संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १०:०१, २० सप्टेंबर २०१४ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती २२:५७, २३ फेब्रुवारी २०१५ पासून कडून Mahitgar
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
article_namespace == 2  
+
user_editcount < 1000
 +
& article_namespace == 2  
 
& !article_text irlike ".js|.css|दखलपात्र भर"
 
& !article_text irlike ".js|.css|दखलपात्र भर"
 
& !user_name irlike "Pathoschild"  
 
& !user_name irlike "Pathoschild"  
 
& (old_size == 0|edit_delta > 40)  &  
 
& (old_size == 0|edit_delta > 40)  &  
 
!contains_any (added_lines,"javascript","Bot","bot","User mr","mr-0","soft redirect","#REDIRECT","Redirect", "चित्र","wikipedia.org") &
 
!contains_any (added_lines,"javascript","Bot","bot","User mr","mr-0","soft redirect","#REDIRECT","Redirect", "चित्र","wikipedia.org") &
 
!contains_any (summary,"mr-0","{{CONTENTLANG}}-0","CONTENTLANG-0","Presumed CONTENTLANG-0","interwiki","PCL-0","[presumed mr-0]","presumed mr-0")  
 
!contains_any (summary,"mr-0","{{CONTENTLANG}}-0","CONTENTLANG-0","Presumed CONTENTLANG-0","interwiki","PCL-0","[presumed mr-0]","presumed mr-0")  
 
  & (rcount ("[अ-ॠ०-९]", added_lines) / (length (rmwhitespace(added_lines)) + 1)) < 0.2
 
  & (rcount ("[अ-ॠ०-९]", added_lines) / (length (rmwhitespace(added_lines)) + 1)) < 0.2