साचा:धूळपाटीसाचा/doc

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

वर्णन नाही.

साच्याचे प्राचल (पॅरामिटर्स)

ह्या टेंप्लेटचे प्रारुपण आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे करु शकता.

प्राचलवर्णनप्रकारस्थिती
स्थानिक_नावस्थानिक_नाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
प्रकारप्रकार

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
राज्य_नावराज्य_नाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
आकाशदेखावाआकाशदेखावा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
आकाशदेखावा_शीर्षकआकाशदेखावा_शीर्षक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
अक्षांशअक्षांश

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मूळ_नकाशामूळ_नकाशा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
रेखांशरेखांश

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
आतील_नकाशा_चिन्हआतील_नकाशा_चिन्ह

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मूळ_नकाशा_पट्टीमूळ_नकाशा_पट्टी

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
min_map_placemin_map_place

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
शोधक_स्थानशोधक_स्थान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
नकाशा_शीर्षकनकाशा_शीर्षक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_एकूणक्षेत्रफळ_एकूण

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जिल्हेजिल्हे

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
समुद्री_किनारासमुद्री_किनारा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_आकारमानक्षेत्रफळ_आकारमान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_क्रमांकक्षेत्रफळ_क्रमांक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_एकूण_संदर्भक्षेत्रफळ_एकूण_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_मेट्रो_संदर्भक्षेत्रफळ_मेट्रो_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
उंची_संदर्भउंची_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
वर्षाववर्षाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तापमान_हिवाळातापमान_हिवाळा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तापमान_उन्हाळातापमान_उन्हाळा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तापमान_वार्षिकतापमान_वार्षिक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
हवामानहवामान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जवळचे_शहरजवळचे_शहर

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
प्रांतप्रांत

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विभागविभाग

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जिल्हाजिल्हा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तालुका_नावेतालुका_नावे

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_एकूणलोकसंख्या_एकूण

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_घनतालोकसंख्या_घनता

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लिंग_गुणोत्तरलिंग_गुणोत्तर

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
साक्षरतासाक्षरता

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_मेट्रोलोकसंख्या_मेट्रो

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_शहरीलोकसंख्या_शहरी

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
साक्षरता_पुरुषसाक्षरता_पुरुष

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
साक्षरता_स्त्रीसाक्षरता_स्त्री

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_एकूण_संदर्भलोकसंख्या_एकूण_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_क्रमांकलोकसंख्या_क्रमांक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_वर्षलोकसंख्या_वर्ष

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_घनता_संदर्भलोकसंख्या_घनता_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
अधिकृत_भाषाअधिकृत_भाषा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
संसदीय_मतदारसंघसंसदीय_मतदारसंघ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विधानसभा_मतदारसंघविधानसभा_मतदारसंघ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
पिन_कोडपिन_कोड

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
एसटीडी_कोडएसटीडी_कोड

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
आरटीओ_कोडआरटीओ_कोड

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
गुणक_शीर्षकगुणक_शीर्षक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जनगणना_स्थळ_निर्देशांकजनगणना_स्थळ_निर्देशांक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
ग्रामपंचायतग्रामपंचायत

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तालुका_नाव तालुका_नाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
ग्रामपंचायत_मुख्यालयग्रामपंचायत_मुख्यालय

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तलाठी_कार्यालयतलाठी_कार्यालय

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
सरासरी_पाऊसमानसरासरी_पाऊसमान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जवळची_नदीजवळची_नदी

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जवळची_पर्वतरांगजवळची_पर्वतरांग

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जवळचा_समुद्रजवळचा_समुद्र

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
वनाने_व्याप्त_जमीन वनाने_व्याप्त_जमीन

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
उपविभागीय_कार्यालयउपविभागीय_कार्यालय

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
समुद्र_सपाटीपासून_उंचीसमुद्र_सपाटीपासून_उंची

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विशेष_दर्जाविशेष_दर्जा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक