मराठी - किस्वाहिली शब्दसंहिता

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(मराठी kiswahili शब्द्संहिता/ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search


Commons-emblem-notice.svg
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


Free online साहाय्य:Setup For Devanagari - Kiswahili Dictionary[संपादन]

Marathi is a widely spoken language in western India. Kiswahili is a widely spoken afrikan language and is National Language of Tanzania किस्वाहीली हि टांझानिया देशाची राज भाषा आहे.

Unless you are certain, avoid to edit roman script spellings the way those are used in this article. Help in putting this in Table format will be appreciated. [Marathi in Devnagari Script and Kiswahili in Roman Script] [Fonts Unicode supported Baraha 6.0 direct courtesy http://www.baraha.com/ created by http://groups.yahoo.com/group/darmarathi/ for [Maharashtra Mandal Dar es Salaam], Tanzania .]

मराठी स्वाहिली शब्द संग्रह [संपादन]

शून्य shunya सिफ़ुरी siphuri 0-0

एक ek मोजा moja १-1

दोन don म्बिली Mbili २-2

तीन teen टाटू Tatu ३-3

चार chAr न्ने anne ४-4

पाच pAch तानो Tano ५-5

सहा sahA सिटा Sita ६-6

सात sAt साबा saba ७-7

आठ AaTh नाने nane ८-8

नऊ nAu तिसा Tisa ९-9

दहा dahA कुमि kumi १०-10

अकरा Aakra कुमि ना मोजा Kumi na Moja ११-11 (..कुमि ना म्बिली १२ ,कुमि ना टाटु १३, कुमि ना न्ने १४....)

वीस vis ईशिरिनी Ishirini २०-20

तीस tis थेलाथिनी thelathini ३०-30

चाळीस chaLis आरोबाएनी Arobaini ४०-40

पन्नास pannAs हम्सिनी hAmsini ५०-50

साठ sATh सितिनी sitini ६०-60

सत्तर sattar साबिनी sabini ७०-70

ऐशी ainshi थेमानिनी themAnini ८०-80

नव्वद navvad तिसिनी Tisini ९० -90

शंभर shambhar मियां मोजा Miya Moja १००-100 [..मिया मोजा ,मिया म्बिली,मिया टाटू...]

हजार hajAr आल्फ़ु Elfu १०००-1000 [..आल्फ़ु मोजा,आल्फ़ु म्बिली , आल्फ़ु टाटू ...]

दहा लाख dahA lAkh मिलीओनी milioni १०,००,०००- 1,000,000

[Tanzanians are more used to multiples of thousand that is thousand and million ,where as Indian counting uses more of lakh and crore]

सोपे किस्वाहिली शब्द [संपादन]

येथे आरेबिक आणि फ़ार्सि भाषेच्या प्रभावाने टांझानियात किस्वाहिलीत वापरले जाणारे शब्द दिले आहेत.ते इतर शेजारील देशातील स्वाहिलीत वापरले जाण्याची शक्यता असेलच असे नाही.

किस्वाहिली- मराठी

हिसाबु - हिशेब , लेखा

म्हासिबु - लेखाधिकारी

मकुऊ - प्रमुख

नायबु- उप

काझी - काम

सेरेकाली - सरकारी

तैफ़ा - देश

रईस - राष्ट्र्पति

वझीरी - मंत्रि

विझारा - मंत्रालय

इदारा - विभाग

सहिही - सही (signature)

मुहुरी - मोहर (Stamp)

संदुकु - डबा ( डबा कोणताही ,post box)

किताबु - पुस्तक

शेरिआ - कायदा

शाईरी - काव्य

हुकुमु - आदेश

नकाला - प्रत (Opposite: Origin - original)

गारी - गाडी

देस्तुरी - रिवाज

कैदी - नियम बाह्य वर्तन

शुक्रानि - धन्यवाद

शुकुरु - धन्यवाद

बाबा - पिता

बाबु - आजोबा

छापा - टाईप

अमानी - शांतता

कबिला - जमात

बिशारा - व्यापार/ट्राफ़िक

जुमा - शुक्रवार/गोळा बेरीज

तुम्बाको - तम्बाकु

वकाती - वेळ

फ़िकिरी - काळ्जी

दुका - दुकान

दवा - आउषध

रंगी- रंग

दुनिआ - जग

इबादा - प्रार्थना

आजाबु - अजब (wonder)

