Jump to content

विकिपीडिया:धूळपाटी२९

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

इंग्रजी विकिनुसार तयार होणारी यादी.
अंती आद्या असलेली नावे श्रेणीसाठी आणि आद्य असलेली नावे कुळासाठी असावी असा संकेत आहे.(शक्य तित्कया पक्ष्यांची श्रेणी/कुळ नावे मराठीसह लॅटीन भाषेतही आहेत पण बर्‍याच पक्ष्यांच्या श्रेणी/कुळ नावे केवळ लॅटीन भाषेत आहेत.)

(गॅविफॉर्मस् Gaviiformes)[संपादन]

(गॅविडी Gaviidae)[संपादन]

ग्रीबाद्या (पोडिसीपिडीफॉर्मस् (Podicipediformes)[संपादन]

ग्रीबाद्य (पोडिसीपिडिडी Podicipedidae)[संपादन]

(प्रोसेलारिफॉर्मस् Procellariformes)[संपादन]

(प्रोसेलारिआइडी Procellariidae)[संपादन]

(हायड्रोबेटिडी Hydrobatidae)[संपादन]

पेशीगलाद्या(पेलिकॅनिफॉर्मस् Pelicaniformes)[संपादन]

(फीथोनटिडी Pheathontidae)[संपादन]

पेशीगलाद्य(पेलिकॅनिडी Pelicanidae)[संपादन]

(सुलिडी Sulidae)[संपादन]

कर्मोराद्य(फॅलाक्रोकोरॅसिडी Phalacrocoracidae)[संपादन]

(अॅन्हीन्गिडी Anhingidae)[संपादन]

(फ्रेगेटिडी Fregatidae)[संपादन]

बकाद्या(सिकोनिफॉर्मस् Ciconiiformes)[संपादन]

बलाकाद्य(आर्डिडी Ardeidae)[संपादन]

बकाद्य(सिकोनिइडी Ciconiidae)[संपादन]

अवाकाद्य(थ्रेस्किऑर्निथिडी Threskiornithidae)[संपादन]

रोहिताद्या(फोनिकोप्टेरिफॉर्मस् Phoenicopteriformes)[संपादन]

रोहिताद्य(फोनिकोप्टेरिडी Phoenicopteridae)[संपादन]

कादंबाद्या(अॅन्सरिफॉर्मस् Anseriformes)[संपादन]

कादंबाद्य(अॅनाटिडी Anatidae)[संपादन]

(फॅल्कॉनिफॉर्मस् Falconiformes)[संपादन]

(पँडीओनिडी Pandionidae)[संपादन]

गृध्राद्य(अॅक्सीपिट्रिडी Accipitridae)[संपादन]

श्येनाद्य(फॅल्कोनिडी Falconidae)[संपादन]

कुक्कुटाद्या(गॅलीफॉर्मस् Galliformes)[संपादन]

(मेगापोडिडी Megapodiidae)[संपादन]

कुक्कुटाद्य(फॅसिएनिडी Phasianidae)[संपादन]

क्रौंचाद्या(ग्रुइफॉर्मस् Gruiformes)[संपादन]

दुर्लावाद्य(टर्नीसिडी Turnicidae)[संपादन]

क्रौंचाद्य(ग्रुइडी Gruidae)[संपादन]

कारंडवाद्य(रॅलिडी Rallidae)[संपादन]

(हेलिओरनीथिडी Heliornithidae)[संपादन]

हुक्कुटाद्य(ओटायडिडी Otididae)[संपादन]

(कॅरॅड्रिफॉर्मस् Charadriiformes)[संपादन]

जकानाद्य(जकॅनिडी Jacanidae)[संपादन]

जललावाद्य(रोस्ट्रॅटूलिडी Rostratulidae)[संपादन]

(ड्रोमेडिडी Dromadidae)[संपादन]

(हिमॅटोपोडिडी Haematopodidae)[संपादन]

(आयबिडोर्हींकिडी Ibidorhynchidae)[संपादन]

(रिकरवीरोस्ट्रिडी Recurvirostridae)[संपादन]

पिकविंकाद्य(बर्हीनिडी Burhinidae)[संपादन]

धाविकाद्य(ग्लॅरिओलिडी Glareolidae)[संपादन]

टिट्टिभाद्य(कॅरॅड्रिडी Charadriidae)[संपादन]

(स्कोलोपॅसिडी Scolopacidae)[संपादन]

(स्टेरकोरॅरिइडी Stercorariidae)[संपादन]

सुरयाद्य(लॅरिडी Laridae)[संपादन]

(स्टेरनिडी Sternidae)[संपादन]

(रिंकोपिडी Rynchopidae)[संपादन]

पाकोराद्या(टेरोक्लिफॉर्मस् (Pterocliformes)[संपादन]

पाकोराद्य(टेरोक्लिडी Pteroclidae)[संपादन]

कपोताद्या(कोलंबिफॉर्मस् Columbiformes)[संपादन]

कपोताद्य(कोलंबिडी Columbidae)[संपादन]

शुकाद्या(सिटॅसिफॉर्मस् Psittaciformes)[संपादन]

शुकाद्य(सिटॅसिडी Psittacidae)[संपादन]

