सदस्य अधिकार

Jump to navigation Jump to search
सदस्याची निवड करा  
सदस्यगट बघासदस्य MerlIwBot (चर्चा | योगदान)चे सदस्य अधिकार बघत आहे.

याचा अव्यक्त सदस्य: स्वयंशाबीत सदस्य

सदस्य आधिकार नोंद

  • ०८:१५, ८ ऑगस्ट २०१३ Mahitgar चर्चा योगदान ने MerlIwBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली (आढाव्यात पुरेसे कारण नमुद न करता/देता, विकिडाटा एवजी लेखात सरळ आंतरविकि दुवे जोडणे)
  • ०२:५१, १९ जुलै २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने MerlIwBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
  • ०९:०९, ९ नोव्हेंबर २०११ अभय नातू चर्चा योगदान ने MerlIwBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
  • ०१:१५, १७ एप्रिल २०११ अभय नातू चर्चा योगदान ने MerlIwBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली