साचा:Convert/list of units

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
{{Convert}}द्रारे सहाय्यीकृत एककांची छोटी यादी
स्पष्टीकरण
पद्धत एकक कोड (इंग्रजी)
(पर्यायी)
लघुरूप नोंदी रुपांतरण एकत्रिकरण
कोणत्या पद्धतीतील हे एकक आहे नावानुसार एककांची यादी हा साचा वापरतांना टाकावयाचे कोड साच्याद्वारे दाखविण्यात येणारे लघुरूप एककांसाठीच्या सर्वसाधारण नोंदी ज्या एककास किंवा त्यांचा या साच्यातील वापरास लागु पडतील रुपांतरण गुणक जे , मुळ एस आय एककांपासून किंवा एककात रुपांतरण करण्यास साच्याद्वारे वापरल्या जातात अनेक रुपांतरणे करण्यास आवश्यक कोड


लांबी
(संपूर्ण यादी)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI मेगामीटर Mm मेमी US spelling: megameter
१.० मेमी (३२,८०,८३९ फूट ११ इंच)
किलोमीटर km किमी US spelling: kilometer
१.० किमी (०.६२ मैल)
 • km mi
मीटर m मी US spelling: meter
१.० मी (३ फूट ३ इंच)
 • m ft
 • m ftin
सेंटीमीटर cm सेंमी US spelling: centimeter
१.० सेंमी (०.३९ इंच)
 • cm in
मिलीमीटर mm मिमी US spelling: millimeter
१.० मिमी (०.०३९ इंच)
 • mm in
मायक्रोमीटर µm (um) µमी US spelling: micrometer
१.० µमी (३.९×१०−५ इंच)
नॅनोमीटर nm नॅमी US spelling: nanometer
१.० नॅमी (३.९×१०−८ इंच)
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å १.० Å (३.९×१०−९ इंच)
Imperial
&
US customary
मैल mi (none) १.० मैल (१.६ किमी)
 • mi km
furlong furlong (none) १.० furlong (६६० फूट; २०० मी)
chain chain (none) १.० chain (६६ फूट; २० मी)
rod rd rd For other names of this unit see the full list. १.० rd (१७ फूट; ५.० मी)
fathom fathom (none) fathom ≡ 6 ft १.० fathom (६.० फूट; १.८ मी)
यार्ड yd (none) assumes the international definition १.० यार्ड (०.९१ मी)
फूट ft (foot) (none) The foot code will produce foot as the plural form. १.० फूट (०.३० मी)
 • ftin (feet and inches)
 • ft m (foot m)
इंच in (none) १.० इंच (२५ मिमी)
 • in cm
 • in mm
Other nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile
For other nautical miles see the full list.
१.० nmi (१.९ किमी; १.२ मैल)
parsec pc pc १.० pc (३.३ ly)
light-year ly ly १.० ly (६३,००० AU)
astronomical unit AU AU १.० AU (१५,००,००,००० किमी; ९,३०,००,००० मैल)


क्षेत्रफळ
(संपूर्ण यादी)
पद्धत एकक कोड(इं.)
(पर्यायी)
लघुरूप नोंदी रुपांतरण- मी२ एकत्रिकरण
एस आय चौरस किमी km2 चौ. किमी US spelling: square kilometer
१०,००,०००
 • km2 sqmi

साचा:Convert/m2

 • m2 sqft

साचा:Convert/cm2

 • cm2 sqin

साचा:Convert/mm2

 • mm2 sqin
गैर-एसआय
मेट्रिक

साचा:Convert/ha


शाही

युएस नेहमीची
चौरस मैल sqmi चौ. मैल २५,८९,९८८.११०३३६
 • sqmi km2

साचा:Convert/acre

square yard sqyd sq yd ०.८३६१२७३६

साचा:Convert/sqft

 • sqft m2 (sqfoot m2)

साचा:Convert/sqin

 • sqin cm2
इतर

साचा:Convert/sqnmi

साचा:Convert/dunam

VOLUME
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes conversion factor/m3 combinations
SI

