वर्ग चर्चा:पर्यावरणशास्त्र

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

।.ल्क्स्न्फ् ।.स्म्फ् न्स्क्ल्ज्व्च्स् क्ष्च्म् स्क्ल्वस्

क्ष्म्न् व्क्ल्स्द् व्च्न्स्ल्क्च् म्ल्द्स्व्दोप्ज्ग०व्ज् ;सोद् व्पेओज्'प्०एज्व्;म्च्ल्स्क्न्फ्स्ल्द् व्स्

द्'अ

'अ[;ओ'ज्फ्व्'पोफ् 

वेफ् 'ओम्न्व्;अद्क्घ्र्श्र्ज्र्