विकिपीडिया:उल्लेखनीयता

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.खालील इंग्रजी विकिपीडिया निती मार्गदर्शनपर असून भाषांतरीत करून हवी आहे. विकिमीडियाच्या उद्दिष्टास धरून मराठी आणि महाराष्ट्रीय आवश्यकता लक्षात घेऊन.हि एक प्रदिर्घ आणि नेहमीकरीताची प्रक्रीया आहे. या विषयावर मराठी विकिपीडियाची स्वतःची निती बनवण्याची आवश्यकता प्रतिपादीत केल्या गेली आहे या बद्दल आपले विचार चर्चा पानावर व्यक्त करा.

ज्ञानकोशीय उल्लेखनीयता साशंकीत असलेल्या लेखांवर अथवा चर्चा पानांवर {{उल्लेखनीयता}} लावला जातो. ज्या चर्चा संपन्न झाल्या आहेत त्या चर्चांना सुयोग्य प्रचालकीय कार्यवाही नंतर साचा:उल्लेखनीयतासंपन्नचर्चा लघुपथ {{उसंच}} साचा लावला जातो.


साचा:Pp-semi-indef साचा:Subcat guideline साचा:Nutshell साचा:IncGuide साचा:About विकिपीडियात,दखलपात्रता म्हणजे एखादा विषय/मथळा हा त्यावरील लेखापेक्षा वरचढ आहे किंवा कसे हे ठरवितो.लेखातील विषय हे दखल घेण्याजोगे हवे, किंवा त्यात "नोंद घेण्याजोगी पात्रता" असावी.हे ध्यानात घ्यावयास हवे की दखलपात्रता ही एखादा विषय विख्यात असणे,महत्त्वाचा असणे किंवा प्रसिद्धी यावर अवलंबुनच ठरविल्या जाते असे नाही.ते फक्त त्या विषयाच्या स्विकारास हातभार लावतात, ज्याची(विषय स्वीकारावयाची) मार्गदर्शक तत्वे खाली समजावण्यात आली आहेत. Within Wikipedia, notability determines whether a topic merits its own article. Article topics are required to be notable, or "worthy of notice." It is important to note that a notability determination does not necessarily depend on things like fame, importance, or the popularity of a topic—although those may enhance the acceptability of a subject that meets the guidelines explained below.

एखादा विषय/मथळा लेख लिहीण्याजोगा तेंव्हाच समजण्यात येतो जेंव्हा त्याची सर्वसाधारण दखलपात्रता खाली दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बसते.एखाद्या विषयास/मथळ्यास दखलपात्र होणेस खालील एका वा अनेक विषयांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कसामध्ये तो बसावयास हवा.Academics, पुस्तके, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या क्रिया, चित्रपट, संगीत, आकडे, संस्था व कंपनीOrganizations & companies, व्यक्ति, and Web content जालसमावेशीत असणे.


A topic is presumed to be notable enough to merit an article if it meets the general notability guidelines below. A topic can also be considered notable if it meets the criteria outlined in one of the more subject-specific guidelines: Academics, Books, Criminal acts, Films, Music, Numbers, Organizations & companies, People, and Web content.

या दखलपात्रतेची मार्गदर्शक तत्वे, एखादा विषय लेख लिहिण्यास सुटसुटीत आहे काय? याच्या बाह्यरेषाच दर्शवितात.ती(तत्वे)एखाद्या लेखात काय समाविष्ट करावे याची सिमारेषा नव्हे.विकिपीडियाच्या धोरणांनुसार समावेशीकरणास योग्य काय आहे ते बघण्याचा तटस्थ दृष्टीकोन Neutral point of view, Wikipedia:Verifiability|Verifiability]], मुळ संशोधन नाही No original research, विकिपीडिया काय नाही What Wikipedia is not, व जिवंत व्यक्तिंचे आत्मचरित्र Biographies of living persons येथे बघा.

These notability guidelines only outline how suitable a topic is for its own article. They do not directly limit the content of articles. For Wikipedia's policies regarding content, see Neutral point of view, Verifiability, No original research, What Wikipedia is not, and Biographies of living persons.

सर्व साधारण विश्वकोशिय दखलपात्रता मार्गदर्शक तत्वे[संपादन]

लघुपथ:

If a topic has received significant coverage in reliable sources that are independent of the subject, it is presumed to satisfy the inclusion criteria for a stand-alone article.

