तत्पुरुष समास

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

झददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगजथझथझझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगजथझथझझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगजथझथझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगजथझझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगजथझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगजझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजतगझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझजतडतढथढथणथकमःणःणखदढःढःढःचःणःणृधझदजतझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदजझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझदझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझधझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढदझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथढझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडथझददददथजतजदजफदभलढलढथजतडझददददथजतजदजफदभलढलढथजतझददददथजतजदजफदभलढलढथजझददददथजतजदजफदभलढलढथझददददथजतजदजफदभलढलढझददददथजतजदजफदभलढलझददददथजतजदजफदभलढझददददथजतजदजफदभलझददददथजतजदजफदभझददददथजतजदजफदझददददथजतजदजफझददददथजतजदजझददददथजतजदझददददथजतजझददददथजतझददददथजझददददथझददददझदददझददझदझ

समास[संपादन]

समासामध्ये दोन स्वतंत्र शब्द किंवा त्याहून अधिक शब्द एकत्र जोडले जातात आणि त्यातून एक नवा सामासिक शब्द तयार केला जातो. समासात पूर्वपद आणि उत्तरपद अशी दोन पदे असतात.[१]

तत्पुरुष समासाचे वैशिष्ट्य[संपादन]

या समासात पूर्वपदापेक्षा उत्तरपद हे प्रधान असते. उत्तरपद विशेष्य तर पूर्वपद विशेषण असते.[१] त्रिसूत्री

प्रकार[संपादन]

तत्पुरुष समासाचे पुढील प्रकार आहेत-
१. कर्म तत्पुरुष
२. करण तत्पुरुष
३. संप्रदान तत्पुरुष
४. अपादान तत्पुरुष
५. संबंध तत्पुरुष
६. अधिकरण तत्पुरुष
७ नञ तत्पुरुष
८. द्विगु तत्पुरुष [१]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ a b c Vishesh Hindi Vyakaran VIII (हिंदी भाषेत). Laxmi Publications. ISBN 9789380644455.