सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३९°३४′०″N २°३८′५९″E