माध्यम सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २२:०१, २५ ऑक्टोबर २०२१ ला बदलली होती.

Bitmap images

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/gif.gif१६१ (०.८४१%)४९,५२,१४८ bytes (४.७२ मे.बा.; ०.०२३%)
image/png.png, .apng५४५ (२.८५%)५,०६,४९,६८५ bytes (४८.३ मे.बा.; ०.२३५%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe१८,२३२ (९५.२%)२१,३०,८४,००,७३४ bytes (१९.८४ गि.बा.; ९९%)

Total file size for this section of १८,९३८ files (९८.९%): २१,३६,४०,०२,५६७ bytes (१९.९ गि.बा.; ९९.३%).

Drawings (vector images)

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/svg+xml.svg१७८ (०.९३%)३,२४,०२,३५३ bytes (३०.९ मे.बा.; ०.१५१%)

Total file size for this section of १७८ files (०.९३%): ३,२४,०२,३५३ bytes (३०.९ मे.बा.; ०.१५१%).

Audio

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus११ (०.०५७५%)४,३१,९४३ bytes (४२२ कि.बा.; ०.००२०१%)

Total file size for this section of ११ files (०.०५७५%): ४,३१,९४३ bytes (४२२ कि.बा.; ०.००२०१%).

Videos

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
video/webm.webm४ (०.०२०९%)११,४१,८९,३४७ bytes (१०८.९ मे.बा.; ०.५३१%)

Total file size for this section of ४ files (०.०२०९%): ११,४१,८९,३४७ bytes (१०८.९ मे.बा.; ०.५३१%).

कार्यालय

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
application/pdf.pdf१० (०.०५२२%)७२,००,२२६ bytes (६.८७ मे.बा.; ०.०३३५%)

Total file size for this section of १० files (०.०५२२%): ७२,००,२२६ bytes (६.८७ मे.बा.; ०.०३३५%).

Textual

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
application/xml.xml, .xsl, .xsd, .kml१ (०.००५२२%)६२,८३९ bytes (६१ कि.बा.; ०.०००२९२%)

Total file size for this section of १ file (०.००५२२%): ६२,८३९ bytes (६१ कि.बा.; ०.०००२९२%).

सर्व संचिका

Total file size for all १९,१४२ files: २१,५१,८२,८९,२७५ bytes (२०.०४ गि.बा.).