लातूरची जिल्हा परिषद

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

लातूरची जिल्हा परिषद ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील लातूर जिल्ह्याचे प्रशासन करणारी संस्था आहे. जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या एकूण ५८ आहे. परिषदेमध्ये, लातूर जिल्ह्यातील १० गावांसाठी एकेक पंचायत समिती आहे. प्रत्येक समितीवर एक सभापती व एक उपसभापती असून काही सदस्य आहेत.

प्रकार एकसदनीय
स्थापना १९५२
अध्यक्ष राहुल गोविन्द केन्द्रे
उपाध्यक्ष भारत दगडु सोळुंके
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.डी. जोशी
एकुण सदस्य ५८
भाराकाँ २७
भाजप ३०
राकाँप
शिवसेना
इतर
निवडणुक
प्रणाली
मागील २०१५
पुढील २०२०
बैठक स्थान जिल्हा परिषद, शिवाजी चौक, ता.जि. लातुर
संकेतस्थळ http://zplatur.gov.in

इतिहास[संपादन]

पंचायत समित्या[संपादन]

अनुक्रमांक पंचायत समिती सभापती उपसभापती
लातुर पाटिल सरस्वती नामदेव उफाडे प्रकाश माणिक
औसा गायकवाड अर्चना अण्णासाहेब काळे राजश्री विश्वास
उदगिर पाटिल विजय निळकण्ठ मर्लापल्ले बाळासाहेब तात्यारेड्डी
अहमदपुर जाभाडे गंगासागर व्यंकट गुट्टे बालाजी राम
निलंगा बिराजदार राधा सुरेश बोण्डगे अंजली अनन्त
चाकुर बडे यमुनाबाई माणिक लोणाळे सज्जन रामदास
रेणापुर सोनवणे रमेश रोहिदास चव्हाण अनन्त शरद
जळकोट ताकबीडे बालाजी निवृत्ती धर्माधिकारी सुनन्दा रमेश
देवणी बिरादार चित्रकला धनाजी पाटिल शंकर रामचन्द्र
१० शिरुर अनन्तपाळ चलमले नरसिंह बाबुराव जाधव उद्धव किशन

मतदार गट[संपादन]

विद्यमान सदस्य[संपादन]

अनुक्रमांक नाव पद पत्ता तालुका मतदार गट भ्रमणध्वनी क्रमांक
केन्द्रे राहुल गोविन्द अध्यक्ष मु.पो.कुमठा खु.ता.उदगीर, जि.लातूर उदगीर लोहारा ९७६५५५५५५५
श्रीम.सोळुंके भारतबाई दगडू उपाध्यक्षा मु.सावनगीरा,पो.तळीखेड,ता.निलंगा,जि.लातूर निलंगा अम्बुलगा बु. ९५४५३४४४०७
श्री.वाघमारे रोहिदास अम्बादास सभापती समाजकल्याण समिती मु.पो.जानवळ, ता.चाकूर,जि.लातूर चाकूर जानवळ ९९२१३२६४३२
श्रीम. राठोड ज्योती बापूराव सभापती महिला व बालकल्याण समिती मु.पो.कौळखेड,ता. उदगीर,जि.लातूर उदगीर निडेबन 9423061000
श्री.चिलकुरे गोविन्द त्र्यम्बकराव सभापती, कृषी समिती ,पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समिती मु.पो.कानेगाव,ता.शिरुर अ,जि.लातूर शिरुर अ. साकोळ ९४२१२७६३६८

९६०४५७५८७१

श्रीम. घुले संगीता बाबासाहेब सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती मु.पो.दवणगाव, ता.रेणापूर रेणापूर कामखेडा ९८२२३३३०९०१

९०४५८८४०००

श्री.जाधव माधव रंगनाथ सदस्य मु.पो.खण्डाळी,.अहमदपूर,जि.लातूर अहमदपूर खण्डाळी ९९७५११८१७६
श्री.देशमुख प्रकाश राजेसाहेब सदस्य मु.पो.नान्दुरा बु.,ता.अहमदपूर,जि.लातुर अहमदपुर हाडोळती ९४२२६११५०२
श्री.पाटील मंचकराव मोहनराव सदस्य मु.पो.शिरुर ताजबन्द, ता.अहमदपूर अहमदपूर शिरुर ताजबन्द ९४२२४६८८८३

८८८८००१०८६

१० श्रीम. भिकाणे मुद्रीका शिवाजीराव सदस्या मु.पो.ढाळेगाव,ता.अहमदपूर जि.लातूर अहमदपूर अन्धोरी ९६८९६७३८७७
११ श्री. केन्द्रे अशोक निवृत्तीराव सदस्य मु.रुध्दा, पो.सांगवी सु. ता.अहमदपूर,जि.लातूर अहमदपूर किनगाव ९४२१०९४९९९
१२ श्रीम. सोनेवाड सुमन रामराव सदस्या मु.टाकळगाव (का.),पो.परचण्डा,ता.अहमदपूर,जि.लातूर अहमदपूर सावरगाव रोकडा ९५७९७७५६२३,७७६८९२६१८५
१३ श्रीम. जाधव रुक्मीनबाई बाबुराव सदस्या मु.पो.विराळ, ता.जळकोट,जि.लातूर जळकोट वांजरवाडा ९४२३३५१९६९
१४ श्री.तिडके सन्तोष नामदेवराव सदस्य मु.पो.कुणकी, ता.जळकोट,जि.लातूर जळकोट माळहिप्परगा ९०१११११७७७

९९२३१००९२४

१५ श्रीम. परगे अनिता शिवाजी सदस्या मु.पो.घोणशी, ता.जळकोट,जि.लातूर जळकोट घोणसी ९४२२०७२४८४

७०५७१६०३३०

१६ श्रीम. पाटील शितल कल्याणराव सदस्या मु.पो.हाळी, ता.उदगीर,जि.लातूर उदगीर वाढवणा बु ९४०३५३९७९०
१७ श्रीम. बिरादार विजया बस्वराज सदस्या मु.पो.तोण्डार,ता. उदगीर,जि.लातूर उदगीर तोण्डार ९०११८७१३६४
१८ श्री.बिराजदार बस्वराज बाबाराव सदस्य मु.पो.कौळखेड,ता. उदगीर,जि.लातूर. उदगीर नळगीर ९८२२०२५१६१
१९ श्रीम.रोडगे उषा शंकर सदस्या मु.पो.देवर्जन, ता.उदगीर,जि.लातूर उदगीर देवर्जन ९४२०२१३३५२

९७६५५४७८०३

२० श्रीम.पाटील आशा ज्ञानेश्वर सदस्या मु.पो.दावणगाव, ता.उदगीर,जि.लातूर उदगीर तोगरी ९८६०६१३०९३
२१ श्री.शिवशिवे पृथ्वीराज देवराव सदस्य मु.पो.निडेबन, ता.देवणी,जि.लातूर देवणी बोरोळ ९८२३१५४३६०
२२ श्री. तिरुके रामचन्द्र पण्ढरीनाथ सदस्य मु.पो.सताळा बु.,ता.देवणी देवणी वलाण्डी ९४२२६०००००

९९२३१०३५५५

२३ श्री.पाटील प्रशान्त त्र्यम्बकराव सदस्य मु.पो.जवळगा, ता. देवणी,जि.लातूर देवणी जवळगा ९६६५४९५३३३

९४२१४५१०५१

२४ श्री.काम्बळे राजीव त्र्यम्बकराव सदस्य मु.पो.लक्कडजवळगा, ता.शिरुर अ.,जि.लातूर शिरुर अ. येरोळ ८८०६१९०१११
२५ श्रीम. काम्बळे अरुणा नारायण सदस्या मु.पो.अजनसोण्डा बु. ता.चाकूर,जि.लातूर चाकूर चापोली ९८२३१८३२१६
२६ श्रीम. पाटील विमल प्रशान्त सदस्या मु.पो.शेळगाव, ता. चाकूर,जि.लातूर चाकूर रोहिणा ९४०४६८२०१०