साचा:Convert/m3 साचा:Convert/cm3 साचा:Convert/cc साचा:Convert/mm3

non-SI metric

साचा:Convert/kl साचा:Convert/kL साचा:Convert/l

 • l impgal
 • l USgal
 • l U.S.gal
 • l USdrygal
 • l U.S.drygal

साचा:Convert/L

 • L impgal
 • L USgal
 • L U.S.gal
 • L USdrygal
 • L U.S.drygal

साचा:Convert/cl साचा:Convert/cL

मिलीलीटर ml ml इंग्लिश: milliliter
one cubic centimetre
०.०००००१
 • ml impoz
 • ml USoz
 • ml U.S.oz

साचा:Convert/mL

 • mL impoz
 • mL USoz
 • mL U.S.oz
Imperial
&
US customary

साचा:Convert/cuyd साचा:Convert/cuft साचा:Convert/cuin

Imperial

साचा:Convert/impbbl साचा:Convert/impbsh साचा:Convert/impbu साचा:Convert/impgal

 • impgal l
 • impgal L
 • impgal USgal
 • impgal U.S.gal
 • impgal USdrygal
 • impgal U.S.drygal

साचा:Convert/impqt साचा:Convert/imppt साचा:Convert/impoz

 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary
liquid measure

साचा:Convert/USbbl साचा:Convert/U.S.bbl साचा:Convert/oilbbl साचा:Convert/USbeerbbl साचा:Convert/U.S.beerbbl साचा:Convert/USgal

 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal

साचा:Convert/U.S.gal

 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal

साचा:Convert/USqt साचा:Convert/U.S.qt साचा:Convert/USpt साचा:Convert/U.S.pt साचा:Convert/USoz

 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz

साचा:Convert/U.S.oz

 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary
dry measure

साचा:Convert/USdrybbl साचा:Convert/U.S.drybbl साचा:Convert/USbsh साचा:Convert/USbu साचा:Convert/U.S.bsh साचा:Convert/U.S.bu साचा:Convert/USdrygal

 • USdrygal l
 • USdrygal L
 • USdrygal impgal

साचा:Convert/U.S.drygal

 • U.S.drygal l
 • U.S.drygal L
 • U.S.drygal impgal

साचा:Convert/USdryqt साचा:Convert/U.S.dryqt साचा:Convert/USdrypt साचा:Convert/U.S.drypt


गती
(संपूर्ण यादी)
पद्धत एकक कोड (इंग्रजी)
(पर्याय)
लघुरूप नोंदी रुपांतरण अवयव/(मी/से) एकत्रिकरण
एस आय

साचा:Convert/m/s

 • m/s ft/s (m/s foot/s)
गैर-एस आय मेट्रिक

साचा:Convert/km/h

 • km/h mph
शाही
&
युएस नेहमीची

साचा:Convert/mph

 • mph km/h

साचा:Convert/ft/s

 • ft/s m/s
समुद्री एकके

साचा:Convert/kn


Force
(Full list)
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/N combinations
SI

साचा:Convert/GN

 • GN LT-f
 • GN LTf
 • GN L/T-f
 • GN L/Tf
 • GN ST-f
 • GN STf
 • GN S/T-f
 • GN S/Tf

साचा:Convert/MN

 • MN LT-f
 • MN LTf
 • MN L/T-f
 • MN L/Tf
 • MN ST-f
 • MN STf
 • MN S/T-f
 • MN S/Tf

साचा:Convert/kN

 • kN LT-f
 • kN LTf
 • kN L/T-f
 • kN L/Tf
 • kN ST-f
 • kN STf
 • kN S/T-f
 • kN S/Tf

साचा:Convert/N

 • N lb-f
 • N lbf
 • N oz-f
 • N ozf

साचा:Convert/mN

 • mN oz-f
 • mN ozf
 • mN gr-f
 • mN grf

साचा:Convert/μN

 • μN gr-f
 • μN grf

साचा:Convert/nN

 • nN gr-f
 • nN grf
cgs

साचा:Convert/Mdyn साचा:Convert/kdyn साचा:Convert/dyn साचा:Convert/mdyn

Metric gravitational units

साचा:Convert/t-f साचा:Convert/tf साचा:Convert/kg-f साचा:Convert/kgf साचा:Convert/g-f साचा:Convert/gf साचा:Convert/mg-f साचा:Convert/mgf

Avoirdupois-based units

साचा:Convert/pdl साचा:Convert/LT-f

 • LT-f ST-f

साचा:Convert/LTf

 • LTf STf

साचा:Convert/L/T-f

 • L/T-f S/T-f

साचा:Convert/L/Tf

 • L/Tf S/Tf

साचा:Convert/ST-f

 • ST-f LT-f

साचा:Convert/STf

 • STf LTf

साचा:Convert/S/T-f

 • S/T-f L/T-f

साचा:Convert/S/Tf

 • S/Tf L/Tf

साचा:Convert/lb-f साचा:Convert/lbf साचा:Convert/oz-f साचा:Convert/ozf साचा:Convert/gr-f साचा:Convert/grf


Energy
(Full list)
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/J combinations
SI

साचा:Convert/GJ साचा:Convert/MJ साचा:Convert/kJ साचा:Convert/hJ साचा:Convert/daJ साचा:Convert/J साचा:Convert/dJ साचा:Convert/cJ साचा:Convert/mJ साचा:Convert/μJ साचा:Convert/nJ

cgs

साचा:Convert/Merg साचा:Convert/kerg साचा:Convert/erg

Watt-hour multiples

साचा:Convert/TWh साचा:Convert/TW.h साचा:Convert/GWh साचा:Convert/GW.h साचा:Convert/MWh साचा:Convert/MW.h साचा:Convert/kWh साचा:Convert/kW.h साचा:Convert/Wh साचा:Convert/W.h

Electronvolt multiples

साचा:Convert/GeV साचा:Convert/MeV साचा:Convert/keV साचा:Convert/eV साचा:Convert/meV

Calorie multiples

साचा:Convert/Cal साचा:Convert/Mcal साचा:Convert/kcal साचा:Convert/cal साचा:Convert/mcal

pound/ounce-foot/
inch-hour-minute-second

साचा:Convert/ftpdl साचा:Convert/ftlbf साचा:Convert/ftlb-f साचा:Convert/inlbf साचा:Convert/inlb-f साचा:Convert/inozf साचा:Convert/inoz-f साचा:Convert/hph

British thermal unit

साचा:Convert/Btu साचा:Convert/BTU

TNT-based units

साचा:Convert/GtTNT साचा:Convert/GtonTNT साचा:Convert/MtTNT साचा:Convert/MtonTNT साचा:Convert/ktTNT साचा:Convert/ktonTNT साचा:Convert/tTNT साचा:Convert/tonTNT

Other

साचा:Convert/Eh साचा:Convert/Ry साचा:Convert/toe साचा:Convert/BOE साचा:Convert/cuftnaturalgas साचा:Convert/latm साचा:Convert/Latm साचा:Convert/impgalatm साचा:Convert/USgalatm साचा:Convert/U.S.galatm


तापमान
(वेगळे पान; संपूर्ण यादी)
पद्धत एकक कोड (इंग्रजीत)
(पर्यायी)
लघुरूप नोंदी रुपांतरण
केल्व्हिन मध्ये
एकत्रिकरण
एस आय kelvin के के Triple combinations are also possible. See the full list. [के]
 • K °C (K C)
 • K °R (K R)
 • K °F (K F)
degree Celsius °C (C) °C ([°C]+273.15)
 • °C K (C K)
 • °C °R (C R)
 • °C °F (C F)
शाही
&
युएस नेहमीची
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R K)
 • °R °C (R C)
 • °R °F (R F)
degree Fahrenheit °F (F) °F (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F K)
 • °F °C (F C)
 • °F °R (F R)


