तलाठी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Disambig-dark.svg


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

तलाठी(हिन्दीत पटवारी) हा महाराष्ट्र जमीन महसूल व्यवस्थेतील एक कर्मचारी आहे. जमिनीसंबंधीची अभिलेख सतत अद्ययावत रहावीत म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार अनेक प्रकारच्या नोंदवह्या विहित करण्यांत आल्या आहेत. गावात काम करणारा तलाठी या गाव-पातळीवरील नोंदवह्यांचे दप्तर एकूण १ ते २१ क्रमांकाच्या गाव नमुन्यांमध्ये ठेवतो.

सुरुवात[संपादन]

दिल्लीचे बादशहा शेर शाह सूरीच्या दरबारात राजा तोरडमल(हिन्दीत टोडरमल) नावाचे भू-अभिलेख मन्त्री होते. हे पुढे अकबराच्या दरबारातल्या नवरत्नांपैकी एक झाले. त्यांनी जमिनीसम्बन्धी कामाच्या व्यवस्थेसाठी पटवारी पदाची स्थापना केली होती. भारतातील ब्रिटिश राजवटीत १८१४ सालच्या अधिनियमानुसार ग्रामीण भागातले सरकारी हिशोब व दप्तर सांभाळण्यासाठी तलाठी(हिन्दीत पटवारी) या पदाची नव्याने निर्मिती केली गेली. १९१८ साली महाराष्ट्रातली 'कुळकर्णी वतने' समाप्त केल्या गेली व पगारी तत्त्वावर तलाठी पदे सुरू झाली. शाहू महाराजांनी सन १९१८ मध्ये पगारी तलाठी पदाची नियुक्ती केली.

निवड[संपादन]

जिल्हा निवड मण्डल

नेमणूक[संपादन]

जिल्हाधिकारी

शैक्षणिक पात्रता[संपादन]

पदवी

तलाठ्याची कर्तव्ये[संपादन]

  • ग्रामीण भागाच्या नोन्दवह्या अद्ययावत ठेवणे, दैनन्दिन कार्यावर लक्ष ठेवणे, गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासन व जनता यांमधील दुव्याचे काम करणे.
  • शासनाचा गाव पातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून सरकार तलाठ्याला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश, किंवा सूचना देत असते.
  • नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मण्डळ अधिकारीतहसीलदारांस देणे.
  • महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५४ नुसार नोन्द करणाऱ्याने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांने कळवलेले सम्पादन याचे नोन्दवहीत विवरण घेणे.
  • जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गावातील शिधापत्रिकांची सूची तयार करावी व ती गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे.

कार्यक्षेत्र[संपादन]

तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रास सज्जा कींवा साझा असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे १ ते ३ गावाच्या समूहास एक तलाठी असतो. सज्यातील सर्व गावांची गाव दप्तरे अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी तलाठयावर असते. मण्डळ अधिकारी हा तलाठयाचा निकटचा वरिष्ठ असतो. परिसरातील सर्वसाधारणपणे १० ते १५ गावांचे मिळून व कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन हे 'मंडळ' ठरविले जाते. या पदावरील मंडळ अधिकारी हा तलाठयांच्या दैनंदिन कामकाजाशी थेट निगडित असतो.

नोन्द वह्या[संपादन]

प्रत्येक गावी एकूण १ ते २१ क्रमांकाच्या विशिष्ट गाव नमुन्यांमध्ये तलाठी-दप्तर ठेवलेले असते. या नोन्दवहीचे नमुने महसूल कायद्यामध्ये तयार करून देण्यात आले आहेत.

अ.क्र. नमुना नमुन्यातील तपशील
नमुना क्रमांक-१ या नमुन्यात वेगवेगळया धारणा प्रकारच्या खातेदारांकडून किती जमीन महसूल देय आहे, तसेच लागवडयोग्य क्षेत्र किती आहे याची नोंद असते.
नमुना क्रमांक-१चा गोषवार या नमुन्यात भोगवटादार वर्ग-१चे क्षेत्र, वर्ग-२चे क्षेत्र, गावातील नदी, नाले, रस्ता, गायरान व स्मशानभूमी यांचे तपशील
नमुना क्रमांक-१अ वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेले सर्व क्षेत्र कोणकोणत्या सर्वेक्षण क्रमांकामध्ये आहे त्याचा तपशील
नमुना क्रमांक-१ब गावातील शासकिय जमिनींची माहिती व त्या जमिनीवरील सार्वजनिक अधिकार एकत्रितरीत्या दाखविले असतात.
नमुना क्रमांक-१क ज्या जमीनधारकांना पुनर्वसनासाठी नवीन शर्तीवर जमिनी मिळतात, अशा सर्व जमिनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीला दिलेल्या जमिनींचे तपशील
नमुना क्रमांक-१ड जमीन अधिनियिम, १९६१ याच्या उपकलमांनुसार सीलिंग व इतर अतिरिक्त जमिनींची माहिती
नमुना क्रमांक-१इ सरकारी अथवा सार्वजनिक जमिनींवर सम्बन्धित अतिक्रमणाबाबत व आक्रमणावरील कारवाईबाबत माहिती
नमुना क्रमांक-२ सजामधील बिनशेती जमीन धारणा व सम्बन्धित महसुलाबाबत माहिती
नमुना क्रमांक-३ गावातील देवांच्या जमिनी व त्यांच्या करआकारणीमधून शासनाला मिळणारा महसूल
१० नमुना क्रमांक-४ विलम्ब शुल्कवसुली, गुरे चारण्याचे शुल्क, किंवा सरकारी जमिनीवरील काटेरी झुडपे तोडण्याचे शुल्क यांपासून मिळणाऱ्या महसुलाची माहिती
११ नमुना क्रमांक-५ क्षेत्र आणण महसूल याांचा सवगसाधारण र्ोर्वारा (ठरावबांद- ककस् तबांदी खतावणी-जमाबांदी पत्रक)
१२ नमुना क्रमांक-६ फेरफाराांची नोंदवही
१३ नमुना क्रमांक-६ अ विवादग्रस् त प्रकरणाांची नोंदवही
१४ नमुना क्रमांक-६ ब विलंब शुल्क प्रकरणाांची नोंदवही
१५ नमुना क्रमांक-६ क वारसा प्रकरणाांची नोंदवही
१६ नमुना क्रमांक-६ ड नवीन उपभार् (पोटहिस्से) नोंदवही
१७ नमुना क्रमांक-७ अधीकार अभिलेख पत्रक
१८ नमुना क्रमांक-७ अ कुळवहहवाट नोंदवही
१९ नमुना क्रमांक-७ ब अधीकार अभिलेखनुसार जमीन कब््यात असल्याचे मानण्यात येणार या व्यक्ती व्यनतररक्त इतर व् यक् तीची नोंदवही
२० नमुना क्रमांक-८ अ धारणा जमीनीची नोंदवही
२१ नमुना क्रमांक-८ ब येणे रकमा व वसूली याांची वावर्गक खातेवही व सवग ठरावबांद बाबीांच या चाचणी ताळेबांदाची नोंदवही (असामीवार खतावणी व लावणी पत्रक)
२२ नमुना क्रमांक-८ क मार्ण् या व वसूली याांची वावर्गक खातेवही आणण जमीन महसुलाखेरीज इतर बाबी (उदा. बाांधबांहदस् ती ववर्यक येणे रकमाांव् यनतररक् त पाटबांधारे ववर्यक येणे रकमा, पोट-हहस् सा भूमापन फी, ववक्रीकर, आयकर इत यादी याांचा चाचणी ताळेबांद याांची नोंदवही
२३ नमुना क्रमांक-८ ड शासकीय येणे रकमाांची व इतर रकमाांची रोख नोंदवही
२४ नमुना क्रमांक-९ दैननक व जमापुस् तक (ककदग व जमापुस् तक)
२५ नमुना क्रमांक-९ अ जमीन महसुलाखेरीज इतर येणे रकमाांच या वसुलीसाठी जमापुस् तक (ककदग व जमापुस् तक)
२६ नमुना क्रमांक-९ ब गाव नमुना नऊची पावती पुस्तके व इतर पावती पुस् तके याांच या सांग्रहाची नोंदवही
२७ उदाहरण उदाहरण
२८ उदाहरण उदाहरण

महाराष्ट्रातील तलाठी यांना अधिकार नसल्याने त्यांनी खाली ३६ प्रकारचे दाखले देणे बन्द केले आहे[संपादन]

वारस नोंदी प्रमाणपत्र, वारस नोंद पंचनामा, वारसाचा दाखला, वारस अहवाल, वंशावळ पंचनामा, रक्‍तनातेसंबंधाचा दाखला, भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला, अल्पभूधारक असल्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास दाखला, एकत्र कुटुम्बाचे प्रमाणपत्र, विभक्‍त कुटुम्ब असल्याचा दाखला, विधवा-परित्यक्‍ता असल्याचा दाखला, पुनर्विवाह न केल्याचा दाखला, अस्वच्छतेचा व्यवसाय करीत असल्याचे प्रमाणपत्र, नगरपालिकेत हद्द असल्याचा, नसल्याचा दाखला, विद्युत जोडणी ना हरकत दाखला, विद्युतपम्प असल्याचा वा नसल्याचा दाखला, मालकीच्या शेतात विहीर आहे किंवा नाही याचा दाखला, ५०० फुटाच्या आत विहीर असल्या-नसल्याचा दाखला, शेतातील वृक्षांबाबत, भिक्षुक नसल्याबद्दल, धर्मादाय संस्थांकडून मदत घेत असल्या-नसल्याबाबात, जातीचा दाखला, कायदेशीर सज्ञान- अज्ञान असल्याचा दाखला, चल-अचल सम्पत्तीचा दाखला, दोन नावांची व्यक्ती एकच असल्याबाबत, जमिनीच्या घराच्या चतुःसीमा. शेतजमीन नकाशा, जमिनीच्या किंमतीचा पंचनामा, बागायत प्रमाणपत्र, मयत व्यक्ती ही कुटुम्बातील एकमेव कमावती व्यक्ती असल्याचा दाखला, मयत व्यक्ती कुटुम्बप्रमुख असल्याचा दाखला,आदी ३६ प्रकारचे दाखले.

नियमाप्रमाणे आता तलाठी सातबारा उतारा 8 अ उतारा तसेच फेरफार उतारा याच्या प्रमाणित प्रती देतात

संदर्भ[संपादन]

ssh==संदर्भ आणि नोंदी==