९४२०२१२७७२

२७ श्री.कसबे हर्षवर्धन बाबुराव सदस्य मु.पो. लहुजी नगर,वडवळ ना,
ता. चाकूर,जि.लातूर
चाकूर वडवळ नागनाथ ८८८८९४६०००

९४२३२८३३६२

२८ श्रीम.अर्जुने धनश्री राजेश सदस्या मु.पो.सुगाव, ता.चाकूर,जि.लातूर चाकूर नळेगाव ९८६०३९४४८५

९९७०६१६१९५

२९ श्री.लहाने सुरेश ज्ञानेश्वर सदस्य मु.माकेगाव,पो.कोष्टगाव,ता.रेणापूर,जि.लातूर रेणापूर पानगाव ९९२२३५२५५५
३० श्री गोडभरले सुरेन्द्र शिवाजी सदस्य मु.रामवाडी ख.,पो.खरोळा,जि.लातूर रेणापूर खरोळा ८८८८२८५५२०
३१ श्री.चेपट उद्धव माधवराव सदस्य मु.पो.पोहरेगाव, ता.रेणापूर,जि.लातूर रेणापूर पोहरेगाव ९६६५८२४२०६
३२ श्रीम. ढमाले शोभा पण्डीत सदस्या मु.पो.महापूर ता.जि.लातूर लातूर महापूर ९८५०१२२३२३
३३ श्रीम. शिंगडे अरुणा विशाल सदस्या मु.ममदापूर, पो.भातांगळी, ता.जि.लातूर लातूर भातांगळी ९०७५५५६६६६
३४ श्रीम. जाधव साधना सुभाष सदस्या मु.पो.महाराणाप्रताप नगर, ता.जि.लातूर लातूर बाभळगाव ९५५२४२४७९२
३५ श्रीम. थोरमोटे सोनाली रमेश सदस्या मु.पो.वासनगाव, ता. जि.लातूर लातूर पाखरसांगवी ९८९०३२२७०१
३६ श्री.वाघमारे परमेश्वर मारुती सदस्य मु.पो.हरंगुळ बु., ता.जि.लातूर लातूर हरंगुळ बु. ९७६३३८८६२४
३७ श्रीम. ढगे शिना भास्कर सदस्या मु.पो.जवळा बु,ता.जि.लातूर लातूर काटगाव ९९६०४८२९७५
३८ श्रीम. वाघमारे मनिषा श्यामसुन्दर सदस्या मु.पो.तान्दुळजा,ता.जि.लातूर लातूर गाधवड ९९२३८९६२३४
३९ श्री.नाडे दिलीप नामदेवराव सदस्य मुरुडेश्वर मन्दिर जवळ,मुरुड,ता.जि.लातूर लातूर मुरुड ९४२२०७१८५३
४० श्रीम. शिन्दे प्रिती सुरज सदस्या मु.पो.निवळी,ता.जि.लातूर लातूर निवळी ९९७५७२१९०७
४१ देशमुख धिरज विलासराव सदस्य बाभळगाव, लातुर लातूर एकुरगा
४२ श्रीम.काम्बळे कल्पना भागवत सदस्या मु.गोन्द्री,पो.हासेगाव,ता.औसा,जि.लातूर औसा हासेगाव ९८२२५६१६४८
४३ श्रीम.कोलपाक दैवशाला प्रभाकर सदस्या मु.पो.बुधोडा, ता.औसा,जि.लातूर औसा अलमला ९६५७८२८२१७
४४ श्रीम.शिन्दे संगीता एकनाथ सदस्या मु.किनीनवरे,पो.शेडोळ ता.औसा,जि.लातूर औसा खरोसा ९७६३७४६२२७
४५ श्री.पाटील महेश वसन्तराव सदस्य मु.पो.तपसे चिंचोली, ता.औसा,जि.लातूर औसा लामजना ८८०६८२५०००
४६ श्रीम. माने संगीता राजेन्द्र सदस्या मु.पो.आशिव, ता.औसा,जि.लातूर औसा आशिव ९८९०८०५१२७
४७ श्री.देशमुख धनंजय चन्द्रसेन सदस्य मु.पो.रामेगाव,ता.औसा,जि.लातूर औसा भादा ९४२२४७०२३३

९९२३१५०७११

४८ श्री.लोखण्डे नारायण लक्ष्मण सदस्य मु.पो.उजनी, ता.औसा,जि.लातूर औसा उजनी ९४२३०७८९५४
४९ श्रीम.चव्हाण शालीनी रामदास सदस्या मु.पो.देवताळा,ता.औसा,जि.लातूर औसा मातोळा ९४२२३०८४३१

७०२०४३७४४३

५० श्री.पवार सुभाष पाण्डुरंग सदस्य मु.पो.तळणी, ता.औसा,जि.लातूर औसा किल्लारी ७७१९०१००००

९६५७४४२९३९

५१ श्रीम. धुमाळ कोमलबाई निळकण्ठराव सदस्या मु.पो.सुगाव, ता.निलंगा,जि.लातूर निलंगा निटूर ९६५७६८३४६४

९६५७९२९८७९

५२ श्री. दोरवे संजय सिताराम सदस्य मु.नदीवाडी,पो.चिचोण्डी, ता. निलंगा,जि.लातूर निलंगा हलगरा ९९२१९११९५३
५३ श्रीम.हालसे कुसूम मुकुन्दराव सदस्या मु.पो.औराद श.ता.निलंगा,जि.लातूर निलंगा औराद श ८००७७८२२३८
५४ श्री. लातूरे मिलीन्द मडोळप्पा सदस्य मु.पो.कासार बालकुन्दा, ता.निलंगा निलंगा कासार बालकुन्दा ९९२२५६९९३९
५५ श्री.बिराजदार धोण्डीराम नामदेव सदस्य मु.वडगाव,पो.शिवणी को.ता.निलंगा,जि.लातूर निलंगा शेडोळ ९६२३६८५४०६
५६ श्री.वाघमारे सन्तोष सम्भाजी सदस्य मु.पो.पानचिंचोली/निटूर,ता.निलंगा,जि.लातूर निलंगा मदनसूरी ९८२२०८७७६३
५७ श्रीम.बरमदे अरुणा ज्ञानेश्वर सदस्य मु.पो.हासोरी बु. ता.निलंगा,जि.लातूर निलंगा सरवडी ९९७०५८१२२२

७३८७७६७६५७

५८ श्री जाधव बजरंग भुजंगराव सदस्य मु.पो.नेलवाड, ता.निलंगा निलंगा कासार शिरसी ८६५२३१५१५१

अधिकारी[संपादन]

अ)विभाग अधिकारी

अ.क्र. नाव पद अन्तर्गत कार्यालय निवास भ्रमणध्वनी इमेल
एस.डी. जोशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जि.प.

101 242970 221101 9422192230 ceozp.latur@maharashtra.gov.in
एस.डी.जोशी अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जि.प.