 • "Significant coverage" means that sources address the subject directly in detail, and no original research is needed to extract the content. Significant coverage is more than a trivial mention but it need not be the main topic of the source material.[१]
 • "Reliable" means sources need editorial integrity to allow verifiable evaluation of notability, per the reliable source guideline. Sources may encompass published works in all forms and media. Availability of secondary sources covering the subject is a good test for notability.[२]
 • "Sources,"[३] for notability purposes, should be secondary sources, as those provide the most objective evidence of notability. The number and nature of reliable sources needed varies depending on the depth of coverage and quality of the sources. Multiple sources are generally preferred.[४]
 • "Independent of the subject" excludes works produced by those affiliated with the subject including (but not limited to): self-publicity, advertising, self-published material by the subject, autobiographies, press releases, etc.[५]
 • "Presumed" means that substantive coverage in reliable sources establishes a presumption, not a guarantee, that a subject is suitable for inclusion. Editors may reach a consensus that although a topic meets this criterion, it is not appropriate for a standalone article. For example, such an article may violate what Wikipedia is not.[६]

A topic for which this criterion is deemed to have been met by consensus, is usually worthy of notice, and satisfies one of the criteria for a stand-alone article in the encyclopedia. Verifiable facts and content not supported by multiple independent sources may be appropriate for inclusion within another article.

दखलपात्रतेस पडताळण्याजोगा पुरावा हवा[संपादन]

लघुपथ:

The threshold for inclusion in Wikipedia is verifiability; it is not enough to simply assert that a topic is notable without substantiating that claim. Substantial coverage in reliable sources that are independent of the subject constitutes verifiable evidence of notability, as do published peer recognition and the other factors listed in the subject specific guidelines.

Notability applies to individual topics, not a topic's overarching classification or type. For instance, the notability of a parent topic (of a parent-child "tree") is not inherited by subordinate topics, nor is notability inherited "upwards", from a notable subordinate to its parent. If a topic is notable, there must be verifiable evidence that it independently satisfies the general notability guideline.

Often, a separate article is created for formatting and display purposes; however, this does not imply an "inherited notability" per se, but is often accepted in the context of ease of formatting and navigation.

दखलपात्रता/उल्लेखनीयता तात्पुरती नसते[संपादन]

लघुपथ:

Notability is not temporary: a topic needs to have had sufficient coverage in reliable sources to meet the general notability guideline, but it does not need to have ongoing coverage from news sources. However, Wikipedia is not a news source: it takes more than just a short burst of news reports about a single event or topic to constitute sufficient evidence of notability – particularly for individuals known for one event (WP:BLP1E). For example, routine news coverage of such things as announcements, sports, and tabloid journalism are not sufficient basis for a topic to have its own standalone article. The Wikimedia project Wikinews covers topics of present news coverage.

Notability is not predictable: although a topic that does not meet this guideline at one point in time may do so as time passes, articles should not be written based on speculation that the topic may receive substantial coverage in the future.

दखलपात्रता मार्गदर्शक तत्वे लेखांच्या मजकुरावरील मर्यादांचे मार्गदर्शन करीत नाहीत[संपादन]

लघुपथ:

The notability guidelines determine whether a topic is notable enough to be a separate article in Wikipedia. They do not give guidance on the content of articles, except for lists of people.[७] Instead, various content policies govern article content, with the amount of coverage given to topics within articles decided by its appropriate weight.

A lack of notability does not necessarily mean that reliably sourced information should be removed from Wikipedia. Consider merging such content to a more appropriate article.

दखलपात्रता मार्गदर्शक तत्वाच्या कसोटीस न उतरणारे लेख[संपादन]

लघुपथ:

Although articles should demonstrate the notability of their topics, and articles on topics that do not meet this criterion are generally deleted, it is important to not just consider whether notability is established by the article, but whether it readily could be. Remember that all Wikipedia articles are not a final draft, and an article can be notable if such sources exist even if they have not been added at present. Merely asserting that such sources exist is seldom persuasive, especially as time passes and actual proof does not surface. If it is likely that significant coverage in independent sources can be found for a topic, deletion due to lack of notability is inappropriate unless active effort has been made to find these sources. For articles of unclear notability, deletion should be a last resort.

