संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक५१

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील २६४ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
("autoconfirmed" in user_groups) & (article_articleid == 0) & (article_namespace == 0) & new_size <= 4000 & !article_text irlike "निःसंदिग्धीकरण" & !("#पुनर्निर्देशन" in (new_wikitext)| "#redirect" in lcase(new_wikitext)|"नि:संदिग्धीकरण" in (new_wikitext)|"मराठी" in (new_wikitext)|"महाराष्ट्र" in (new_wikitext))
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१३:५२, २१ सप्टेंबर २०१९ द्वारा अभय नातू (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही