धूळपाटी/नवरात्र उत्सवातील साड्यांचे रंग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
पुणे शहरातील सार्वजनिक नवरात्र उत्सव
विविध रंगी साड्या

२०१०[संपादन]

 • ८ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • ९ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • १० ऑक्टोबर, रविवार - गुलाबी
 • ११ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • १२ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • १३ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • १४ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • १५ ऑक्टोबर, शुक्रवार - जांभळा
 • १६ ऑक्टोबर, शनिवार - मोरपिशी

२०११[संपादन]

 • २८ सप्टेंबर, बुधवार - निळा
 • २९ सप्टेंबर, गुरुवार - पिवळा
 • ३० सप्टेंबर, शुक्रवार - हिरवा
 • १ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • २ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • ३ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • ४ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • ५ ऑक्टोबर, बुधवार - जांभळा
 • ६ ऑक्टोबर, गुरुवार - गुलाबी

२०१२[संपादन]

 • १६ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • १७ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • १८ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • १९ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • २० ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • २१ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • २२ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • २३ ऑक्टोबर, मंगळवार - गुलाबी
 • २४ ऑक्टोबर, बुधवार - जांभळा

२०१३[संपादन]

 • ५ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • ६ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • ७ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • ८ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • ९ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • १० ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • ११ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • १२ ऑक्टोबर, शनिवार - जांभळा
 • १३ ऑक्टोबर, रविवार - गुलाबी

२०१४[संपादन]

 • २५ सप्टेंबर, गुरुवार - पिवळा
 • २६ सप्टेंबर, शुक्रवार - हिरवा
 • २७ सप्टेंबर, शनिवार - करडा
 • २८ सप्टेंबर, रविवार - केशरी
 • २९ सप्टेंबर, सोमवार - पांढरा
 • ३० सप्टेंबर, मंगळवार - लाल
 • १ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • २ ऑक्टोबर, गुरुवार - गुलाबी
 • ३ ऑक्टोबर, शुक्रवार - मोरपिशी

२०१५[संपादन]

 • १३ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • १४ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • १५ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • १६ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • १७ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • १८ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • १९ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • २० ऑक्टोबर, मंगळवार - गुलाबी
 • २१ ऑक्टोबर, बुधवार - जांभळा

२०१६[संपादन]

 • १ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • २ ऑक्टोबर, रविवार - गुलाबी
 • ३ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • ४ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • ५ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • ६ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • ७ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • ८ ऑक्टोबर, शनिवार - जांभळा
 • ९ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • १० ऑक्टोबर, सोमवार - मोतिया

यावर्षी प्रतिपदा दोन दिवस आल्यामुळे नवरात्र दहा दिवसांची होती.

२०१७[संपादन]

 • २१ सप्टेंबर, गुरुवार - पिवळा
 • २२ सप्टेंबर, शुक्रवार - हिरवा
 • २३ सप्टेंबर, शनिवार - करडा
 • २४ सप्टेंबर, रविवार - केशरी
 • २५ सप्टेंबर, सोमवार - पांढरा
 • २६ सप्टेंबर, मंगळवार - लाल
 • २७ सप्टेंबर, बुधवार - निळा
 • २८ सप्टेंबर, गुरुवार - गुलाबी
 • २९ सप्टेंबर, शुक्रवार - जांभळा

२०१८[संपादन]

 • १० ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • ११ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • १२ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • १३ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • १४ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • १५ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • १६ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • १७ ऑक्टोबर, बुधवार - जांभळा
 • १८ ऑक्टोबर, गुरुवार - गुलाबी

२०१९[संपादन]

 • २९ सप्टेंबर, रविवार - केशरी
 • ३० सप्टेंबर, सोमवार - पांढरा
 • १ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • २ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • ३ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • ४ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • ५ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • ६ ऑक्टोबर, रविवार - गुलाबी
 • ७ ऑक्टोबर, सोमवार - मोतिया

२०२०[संपादन]

 • १७ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • १८ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • १९ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • २० ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • २१ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • २२ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • २३ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • २४ ऑक्टोबर, शनिवार - जांभळा
 • २५ ऑक्टोबर, रविवार - गुलाबी

२०२१[संपादन]

 • ७ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • ८ ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • ९ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • १० ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • ११ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • १२ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • १३ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • १४ ऑक्टोबर, गुरुवार - गुलाबी
 • १५ ऑक्टोबर, शुक्रवार - जांभळा

२०२२[संपादन]

 • २६ सप्टेंबर, सोमवार - पांढरा
 • २७ सप्टेंबर, मंगळवार - लाल
 • २८ सप्टेंबर, बुधवार - निळा
 • २९ सप्टेंबर, गुरुवार - पिवळा
 • ३० सप्टेंबर, शुक्रवार - हिरवा
 • १ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • २ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • ३ ऑक्टोबर, सोमवार - गुलाबी
 • ४ ऑक्टोबर, मंगळवार - जांभळा

२०२३[संपादन]

 • १५ ऑक्टोबर, रविवार - केशरी
 • १६ ऑक्टोबर, सोमवार - पांढरा
 • १७ ऑक्टोबर, मंगळवार - लाल
 • १८ ऑक्टोबर, बुधवार - निळा
 • १९ ऑक्टोबर, गुरुवार - पिवळा
 • २० ऑक्टोबर, शुक्रवार - हिरवा
 • २१ ऑक्टोबर, शनिवार - करडा
 • २२ ऑक्टोबर, रविवार - गुलाबी
 • २३ ऑक्टोबर, सोमवार - जांभळा