जाती

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अनुसूचित जाती यादी -

१अगेर २अनमुक१४% ३आरेमाला३८४% ४अरवा माला४६५% ५बहना बहाना१०९% ६बाकड, बंट६७९% ७बलाही, बलाई१३,६७१% ८बसोर , बुरुद, बांसोर, बांसोडी४३,६१६% ९बेडाजंगम, बुडगा जंगम४२,२०६% १०बेडर१७,४६७%

११भांबी, भांभी, असादरु, असोदी, चामडिया, चमार, चमारी,चांभार, चमगार, हरळय्या, हराळी, खालपा, माचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगू मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगार, सतनामी, सूरज्यबंशी, सूरज्यरामनामी, समगारा, चर्मकार, परदेशी चामार (शा.नि. दि. १५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट)१२,३४,८७४%

१२भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, करोर, झाडगल्ली, हेला(शा.नि. दि.१५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट)१,८६,७७६%

१३बिंदला६२९% १४ब्यागारा१९% १५चलवादी, चन्नया२,३८४% १६ चेन्नदासर, होलया दासर, होलेया दसारी४००% १७डक्कल, डोक्कलवार४४२% १८ढोर, कक्कय्या, कंकय्या, डोहोर९०,२२६% १९डोम, डुमार३,३३७% २०येल्लमलवार, येल्लमलवंडलु३,०१२% २१गंडा, गंडी४२०% २२गरोड,गारी३६१% २३घासी,घासीया१,१९०% २४हल्लीर९८% २५हलसार, हसलार, हुलसवार, हुलसवार, हलसवार (शा.नि. दि.१५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट)१००%

२६होलार, व्हलार७९,४६१% २७होलय, होलेर, होलेया, होलिया१४,५८७% २८कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्हे व राजूरा तालूका सोडून चंद्रपूर जिल्हा यांत)५,२३२%

२९कटिया, पथरिया१,९२१% ३०खंगार, कनेरा, मिरधा१,४०५% ३१खाटिक, चिकवा, चिकवी८९,९६९% ३२कोलूपूल-वंडलु१६% ३३कोरी९,७४९% ३४लिंगडेर१,१०,१९३% ३५मादगी५०,९९२% ३६मादिगा६,४३२% ३७महार, मेहर, तराळ, धेगू-मेगू५६,७८,९१२% ३८माहयावंशी, धेड, वणकर, मारु-वणकर१२,६१२%

३९माला७,९७३% ४०माला दासरी१,०९४% ४१माला हन्नाई२८% ४२माला जंगम१९,५८९% ४३माला मस्ती३१% ४४माला साले, नेटकानी१९४% ४५माला सन्यासी५६% ४६मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग२०,०३,९९६%

४७मांग-गारोडी, मांग-गारुडी२५,२६०% ४८मन्ने१,७२८% ४९मस्ती२०६% ५०मेंघवाल, मेंघवार३५,५९४% ५१मिठा, अयलवार३५,३२९% ५२मक्री७२% ५३नाडीया,हादी३४५% ५४पासी१६,६८३% ५५सांसी३८९% ५६शेणवा, चेणवा, सेडमा, रावत४१९% ५७सिंधोल्लू, चिंदोल्लू४६% ५८तिरगार, तिरबंदा१७०% ५९तुरी