214 254418 - addlceolatur@gmail.com
3 एस.डी.जोशी प्रकल्प संचालक 243524 pddrda.latur@gmail.com
4 आर.आर.जवळगेकर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 310 245230 220433 9422471815 cafofdzplatur@gmail.com
5 प्रभू जाधव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा) 102 242991 - 9422468855 dyceogenlatur@gmail.com
6 यु.व्ही.साळुंके 103 245312 - dyceovplatur@gmail.com
7 डी.एम.गिरी 255708 9823102399 dyceoicdslatur@gmail.com
8 के.व्ही.काळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.पु/स्व.)(प्र) 251855 nbalatur@gmail.com
9 डॉ.जी.जी.परगे जिल्हा आरोग्य अधिकारी 120 242806 nhmlatur2015@gmail.com
10 एस.जी.गंगथडे कार्यकारी अभियन्ता(बा.) 300 252506 - exenwlatur@gmail.com
11 बी.आर.शेलार कार्यकारी अभियन्ता(ल.पा/पा.पु) 208 245307 eebnlatur@rediffmail.com/eewslatur@gmail.com
12 वैशाली जामदार शिक्षणाधिकारी(प्राथ.) 304 245303 mdm.latur@gmail.com
13 ए.एस.उकिरडे शिक्षणाधिकारी(मा.) rmsalatur22@gmail.com
14 एस.आर.चोले कृषी विकास अधिकारी 318 259233 257824 8788955422 adolatur@gmail.com
15 एस.एन.खामितकर 202 255092 - zpsamajkalyanlatur@gmail.com
16 बी.यु.बोधनकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 308 258664 221081 daholatur11@gmail.com daholatur-mh@gov.in
17 एम.एम.कुलकर्णी सहा.गट.विकास.अधिकारी, म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.कक्ष,जिल्हा परिषद 251855 9421485230 mregszpltr@gmail.com
18 डी.ए.मोरे शिक्षण अधिकारी(निरन्तर)अति.पदभार, जिल्हा परिषद 253795 9422469183

आ)गटविकास अधिकारी

अ.क्र. नाव पंचायत समिती दुरध्वनी भ्रमणध्वनी इमेल
1 एम.एस.गोडभरले लातुर 02382 242990 bdolatur@gmail.com
2 एस.एम.भुजबळ औसा 02383 222031 8380945077 bdoausa@gmail.com
3 ए.आर.चव्हाण उदगीर 02385 256029 bdoudgir@gmail.com
4 बी.आर.ढवळशंख अहमदपुर 02381 262027 stbdoapur@gmail.com
5 एम.एम.कुलकर्णी निलंगा 02384 242033 9421485230 bdonilanga@gmail.com
6 व्ही.जी.लोखण्डे चाकूर 02381 258144 7588611300 bdochakur5@gmail.com
7 एम.वाय.अभंगे रेणापुर 02382 233396 9420872017 bdorenapur2@gmail.com
8 एस.डी.गोस्वामी जळकोट 02385 275776 bdo.psjalkot@gmail.com
9 एम.बी.राऊत देवणी 02385 269900 9021443185 bdodeoni@gmail.com
10 एन.एस.शेरखाने शिरुर(अनन्तपाळ) 02384 250390 9422816470 bdoshirura@gmail.com

इ)तालुका निहाय साहाय्यक गट विकास अधिकारी

अ.क्र. नाव तालुका दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.एम.एस.गोडभरले लातुर 02382 242990 7588546233 bdolatur@gmail.com
2 श्री.एस.जी.पाटील औसा 02383 222031 9404682862 bdoausa@gmail.com
3 श्री.बी.डी.चव्हाण उदगीर 02385 256029 bdoudgir@gmail.com
4 श्री.एस.आर.यमूलवा अहमदपुर 02381 262027 bdoahmedpur@gmail.com
5 श्री.एम.एम.कुलकर्णी निलंगा 02384 242033 9421485230 bdonilanga@gmail.com
6 श्री.ए.जी.गोकणवार चाकूर 02381 258144 8087385647 bdochakur@gmail.com
7 श्री.एस.डी.गोस्वामी रेणापुर 02382 233396 8007621823 bdorenapur2@gmail.com
8 श्री.पाटील.ए.पी देवणी 02385 269900 9421364425 bdodeoni@gmail.com
9 श्री.व्ही.के.मुण्डे शिरुर अनन्तपाळ 02384 250390 9421457319 bdoshirura@gmail.com

ई)जिल्हा उप-शिक्षणाधिकारी व तालुका निहाय गटशिक्षणाधिकारी

अ.क्र. नाव तालुका पद दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 डॉ.वैशाली जामदार शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर शिक्षणाधिकारी(प्रा.) 02382-245303 9423468219 ssalatur@gmail.com
2 श्री.ए.बी.मोहरे शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी 02382-245303 9703720228 mdmlatur@gmail.com
3 श्री.दशवन्त विशाल शिक्षण विभाग(मा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी(मा.) 8149535367 ssalatur@gmail.com
4 श्री.मोरे.डी.ए शिक्षण विभाग(मा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी(मा.) 9422469183 rmsalatur22@gmail.com
5 श्री. क्षीरसागर.एस.व्हि शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर अधिक्षक वर्ग-2 02382 240210 9405386451 mdmlatur@gmail.com
6 श्री.ढाकणे.आर.बी शिक्षण विभाग(मा.) लातूर अधिक्षक वर्ग-2 9423345261 mdmlatur@gmail.com
7 श्री.गायकवाड.पी.एम शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर लेखाधिकारी.शा.पो.अ.शिक्षण विभाग 02382 240210 9822268595 mdmlatur@gmail.com
8 श्रीमती.तृप्ती.व्ही.अन्धारे पंचायत समिती लातुर गटशिक्षणाधिकारी 02382 240210 8698503503 beolatur@gmail.com
9 श्रीम.ए.आर.भण्डारी पंचायत समिती औसा गटशिक्षणाधिकारी 02383 -220378 9422886101 beoausa@gmail.com
10 श्री.बी.ए.फुलारी पंचायत समिती उदगीर गटशिक्षणाधिकारी 02385 269935 9421953585 ssaudgir07@gmail.com
11 श्री.आजेगांवकर.ए.डी पंचायत समिती अहमदपुर गटशिक्षणाधिकारी 02381 262497 9881340670 brcahmedpur@gmail.com
12 श्रीम.एस.बी.सत्तारी पंचायत समिती निलंगा गटशिक्षणाधिकारी 02384 240529 9975306986 brcnilanga@gmail.com
13 श्रीमती.वन्दना.पी.फुटाणे पंचायत समिती चाकूर(अति) गटशिक्षणाधिकारी 02381 252152 8208701581 beochakur@gmail.com
14 श्रीमती.वन्दना.पी.फुटाणे पंचायत समिती रेणापुर गटशिक्षणाधिकारी 02382 233172 8208701581 brcrenapur@gmail.com
15 श्री.सी.एस.गावडे पंचायत समिती जळकोट गटशिक्षणाधिकारी 02385 275776 9822657943 brcjalkot@gmail.com
16 श्री कुलकर्णी.यु.एस पंचायत समिती देवणी गटशिक्षणाधिकारी 02385 269935 9421096444 brcdeoni@gmail.com
17 श्री.रवीन्द्र सोनटक्के पंचायत समिती शिरुर अनन्तपाळ गटशिक्षणाधिकारी 02384 250842 9860494604 beoshirura@gmail.com

उ)उप कार्यकारी अभियन्ता(बान्धकाम)/उप विभागीय अभियन्ता

अ.क्र. नाव तालुका हुद्दा दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.ए.एन.गौरकर लातुर उप कार्यकारी(बा) 02382-252506 9890194098 exenwlatur@gmail.com
2 श्री.एस.एस.पाटील उदगीर उप विभागीय 02382-254585 9850485332 dyenwlatur@gmail.com
3 श्री.जी.जी.जाधव औसा उप विभागीय 02383-222863 9890160677 dyenwausa@gmail.com
4 श्री.चान्दणे ए.जी निलंगा उप विभागीय 02384 240222 9890603737 dyennilanga1@gmail.com
5 श्री.वासुदेवने.एम.एस उदगीर उप विभागीय 02385-258072 9422072374 dyenwudgir@gmail.com
6 श्री.सावन्त एस.आर अहमदपुर उप विभागीय 02381-263289 9860176651 dyworkzp@gmail.com
7 श्री.निकम.एस.टी (प्रभारी )चाकूर उप विभागीय 02381-258072 8329288923 dyenwchakur@gmail.com

ऊ)लघु पाटबंधारे उप विभागीय आभियंता

अ.क्र. नाव तालुका पद दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.बी.आर.शेलार लातूर उप कार्यकारी आभियंता(लपा/पापु विभाग ) 9422657906
2 श्री व्ही.बी.चव्हाण लातूर उप विभागीय 9960249149
3 श्री जी.एस.देवणीकर निलंगा उप विभागीय 02384-242067 9422014569 dyenminilanga@gmail.com
4 श्री.ए.आर.कसबे उदगीर उप विभागीय 02385-252422 9890932992 dyenmiudgir@gmail.com
5 श्री.एस.आर.खोपडे जळ्कोट उप विभागीय 02385 8484881144
6 श्री.एस.एस.आष्टागी अहमदपुर उप विभागीय 02381-262121 9420332060 dyenmiahmedpur@gmail.com
7 श्री.एच.आर.नागदे रेणापुर उप विभागीय 02382-233293 9403062042 dyenmirenapur@gmail.com
8 श्री.सी.व्ही.कस्तुरे औसा उप विभागीय 02383-222189 9421370657 dyenmiausa@gmail.com
9 श्री.बी.आर.पामे देवणी उप विभागीय 9422657020
10 श्री.के.जी.पवार लातूर उप अभियंता(यांत्रिकी) जि.प.उपविभाग ,लातूर 9822240235
11 श्री.एस.जी.अडबलवार लातूर उप अभियंता(देखभाल दुरुस्ती)जि.प.उपविभाग ,लातूर 9422469537
12 श्री.वाय.ए.दुबे लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर 9423111303
13 श्री.एस.ए.कुलकर्णी लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर 9822343596
14 श्रीम.एस.एस.गुर्वे लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर 9096262535

ए)वित्त विभाग

अ.क्र. नाव तालुका पद दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.आर.आर.जवळगेकर लातुर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 02382 245230,220433 9422471815 cafolatur@gmail.com
2 श्रीम.जम्पावाड.एस.बी लातुर उप.मु.ले.वि.अ 02382 245230 9607800999 cafolatur@gmail.com
3 श्री.सूर्यवंशी.एस.डी लातुर लेखाधिकारी 02382 245301 9003973231 cafolatur@gmail.com
4 श्री.मुण्ढे.बी.आर लातुर लेखाधिकारी 02382 245301 9421354325 cafolatur@gmail.com
5 श्री.सूर्यवंशी.टी.आर लातुर लेखाधिकारी(S.S.A) 02382 245301 9960305644 cafolatur@gmail.com

ऐ)कृषी विभाग

अ.क्र. नाव पद दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.एस.आर.चोले 02382 259233 8788955422 adolatur@gmail.com
2 श्री.एम.एस.क्षिरसागर मोहीम अधिकारी,जि.प.लातुर 02382 259233 9404957114 adolatur@gmail.com
3 श्री.बी.बी.तोष्णीवाल जिल्हा कृषी अधिकारी(विघयो),जि.प.लातुर 02382 259233 9423352581 adolatur@gmail.com

ओ)आरोग्य विभाग

अ.क्र. नाव पद दुरध्वनी भ्रमणध्वनी
1 डॉ.बी.एस.बरुरे जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी(प्र) ,जि.प.लातुर 02382 242806 9423458822
2 डॉ.धनगे चन्द्रज्योती रामदास आतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जि.प.लातुर 02382 242806 8928906638
3 रिक्त साहा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी(प्र),जि.प.लातुर 02382 242806
4 श्री.थोरात.आर.बी प्रशासन अधि, जि.प.लातुर 02382 242806 9405428577
5 डॉ.कुलकर्णी श्रीकान्त भगवानराव साथरोग अधिकारी व जि.सर्व्हेक्षण अधि,जि.प.लातुर 02382 242806 9422717818
6 श्री.व्ही.एच.सानप सांख्यिकी अधिकारी(प्र),जि.प.लातुर 02382 242806 8806887189