If an article fails to cite sufficient sources to demonstrate the notability of its subject, look for sources yourself, or:

 • Ask the article's creator or an expert on the subject[८] for advice on where to look for sources.
 • Put the {{notability}} tag on the article to alert other editors.
 • If the article is about a specialized field, use the {{PROJECT-NAME}} tag with a specific WikiProject to attract editors knowledgeable about that field, who may have access to reliable sources not available online.

If appropriate sources cannot be found after a good-faith search for them, consider merging the article's content into a broader article providing context.[९] Otherwise, if deleting:[१०]

 • If the article meets our criteria for speedy deletion, one can use a criterion-specific deletion tag listed on that page.
 • Use the {{prod}} tag, for articles which do not meet the criteria for speedy deletion, but are uncontroversial deletion candidates. This allows the article to be deleted after seven days if nobody objects. For more information, see Wikipedia:Proposed deletion.
 • For cases where you are unsure about deletion or believe others might object, nominate the article for the articles for deletion process, where the merits will be debated and deliberated for seven days.

हेसुद्धा पहा[संपादन]

उल्लेखनीयतेच्या संदर्भातील निबंध:

इतर स्रोत:

नोंदी[संपादन]

 1. Examples: The 360-page book by Sobel and the 528-page book by Black on IBM are plainly non-trivial. The one sentence mention by Walker of the band Three Blind Mice in a biography of Bill Clinton (Template error: argument शीर्षक is required. ) is plainly trivial.
 2. Self-promotion, autobiography, and product placement are not the routes to having an encyclopedia article. The published works should be someone else writing independently about the topic. The barometer of notability is whether people independent of the topic itself (or of its manufacturer, creator, author, inventor, or vendor) have actually considered the topic notable enough that they have written and published non-trivial works of their own that focus upon it. Otherwise, someone could give their own topic as much notability as they want by simply expounding on it outside of Wikipedia, which would defeat the purpose of the concept. Also, neutral sources should exist in order to guarantee a neutral article can be written — self-promotion is not neutral (obviously), and self-published sources often are biased if even unintentionally: see Wikipedia:Autobiography and Wikipedia:Conflict of interest for discussion of neutrality concerns of such sources. Even non-promotional self-published sources, in the rare cases they may exist, are still not evidence of notability as they do not measure the attention a subject has received by the world at large.
 3. Including but not limited to newspapers, books and e-books, magazines, television and radio documentaries, reports by government agencies, scientific journals, etc. In the absence of multiple sources, it must be possible to verify that the source reflects a neutral point of view, is credible and provides sufficient detail for a comprehensive article.
 4. Lack of multiple sources suggests that the topic may be more suitable for inclusion in an article on a broader topic. Mere republications of a single source or news wire service do not always constitute multiple works. Several journals simultaneously publishing articles in the same geographic region about an occurrence, does not always constitute multiple works, especially when the authors are relying on the same sources, and merely restating the same information. Specifically, several journals publishing the same article within the same geographic region from a news wire service is not a multiplicity of works.
 5. Works produced by the subject, or those with a strong connection to them, are unlikely to be strong evidence of interest by the world at large. See also: Wikipedia:Conflict of interest for handling of such situations.
 6. Moreover, not all coverage in reliable sources constitutes evidence of notability for the purposes of article creation; for example, directories and databases, advertisements, announcements columns, and minor news stories are all examples of coverage that may not actually support notability when examined, despite their existence as reliable sources.
 7. See Wikipedia:Notability (people)#Lists of people
 8. Sometimes contacting the subject of a biography or the representative of a subject organization will yield independent source material. Of course we have to be careful to observe and evaluate independence. You might also see if there is a wikipedia project related to the topic, and ask for help there.
 9. For instance, articles on minor characters in a work of fiction may be merged into a "list of minor characters in ..."; articles on schools may be merged into articles on the towns or regions where schools are located; relatives of a famous person may be merged into the article on the person; articles on persons only notable for being associated with a certain group or event may be merged into the main article on that group or event.
 10. Wikipedia editors have been known to reject nominations for deletion that have been inadequately researched. Research should include attempts to find sources which might demonstrate notability, and/or information which would demonstrate notability in another manner.