कालदर्शक किस्वाहिली शब्द[संपादन]

वकाती - वेळ ( किस्वाहिलीत विचारलेली व सांगीतली जाणारी वेळ प्रमाणवेळेत सहा तास बेरिज किंवा वजा करून सांगितली जाते. वेळ इंग्रजीतच विचारणे सोयीचे)

म्प्या - नवे

बाडो/बादाई - नंतर/ थोड्या वेळाने

सुबिरी- थांबा/ धीर धरा

   - दिवस

असुबुही - सकाळ

   - दुपार
  - संध्याकाळ
  - रात्र

लेओ - आज

जाना - काल

केशो - उद्या

म्वाका - वर्ष

  - महिना
  - आठवडा

जुमा- शुक्रवार

जुमामोसि - शनिवार

जुमापिली - रविवार

जुमातातु - सोमवार

जुमान्ने - मंगळ्वार

जुमातानो - बुधवार

अल्हामिसी - गुरवार

इतर सोपे किस्वाहिली शब्द [संपादन]

शुले - शाळा

चुम्बा - खोली

मापाना - रुंदी

म्न्यामा - प्राणि

थमानि - worth

हेकिमा/बुसारा- wisdom/wise

नेनो - शब्द

निनी? - संबंधी काय ?

नानि? - कोण,कुणाचे ?

क्वानिनी /म्बोना? - का?

आको - आपण

हबारी? - कसे आहात?

न्झुरी - छान

माम्बो - कसा आहेसरे

पोआ - मस्त आहे

साना - अगदी/एकदम

कुब्वा - मोठा / खुप

डोगो - लहान

म्टोटो - मुल/मुले

न्युम्बानी - कुटुम्ब

म्के - पत्नि

माजि - पाणि

माजिवा - दुध

न्दिओ- yes

सिजुई - माहित नाही

सिमु

युपो

हायुपो

आमेटोका

किडोगो

नाकुजा

अपाना

आम्ना

न्दिओ -yes

सावा - okay

सिजुई - माहित नाही

कुला - जेवण

म्बोगा - भाजी

माफ़ुटा - तेल

लुकु - विद्दुत

साफ़ि - स्वच्छ / चांगले

कितांबा - कपडा

मोटो - उष्ण/गरम /शेगडी

बारिदी - थंड

फ़ाइदा - utility

किस्वाहिली व्याकरण[संपादन]

 • किस्वाहिली व्यंजन २६ स्वर ५
 • व्यंजने

ब b च ch ड d ध dh फ f ग g घ gh ह h ज j क k ख kh ल l म m न n ङ ng न्य ny प p स s श sh ट t थ th व्ह v व w य y झ z

 • स्वर

आ a ए e इ i ओ o उ u

 • किस्वाहिली लिपी रोमन बाराखडी वापरते. किस्वाहिली बोलल्या प्रमाणे लिहीली जाते.व लिहिल्या प्रमाणे बोलली जाते.त्या मुळे स्पेलिंग्स वाचणे व बनवणे सोपे जाते.किस्वाहिली बांतू भाषा समुहातील भाषा आहे.आरेबिक फ़ार्सि गुजरथि इंग्रजी जर्मन या भाषातील शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. मुळ शब्दांना प्रत्यय जोडुन बरेच शब्द बनतात.ज्या शब्दांना पर्यायी शब्द नाहित त्या ठिकाणी परभाषेतील शब्दांचा सढळ वापर होतो किंवा संपुर्ण व्याख्या ऐकवली जाते.
 • प्रत्यये

मुळ शब्द: tu तु m-tu म्तु एक व्यक्ति ji-tu जितु अगडबंब व्यक्ति ki-tu कितु एक वस्तु vi-tu वितु वस्तु मुळ शब्द: toto m-toto म्टोटो मुल बालक u-toto उटोटो बालपण ki-toto किटोटो एक छान मुल