औ)तालुका आरोग्य अधिकारी

अ.क्र. नाव तालुका दुरध्वनी भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 डॉ.सारडा.ए.जे. लातुर 02382 250971 9326154242 tholatur@rediffmail.com
2 डॉ.हिण्डोळे.एस.एस औसा 02383 222448 9422976909 thoausa@rediffmail.com
3 डॉ.देशमुख.एन.के रेणापुर 02382 233293 9423348057 thorenapur@rediffmail.com
4 डॉ.बयास.बी.डी अहमदपुर 02381 262568 9822958920 thoahmedpur@gmail.com
5 डॉ.पवार.एस.व्ही उदगीर 02385 259638 9422472656 thoudgir@rediffmail.com
6 डॉ.आर.एच.पवार शिरुर अनन्तपाळ 02384 250841 9423075987 thos_anantpal@rediffmail.com
7 डॉ.गुरमे.डी.डी देवणी 02385 269588 8308412409 thodeoni@rediffmail.com
8 डॉ.शेख.आर.आर चाकूर 02381 252744 9422717818 thochakur@gmail.com
9 डॉ.एस.पी.कदम निलंगा 02384 240766 9284770575 thonilanga@rediffmail.com
10 डॉ.पी.एस.कपसे जळकोट 02385 275593 9422452107 thojalkot@rediffmail.com

अं)पशूधन विकास अधिकारी,पशुसंवर्धन विभाग

अ.क्र. नाव तालुका भ्रमणध्वनी
डॉ.ए.डी.तेरखेडकर लातुर 9421306146
डॉ.एस.एन.जाधव लातुर 9960565076
डॉ.एच.जी.निम्बाळकर औसा 9420847774
डॉ.के.एस.कोमावार निलंगा 8482801045
डॉ.एस.बी.केन्द्रे उदगीर 9423791650
डॉ.कोकणे शिरीषकुमार अहमदपुर 7588062552
डॉ.एस.व्ही.पवार रेणापुर 7709053882
डॉ.एस.एस.फड चाकुर 9421371639
डॉ.व्ही.डी.सरवदे देवणी 9172054275
१० डॉ.बी.पी.बोडके जळकोट 9146376260
११ डॉ.एस.व्ही.देशपाण्डे शिरुर अनन्तपाळ 9421873033

अः) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची माहीती,महिला व बाल विकास विभाग

अ.क्र. नाव हुद्दा भ्रमणध्वनी
1 श्री.बण्डगर.बी.एम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,लातुर 8625820504
2 श्री.बण्डगर.बी.एम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,मुरुड(प्र.) 8625820504
3 श्री.आर.एल.बनसोडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,रेणापुर 8698999499
4 श्री.गोरे.के.एल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,औसा 8380089100
5 श्री.व्ही.एम.मोरे(प्र) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,किल्लारी 9766256083
6 श्री.सुवर्णकार अनिल (प्र) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,निलंगा-1 8275462505
7 श्री.पाटील.बी.पी (अतिरिक्त)बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,निलंगा-2 9403244738
8 श्री.मुण्ढे.व्ही.के साहाय्यक गट विकास अधिकारी (अतिरिक्त पदभार) 9421457319
9 श्री.बनसोडे.आर.एल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,उदगीर
१० बिराजदार एन.पी. अतिरिक्त
११ यमुलवाड जळकोट
१२ रायबोले ए.बी. अहमदपुर
१३ गोकणवार ए.जी. अतिरिक्त चाकुर

निवडणुका[संपादन]

२०१

अ.क्र. पक्ष युती सदस्य
भाजप रालोआ
राकाँप संपुआ
शिवसेना रालोआ
भाराकाँ संपुआ
इतर

अध्यक्ष[संपादन]

अ.क्र. नाव पक्ष कार्यकाळ
बब्रुवान विठ्ठल काळे भाराकाँ
सन्तोष भाऊसाहेब देशमुख भाराकाँ
मिलिन्द मडोळप्पा लातुरे
राहुल गोविन्द केन्द्रे भाजप

प्रसिद्ध सदस्य[संपादन]

अ.क्र. नाव पक्ष कार्यकाळ गट तालुका कारण
धिरज विलासराव देशमुख भाराकाँ एकुरगा लातुर विधानसभा सदस्य
सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे भाजप वडवळ चाकुर लोकसभा सदस्य

हे सुद्धा पाहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

१)http://zplatur.gov.in

२)https://latur.gov.in