सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४१°२९′२४″N १३°४८′५०″E