संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ८१ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
user_editcount < 1000 & article_namespace == 2 & !article_text irlike ".js|.css|दखलपात्र भर" & !user_name irlike "Pathoschild" & (old_size == 0|edit_delta > 40) & !contains_any (added_lines,"javascript","Bot","bot","User mr","mr-0","soft redirect","#REDIRECT","Redirect", "चित्र","wikipedia.org") & !contains_any (summary,"mr-0","{{CONTENTLANG}}-0","CONTENTLANG-0","Presumed CONTENTLANG-0","interwiki","PCL-0","[presumed mr-0]","presumed mr-0") & (rcount ("[अ-ॠ०-९]", added_lines) / (length (rmwhitespace(added_lines)) + 1)) < 0.2
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:२२:५७, २३ फेब्रुवारी २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही