संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १५:१६, १४ जून २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती ०८:४०, २८ जुलै २०१३ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
टीपा:
 
"आग्रही प्रतिपादने" फक्त फ्लॅग करण्या पुरते.फाल्स पॉझीटीव्हजची भरपूर शक्यता त्यामुळे टॅगसुद्धा नाही केले. प्रायोगीक फेज
 
"आग्रही प्रतिपादने" फक्त फ्लॅग करण्या पुरते.फाल्स पॉझीटीव्हजची भरपूर शक्यता त्यामुळे टॅगसुद्धा नाही केले. प्रायोगीक फेज
 
*गस्त घालून संपादने तपासली. प्रत्यक्षात फाल्स पॉझीटीव्हज फारसे नाहीत.
 
*गस्त घालून संपादने तपासली. प्रत्यक्षात फाल्स पॉझीटीव्हज फारसे नाहीत.
 
*आतापर्यंत आलेल्या प्रतिपादनांचे स्वरूप सौम्य आग्रही आहे पण सोबतीस वर्णनात्मकता दिसून येते.
 
*आतापर्यंत आलेल्या प्रतिपादनांचे स्वरूप सौम्य आग्रही आहे पण सोबतीस वर्णनात्मकता दिसून येते.
 +
* काव्यापंक्तींच्या उदाहरणातही  आग्रही प्रतिपादन आढळून आले.
 +
*आग्रही प्रतिपादन असलेल्या एका लेखात झालेले संपादनयुद्ध गाळणीने व्यवस्थीत टिपले 
 +
*गस्त घालून संपादने तपासली.एक अपवाद दिला वाक्यविन्यास अद्ययावत केला
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
 
!"confirmed" in USER_GROUPS
 
!"confirmed" in USER_GROUPS
 
&  
 
&  
 
(article_namespace == 0)  
 
(article_namespace == 0)  
 
&  
 
&  
 
new_size  >=2  
 
new_size  >=2  
 
&  
 
&  
contains_any(added_lines, "\bकोणीही\b","चाच\b","चीच\b","चेच\b","हेच\b","हाच\b","असेच","अशीच","दूरच\b","प्रत्येक मराठी माणसाने")
+
contains_any(added_lines,"वचाचें")
 +
&
 +
added_lines irlike "\bकोणीही\b|(चा|ची|चे|हे|हा|असे|अशी|दूर)च\b|प्रत्येक मराठी माणसाने"