Mass
(Full list)
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/kg combinations
SI किलोग्रॅम kg कि.ग्रॅ. Triple combinations are also possible. See the full list.
 • kg lb
 • kg st
ग्रॅ g ग्रॅ ०.००१
 • g oz

साचा:Convert/mg

 • mg gr

साचा:Convert/μg

non-SI metric

साचा:Convert/t

 • t LT
 • t ST

साचा:Convert/MT

 • MT LT
 • MT ST
Avoirdupois

साचा:Convert/LT

 • LT t
 • LT MT
 • LT ST

साचा:Convert/long ton साचा:Convert/ST

 • ST t
 • ST MT
 • ST LT

साचा:Convert/short ton साचा:Convert/st

 • st kg
 • st lb
पाउंड lb पाउंड Triple combinations are also possible. See the full list. ०.४५३५९२३७
 • lb kg
 • lb st
आउंस oz oz ०.०२८३४९५२३
 • oz g

साचा:Convert/drachm साचा:Convert/dram साचा:Convert/gr

Troy

साचा:Convert/ozt

other

साचा:Convert/carat


Pressure
unit code abbreviation conversion factor/Pa

साचा:Convert/MPaसाचा:Convert/kPaसाचा:Convert/hPaसाचा:Convert/Paसाचा:Convert/mPaसाचा:Convert/mbarसाचा:Convert/mbसाचा:Convert/dbarसाचा:Convert/barसाचा:Convert/kBaसाचा:Convert/Baसाचा:Convert/atmसाचा:Convert/Torrसाचा:Convert/mmHgसाचा:Convert/inHgसाचा:Convert/psi

Torque
unit code notes
newton metre N·m (N.m) Use N·m or N.m to get the mid-dot.
Nm
Torque conversions can go to and from the following units.
 • foot-poundal
 • foot-pound force
 • inch-pound force
 • inch-ounce force

Codes, abbreviations and conversion factors (but to N·m in this case) are the same as with the corresponding energy units as listed above.

Fuel efficiency
unit code
(alternative)
notes combinations
kilometres per litre km/l (km/L) Use km/L to get "km/L"
 • km/l mpgimp
 • km/l mpgus
litres per 100 kilometres l/100 km (L/100 km) Use L/100 km to get "L/100 km"
 • l/100 km mpgimp
 • l/100 km mpgus
litres per kilometre l/km (L/km) Use L/km to get "L/km"
 • l/km impgal/mi
 • l/km usgal/mi
miles per imperial gallon mpgimp
 • mpgimp mpgus
miles per US gallon mpgus (mpgUS, mpgU.S.) Use mpgUS to get "US"

Use mpgU.S. to get "U.S."
mpgus will give "U.S." if spelling is
set to US & "US" otherwise

 • mpgus mpgimp
imperial gallons per mile impgal/mi
 • impgal/mi
US gallons per mile usgal/mi (USgal/mi, U.S.gal/mi) As above with the us vs US vs U.S.
 • usgal/mi
The mpgUS, mpgU.S., USgal/mi vs U.S.gal/mi, km/L, L/100 km and L/km variants work within combinations also (making 36 combinations in total).
Power
Watts, kilowatts, milliwatts, etc. are supported. As is horsepower (English & metric). Use standard abbreviations as input code (lower case hp for horsepower, for example)
Population density
unit code
(alternative)
notes combinations
inhabitants per square kilometre PD/sqkm PD stands for population density, i.e. humans (inhabitants)
 • PD/sqkm PD/sqmi
per square kilometre /sqkm Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate.
 • /sqkm /sqmi
inhabitants per hectare PD/ha
 • PD/ha PD/acre
per hectare /ha
 • /ha /acre
inhabitants per square mile PD/sqmi PD stands for population density, i.e. humans (inhabitants)
 • PD/sqmi PD/sqkm
per square mile /sqmi Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate.
 • /sqmi /sqkm
inhabitants per acre PD/acre
 • PD/acre PD/ha
per acre /acre
 • /acre /ha