536085 कान्होली
510 यवतमाळ 4081 कळंब 542240 कान्होळी
503 अमरावती 4011 दर्यापूर 532974 कान्होली
504 वर्धा 4021 हिंगणघाट 534373 कान्होली
505 नागपूर 4033 हिंगणा 536086 कान्होली (रिठी)
505 नागपूर 4033 हिंगणा 536013 कान्होलीबारा
522 अहमदनगर 4211 पारनेर 558300 कान्हूर
517 ठाणे 4170 अंबरनाथ 553066 कान्होर
515 औरंगाबाद 4136 फुलंब्री 548721 कान्होरी
521 पुणे 4189 शिरूर 555587 कान्हुर मेसाई
503 अमरावती 4012 नांदगाव -खांडेश्वर 533135 कणी मिर्झापुर
497 नंदुरबार 3950 अक्कलकुवा 525033 कंजाळा
511 नांदेड 4107 लोहा 545256 कांजाळा
511 नांदेड 4107 लोहा 545257 कांजाळा तांडा
521 पुणे 4198 भोर 556683 कांजळे
497 नंदुरबार 3950 अक्कलकुवा 525041 कंजानी
512 हिंगोली 4113 औंढा (नागनाथ ) 546044 कांजरा
511 नांदेड 4098 हदगाव 544562 कंजारा (बु)
511 नांदेड 4098 हदगाव 544563 कंजारा (खु)
503 अमरावती 4001 धारणी 531397 कंजोली
528 रत्‍नागिरी 4272 संगमेश्वर 565848 कनकाडी
502 वाशिम 4000 रिसोड 531370 कंकरवाडी
497 नंदुरबार 3950 अक्कलकुवा 525163 कंकाळा
497 नंदुरबार 3950 अक्कलकुवा 525097 कंकाळमाळ
497 नंदुरबार 3950 अक्कलकुवा 525170 कंकाळी
512 हिंगोली 4112 हिंगोली 545924 कनका
516 नाशिक 4144 देवळा 549978 कनकापूर
522 अहमदनगर 4202 संगमनेर 557371 कनकापूर
504 वर्धा 4022 समुद्रपूर 534556 कानकाटी
527 सातारा 4260 खटाव 563578 कानकात्रे
531 सांगली 4300 आटपाडी 568618 कानकात्रेवाडी
520 रायगड 4177 अलिबाग 554013 कनकेश्वर
511 नांदेड 4096 किनवट 544240 कनकी
515 औरंगाबाद 4137 औरंगाबाद 548759 कनकोरा
516 नाशिक 4154 सिन्नर 551266 कणकोरी
515 औरंगाबाद 4140 गंगापूर 549267 कणकोरी
517 ठाणे 4158 डहाणू 551600 कंक्राडी
499 जळगाव 3970 पारोळा 527555 कंकराज
515 औरंगाबाद 4134 सोयगाव 548484 कंकराळा
516 नाशिक 4146 मालेगाव 550184 कंक्राराळे
522 अहमदनगर 4204 रहाता 557577 कनकुरी
516 नाशिक 4155 निफाड 551364 कानळद
516 नाशिक 4148 चांदवड 550411 कानमंडाळे
511 नांदेड 4110 देगलूर 545706 कुन्‍मारपल्‍ली
504 वर्धा 4016 कारंजा 533622 कान्नमवार ग्राम
502 वाशिम 4000 रिसोड 531358 मांगवाडी

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ http://www.censusindia.gov.in/
  2. ^ http://coe.maharashtra.gov.in/index.php?lang=mr