या पृष्ठासंबंधीचे बदल

Jump to navigation Jump to search

हे पृष्ठ एखाद्या विशिष्ट पानाशी, (किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गात असणाऱ्या पानांशी), जोडलेल्या पानांवरील बदल दर्शविते.एखाद्या वर्गातील पाने पाहाण्यासाठी तो वर्ग लिहा आपल्या निरीक्षणसूचीत ही पाने ठळक दिसतील.

अलीकडील बदलांसाठी पर्याय मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पाहा.

प्रवेश केलेले सदस्य लपवा | अनामिक सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | छोटे बदल लपवा | दाखवा पान वर्गीकरण | दाखवा विकिडाटा
०१:४०, २१ सप्टेंबर २०२० नंतर केले गेलेले बदल दाखवा.
   
पृष्ठ नाव:
लघुरूपांची यादी:
वि.डा.
विकिडाटा संपादन
(नवीन पानांची यादी हे सुद्धा पहा)
छो
$1 - छोटे बदल
सां
$1 - सांगकामे(बॉट्स)
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइटस् ने बदलला

१९ सप्टेंबर २०२०

  • छो सारीपाट २०:५९ -१Nachiket Vivek Potdar चर्चा योगदानया खेळात अधिक ( + ) या आकाराचा एक पट असतो व सहा कवड्या असतात. हा खेळ एकावेळी कमीत कमी दोन ते जास्तीत जास्त समसंख्यात्मक कितीही माणसे खेळू शकतात. या खेळात दहा, दोन, तीन, चार, पंचवीस, सहा आणि बारा अशी दाने असतात. दहा किव्वा पंचवीस दान पडल्याशिवाय खेळाला सुरुवात होत नाही. दहा किव्वा पंचवीस दान पडल्यावर सोंगट्या पटावर येतात. पण हे दान तीन वेळा पडल्यास त्या खेळाडूचे आधीचे दान वाया जाते. पट ( सारीपाट ) या खेळात दोन(२) संघ असतात. एका संघाच्या ८ अशा दोन संघाच्या मिळुन एकुण १६ सोंगट्या असतात. या खेळात खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन दृश्य संपादन
  • सारीपाट २०:५२ -१111.125.208.81 चर्चा.. खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन दृश्य संपादन
  • सारीपाट १८:४९ -२०४ चर्चा योगदान
  • सारीपाट १८:०१ +११९111.125.208.81 चर्चाया खेळात अधिक ( + ) या आकाराचा एक पट असतो व सहा कवड्या असतात. हा खेळ एकावेळी कमीत कमी दोन ते जास्तीत जास्त समसंख्यात्मक कितीही माणसे खेळू शकतात. या खेळात दहा, दोन, तीन, चार, पंचवीस, सहा आणि बारा अशी दाने असतात. दहा किव्वा पंचवीस दान पडल्याशिवाय खेळाला सुरुवात होत नाही. दहा किव्वा पंचवीस दान पडल्यावर सोंगट्या पटावर येतात. पण हे दान तीन वेळा पडल्यास त्या खेळाडूचे आधीचे दान वाया जाते. पट ( सारीपाट ) या खेळात दोन(२) संघ असतात. एका संघाच्या ८ अशा दोन संघाच्या मिळुन एकुण १६ सोंगट्या असतात. या खेळात खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन दृश्य संपादन
  • सारीपाट १७:५८ +१111.125.208.81 चर्चाया खेळात अधिक ( + ) या आकाराचा एक पट असतो व सहा कवड्या असतात. हा खेळ एकावेळी कमीत कमी दोन ते जास्तीत जास्त समसंख्यात्मक कितीही माणसे खेळू शकतात. या खेळात दहा, दोन, तीन, चार, पंचवीस, सहा आणि बारा अशी दाने असतात. दहा किव्वा पंचवीस दान पडल्याशिवाय खेळाला सुरुवात होत नाही. दहा किव्वा पंचवीस दान पडल्यावर सोंगट्या पटावर येतात. पण हे दान तीन वेळा पडल्यास त्या खेळाडूचे आधीचे दान वाया जाते. पट ( सारीपाट ) या खेळात दोन(२) संघ असतात. एका संघाच्या ८ अशा दोन संघाच्या मिळुन एकुण १६ सोंगट्या असतात. या खेळात खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन दृश्य संपादन
  • सारीपाट १७:५४ +२,१७१111.125.208.81 चर्चाआमच्या येथे गणपतीमधे पारंपरिक पद्ध्तीनुसार गेले १३६ वर्ष सारीपाट ( पट ) खेळला जातो..त्यास अनुसरुन अधिकृत महीती देण्यात आली आहे.... खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन दृश्य संपादन