कोकिलाद्या(कुकुलिफॉर्मस् Cuculiformes)[संपादन]

कोकिलाद्य(कुकुलिडी Cuculidae)[संपादन]

घूकाद्या(स्ट्रिजिफॉर्मस् Strigiformes)[संपादन]

उलूकाद्य(टायटोनिडी Tytonidae)[संपादन]

घूकाद्य(स्ट्रिजिडी Strigidae)[संपादन]

रात्रिंचराद्या(कॅप्रीमल्गिफॉर्मस् Caprimulgiformes)[संपादन]

(पोडॅरजिडी Podargidae)[संपादन]

रात्रिंचराद्य(कॅप्रीमल्गिडी Caprimulgidae)[संपादन]

पंगुलाद्या(अपोडिफॉर्मस् Apodiformes)[संपादन]

पंगुलाद्य(अपोडिडी Apodidae)[संपादन]

(हेमीप्रोक्निडी Hemiprocnidae)[संपादन]

(ट्रोगोनिफॉर्मस् Trogoniformes)[संपादन]

(ट्रोगोनिडी Trogonidae)[संपादन]

चासाद्या (कोरॅसिफॉर्मस् Coraciiformes)[संपादन]

(अल्सिडीनिडी Alcedinidae)[संपादन]

पत्रिंगाद्य(मेरोपिडी Meropidae)[संपादन]

चासाद्य(कोरॅसिडी Coraciidae)[संपादन]

उपूपाद्य(उपुपिडी Upupidae)[संपादन]

धनचंचवाद्य(ब्युसेरोटिडी Bucerotidae)[संपादन]

ताम्रकाराद्या(पिकिफॉर्मस् Piciformes)[संपादन]

(कॅपिटोनिडी Capitonidae)[संपादन]

(इंडिकेटरिडी Indicatoridae)[संपादन]

सूत्रधराद्य (पिकिडी Picidae)[संपादन]

चटकाद्या (पॅसरिफॉर्मस् (Passeriformes)[संपादन]

(युरीलायमिडी Eurylaimidae)[संपादन]

(पिटिडी (Pittidae)[संपादन]

चंडोलाद्य (अलाउडिडी Alaudidae)[संपादन]

पंकालुकाद्य (हिरुंडिनिडी Hirundinidae)[संपादन]

(मोटॅसिलिडी Motacillidae)[संपादन]

(कॅम्पेफॅगिडी Campephagidae)[संपादन]

(प्रायोनोपिडी Prionopidae)[संपादन]

(बॉंबिसिलाइडी Bombycillidae)[संपादन]

(हायपोकोलाइडी Hypocoliidae)[संपादन]

(मोनार्किडी Monarchidae)[संपादन]

(पॅकीसिफॅलिडी Pachycephalidae)[संपादन]

(र्हीसपिड्युरिडी Rhipiduridae)[संपादन]

वल्गुवदाद्य (पिक्नोनोटिडी Pycnonotidae)[संपादन]

(अॅजिथीनिडी Aegithinidae)[संपादन]

(क्लोरॉप्सिडी Chloropseidae)[संपादन]

सैनिकाद्य (लॅनिआइडी Laniidae)[संपादन]

(सिंक्लिडी Cinclidae)[संपादन]

(रेग्युलिडी Regulidae)[संपादन]

(ट्रोग्लोडायटिडी Troglodytidae)[संपादन]

(प्रुनेलिडी Prunellidae)[संपादन]

(टर्डिडी Turdidae)[संपादन]

जल्पकाद्य (म्युसिकॅपिडी Muscicapidae)[संपादन]

(टिमॅलिआइडी Timaliidae)[संपादन]

(सिस्टीकोलाइडी Cisticolidae)[संपादन]

(सिल्विडी Sylviidae)[संपादन]

(पॅरॅडॉक्सोरनीथिडी Paradoxornithidae)[संपादन]

(एजिथॅलिडी Aegithalidae)[संपादन]

टीटाद्य (पॅरिडी Paridae)[संपादन]

(सिटिडी Sittidae)[संपादन]

(टायकोड्रोमिडी Tichodromidae)[संपादन]

(सर्थीआइडी Certhiidae)[संपादन]

(रेमिझिडी Remizidae)[संपादन]

शिंजिराद्य (नेक्टॅरिनिआइडी Nectariniidae)[संपादन]

(डाइसिइडी Dicaeidae)[संपादन]

चक्षुष्याद्य (झोस्टेरोपिडी Zosteropidae)[संपादन]

(ओरिओलिडी Oriolidae)[संपादन]

सुभगाद्य (आइरिनिडी Irenidae)[संपादन]

(डायक्रुरिडी Dicruridae)[संपादन]

(आर्टामिडी Artamidae)[संपादन]

काकाद्य (कॉर्विडी Corvidae)[संपादन]

सारिकाद्य (स्टरनिडी Sturnidae)[संपादन]

(प्लोसिडी Ploceidae)[संपादन]

(एस्ट्रिल्डिडी Estrildidae)[संपादन]

(एम्बेरिझिडी Emberizidae)[संपादन]

अरूणचटकाद्य (फ्रिन्जीलिडी Fringillidae)[संपादन]

चटकाद्य(पॅसरिडी Passeridae)[संपादन]