राजपत्रित अधिकारी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

महाराष्ट्र राज्य नागरी सेवेतील सर्वोच्च पातळीवरील गट (अ) व (ब) राजपत्रित अधिकारी संवर्गातील अधिकारी हे राजपत्रित दर्जाचे म्हणून ओळखले जातात. त्यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (MPSC) कडून व नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दरवर्षी राजपत्रित अधिकारी यांची निवड, पदोन्नती , नेमणूक, प्रतिनियुक्ती , बडतर्फी , निलंबन, इतर सर्व कायदेशीर कार्यवाही हे महाराष्ट्र राज्य नागरी सेवा नियमानुसार केली जाते. तसेच निर्देश व कार्यवाही महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रदर्शित करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य नागरी सेवेतील गट ' (अ') व ' (ब') संवर्गातील अधिकाऱ्यांची यादी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रदर्शित करण्यात येतात. त्यांना महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी असे म्हणतात.

राज्यात एक लाख पाच हजार पेक्षा जास्त राजपत्रित अधिकारी. हे महाराष्ट्र नागरी सेवेतील गट (अ) व (ब( संवर्गात कार्यरत आहेत.


  • मंत्रालय स्तर राजपत्रित अधिकारी : -


 • (१) कक्ष अधिकारी. (मंत्रालय राजपत्रित) गट ,(ब)
 • (२) उपसचिव, (मंत्रालय राजपत्रित) गट (अ)
 • (३) सहसचिव, (मंत्रालय राजपत्रित) गट (अ')


  • प्रादेशिक विभाग स्तर राजपत्रित अधिकारी :-


 • (१) विभागीय उपआयुक्त.(ग्रामविकास)

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट "अ')


 • (२)प्रादेशिक उपआयुक्त.(समाजकल्याण

प्रादेशिक कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (३) विभागीय सहसंचालक.(नगरविकास) विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक.

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (५) विभागीय आरोग्य उपसंचालक.

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (६) विभागीय कृषी सहसंचालक.

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


   • जिल्हा स्तर राजपत्रित अधिकारी :-


 • (१) उपजिल्हाधिकारी. (राजपत्रित) गट (अ)


 • (२) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. (Dy.CEO)

जिल्हा परिषद (ICDS, राजपत्रित) गट (अ)


 • (३) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. (Dy.CEO)

ग्रामविकास व पंचायतराज गट (अ')


 • (४) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. (Dy.CEO)

जिल्हा परिषद (सामान्य प्रशासन) गट (अ)


 • (५) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. (Dy.CEO)

जिल्हा परिषद (जलसंधारण कक्ष ) गट (अ)


 • (६) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (८) जिल्हा कृषी अधिकारी

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (९) जिल्हा शिक्षणाधिकारी.

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (१०)जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी.

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ,)


 • (११) जिल्हा कार्यकारी अभियंता. (DEE)

(बांधकाम) जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (१२)सहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण) गट (अ)


   • तालुका स्तर राजपत्रित अधिकारी :-


 • (१)तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी.

तालुका महसूल प्रशासन (राजपत्रित) गट (अ)


 • (२) नायब तहसीलदार.

तालुका प्रशासन (राजपत्रित) गट (ब)


 • (३) तालुका गटविकास अधिकारी. (BDO)

पंचायत समिती प्रशासन (राजपत्रित) गट (अ)


 • (४) सहाय्यक गटविकास अधिकारी. (ADO)

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (५) तालुका कृषी अधिकारी.

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (६) तालुका पशुधन विकास अधिकारी. (BLDO)

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (७) तालुका गटशिक्षणाधिकारी. (BEO)

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (८) तालुका उप अभियंता. (Dy.Engineer)

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (९) पोलीस उपअधीक्षक. (Dy.SP)

उपविभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)

हेही पहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]