उप्सिलॉन

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Upsilon uc lc.svg
ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
अप्रचलित अक्षरे
Digamma uc lc.svg वाउ (डिगामा) Qoppa uc lc.svg कोपा
San uc lc.svg सान Sampi uc lc T-shaped.svg सांपी (डिसिग्मा)
इतर अक्षरे
Stigma uc lc.svg स्टिग्मा Heta uc lc.svg हेटा
Sho uc lc.svg शोउप्सिलॉन (ग्रीक: Ύψιλον)हे ग्रीक वर्णमालेतील विसावे अक्षर आहे. रोमन लिपीमधील y ह्या अक्षराचा उगम उप्सिलॉनमधूनच झाला आहे. रोमन अंकमालेत या अंकाची किंमत ४०० आहे.