जाती

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


अनुसूचित जाती यादी -

१अगेर २अनमुक१४% ३आरेमाला३८४% ४अरवा माला४६५% ५बहना बहाना१०९% ६बाकड, बंट६७९% ७बलाही, बलाई१३,६७१% ८बसोर , बुरुद, बांसोर, बांसोडी४३,६१६% ९बेडाजंगम, बुडगा जंगम४२,२०६% १०बेडर१७,४६७%

११भांबी, भांभी, असादरु, असोदी, चामडिया, चमार, चमारी,चांभार, चमगार, हरळय्या, हराळी, खालपा, माचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगू मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगार, सतनामी, सूरज्यबंशी, सूरज्यरामनामी, समगारा, चर्मकार, परदेशी चामार (शा.नि. दि. १५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट)१२,३४,८७४%

१२भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, करोर, झाडगल्ली, हेला(शा.नि. दि.१५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट)१,८६,७७६%

१३बिंदला६२९% १४ब्यागारा१९% १५चलवादी, चन्नया२,३८४% १६चेन्नदासर, होलया दासर, होलेया दसारी४००% १७डक्कल, डोक्कलवार४४२% १८ढोर, कक्कय्या, कंकय्या, डोहोर९०,२२६% १९डोम, डुमार३,३३७% २०येल्लमलवार, येल्लमलवंडलु३,०१२% २१गंडा, गंडी४२०% २२गरोड,गारी३६१% २३घासी,घासीया१,१९०% २४हल्लीर९८% २५हलसार, हसलार, हुलसवार, हुलसवार, हलसवार (शा.नि. दि.१५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट)१००%

२६होलार, व्हलार७९,४६१% २७होलय, होलेर, होलेया, होलिया१४,५८७% २८कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्हे व राजूरा तालूका सोडून चंद्रपूर जिल्हा यांत)५,२३२%

२९कटिया, पथरिया१,९२१% ३०खंगार, कनेरा, मिरधा१,४०५% ३१खाटिक, चिकवा, चिकवी८९,९६९% ३२कोलूपूल-वंडलु१६% ३३कोरी९,७४९% ३४लिंगडेर१,१०,१९३% ३५मादगी५०,९९२% ३६मादिगा६,४३२% ३७महार, मेहर, तराळ, धेगू-मेगू५६,७८,९१२% ३८माहयावंशी, धेड, वणकर, मारु-वणकर१२,६१२%

३९माला७,९७३% ४०माला दासरी१,०९४% ४१माला हन्नाई२८% ४२माला जंगम१९,५८९% ४३माला मस्ती३१% ४४माला साले, नेटकानी१९४% ४५माला सन्यासी५६% ४६मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग२०,०३,९९६%

४७मांग-गारोडी, मांग-गारुडी२५,२६०% ४८मन्ने१,७२८% ४९मस्ती२०६% ५०मेंघवाल, मेंघवार३५,५९४% ५१मिठा, अयलवार३५,३२९% ५२मक्री७२% ५३नाडीया,हादी३४५% ५४पासी१६,६८३% ५५सांसी३८९% ५६शेणवा, चेणवा, सेडमा, रावत४१९% ५७सिंधोल्लू, चिंदोल्लू४६% ५८तिरगार, तिरबंदा१७०% ५९तुरी